(12.10 hodin)

 

Poslanec Jan Volný: Dobrý den, zdravím pana předsedajícího, členy vlády, kolegy a kolegyně. Mně se tady nelíbí, že po všech veškerých úvahách a diskuzích jednoznačně kolegové předjímají rozhodnutí soudu, který je dneska v chodu, a prostě staví to tak, jako že je to fakt. Prosím vás, jednak počkejme na toto rozhodnutí a jednak ještě, když už mám slovo: prosím vás, já jsem neslyšel v posledních dvou měsících, že by pan prezident Zeman spojoval žádost o projednání tohoto zákona s nějakým dosazením pana Babiše jako ministra. (Potlesk části poslanců.) Možná má strach, aby se tento zákon opět nedostal pod stůl, a chce, aby se aspoň rozjelo jeho projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. S další faktickou poznámkou pan poslanec Adolf Beznoska z Občanské demokratické strany. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já jenom velmi krátce, protože jsem přihlášen v obecné rozpravě, tak jenom krátce zareaguji na svého předřečníka jednou citací, citací pana prezidenta. " Přijměme tedy služební zákon," říká pan president, "a já, jako gesto dobré vůle vůči panu Babišovi, v případě, když tento zákon projde v prvním čtení, to budu považovat za dostatečnou garanci, abych jmenoval pana Babiše ministrem financí." Tolik citace pana prezidenta. Vrátím se. (Potlesk poslanců pravice).

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. A teď už s řádnou přihláškou pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Já se pokusím trošičku tady uklidnit tu atmosféru, že se vrátím vlastně k věcnému návrhu toho zákona.

Takže dobrý den, pane předsedající, vážení členové vlády v demisi, dámy a pánové. Dovolte mi, abych zde řekl několik poznámek k předloženému poslaneckému návrhu zákona o státní službě.

V současné chvíli vnímám předložení tohoto zákona jako účelové, jelikož jeho projednáváním v prvním čtení podmínil prezident Miloš Zeman jmenování Andreje Babiše ministrem financí, jak už zde bylo několikrát řečeno. Ať se nám to líbí, nebo ne, tak to pan prezident řekl v průběhu měsíce prosince minulého roku. Nicméně jsem si sám vědom toho, že státní službu je nutno odpolitizovat a zároveň i zprofesionalizovat.

V předloženém návrhu zákona kritizuji, že není řádně vypracována analýza dopadu regulací, která by u takto důležité normy měla být vypracována velice detailně. Návrh zákona navíc neprošel řádným připomínkovým řízením jako nyní předložený vládní návrh o státní službě. A neprošel vlastně připomínkovým řízením mezi resorty. To vnímám jako veliké minus. A to i přesto, že v minulém volebním období při přípravě tehdejšího vládního návrhu zákona o úřednících veřejné správy byl tento poslanecký návrh, který tady nyní projednáváme, brán jako velice dobrý protinávrh a i řada neziskových organizací se k němu klonila velice pozitivně. Nicméně se stalo to, že předkladatelé tohoto návrhu zákona zákon vůbec nezdokonalili a pouze okopírovali stejný zákon z roku 2013.

Sám osobně očekávám, jak už zde bylo mnohokrát také řečeno, že bude předložena řada pozměňovacích návrhů, a to včetně těch komplexních, které budou celý zákon měnit. Může se tedy stát, že z původního zákona zbude pouze název a obsah se zcela změní. Navíc může dojít k legislativnímu chaosu, protože se ve Sněmovně budou projednávat dva totožné návrhy zákonů, a to jeden poslanecký a druhý vládní. K legislativnímu chaosu zároveň přispívá i to, že existuje služební zákon z roku 2002, který ale není účinný, naposledy byla účinnost odložena do roku 2015, a zákon o úřednících veřejné správy, který předložila v minulém volebním období vláda Petra Nečase, ale bohužel se tento zákon z dílny tehdejší vicepremiérky Karolíny Peake nestihl vůbec projednat.

Nyní přejdu k tomu, že sdělím několik kritických výhrad přímo ke zde předloženému návrhu zákona o státní službě.

Jak už jsem řekl, předložený návrh zákona vnímám jako velice účelový, a to bez patřičné provázanosti na platné právní předpisy. Je zde sporný například soulad s Ústavou nebo s právním řádem a dalšími zákony.

V návrhu mi však chybí to podstatné a tím je periodické ověřování odbornosti úředníků. Když si vezmeme, že když se člověk stane úředníkem a nebude po určité době přezkušován, tak při frekvenci změn našich zákonů, které tady v Poslanecké sněmovně plodíme, bude po třech až pěti letech bez dalšího odborného vzdělávání zcela mimo realitu.

Diskutabilní jsou i různé příspěvky, například na dopravu, nebo odměňování pomocí benefitů. To je potřeba žádně dopracovat, protože vládní návrh s nimi počítá, protože v rozpočtu na to vyčlenil 6 miliard, a tady předložený poslanecký návrh s tím nepočítá. Ale myslím si, že nad tímhle tím je potřeba vést řádnou diskusi.

Značně problematická je i část týkající se platu státních úředníků. V návrhu zákona není k dispozici návrh platových tarifů. Z toho plyne, že nedokážu odhadnout, jaký bude mít úředník plat. Nedokážu říci svým voličům a dalším lidem vůbec nic. S tím souvisí i finanční analýza návrhu zákona, která je provedena velice ledabyle.

Další spor vidím ve jmenování vrcholného úředníka, takzvaného generálního ředitele státní správy. Je zde faktický problém, kdo ho bude jmenovat nebo odvolávat, respektive potvrzovat v jeho funkci. V návrhu rovněž není jasné, jak to bude vypadat s výběrovým řízením v takzvaném přechodném období, které návrh počítá na dva roky, v letech, myslím, 2014 - 2016 nebo 2015 - 2016. Záleží na tom, kdy ten návrh nabude účinnosti. Může se tak stát, když ta výběrová řízení nebudou jasně stanovena, tak nedojde k odpolitizování státní správy, protože mezi těmi dvěma lety, která budou v tom přechodném období, se na ta pracovní místa ve státní správě mohou dostat lidé, kteří tam budou politicky dosazeni, a po uplynutí onoho přechodného období je nakonec nebudu moct odvolat. Takže to bude taky velice zajímavé a bude to velice diskutabilní. Takže o tom se budeme muset na výborech nebo i ve druhém čtení řádně pobavit.

Na závěr bych řekl, že z toho je taková zajímavá bramboračka, lidově řečeno, kterou je potřeba pořádně dokončit. A k tomu musíme napnout své síly zejména ve výborech nebo ve druhém čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klánovi. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda ústavněprávního výboru pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Jenom velmi krátce na připomínky, které tady zazněly.

Ten zákon samozřejmě prochází řádným legislativním procesem. Je to poslanecký návrh, tedy vláda má právo se k němu vyjádřit a také se vyjádřila. A důvod, proč není potřeba, abychom teď složitě ten zákon od počátku procházeli celým tím vládním procesem, je jednoduchý. My pouze navrhujeme změnu, drobnou novelu toho zákona, který z 90 % zůstane stejný, a ten prošel legislativním procesem v roce 2002. Byl to řádný vládní návrh, projednaný na všech ministerstvech, takže v tomto smyslu ta výtka podle mého názoru neobstojí.

Pokud se týká vzdělávání, my chceme skutečně to, aby úředníci byli vzděláváni. A tady souhlasím. Určitě musí být každý proces vzdělávání v tom zákoně precizován. Jsem přesvědčen, že jsme docela daleko v dohodě v rámci zatím koaliční pracovní skupiny. Naším cílem je, aby stát garantoval zkoušky, a samozřejmě vedeme debatu o tom, jak má probíhat ono vzdělávání. Určitě už je dohoda na tom, že ten základní proces nastaví generální ředitelství, a musíme najít shodu na tom, jakým způsobem bude to vzdělávání prováděno. Ale shodujeme se všichni, a určitě se shoduji s panem předřečníkem, že je správné a je vhodné, a s tím také zákon a ten návrh počítá, aby probíhalo celoživotní vzdělávání jednotlivých úředníků, protože bez toho samozřejmě kvalitní veřejnou správu mít nebudeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Tejcovi. Poprosím ctěné kolegy o snížení hladiny hluku, zejména kroužek kolem designovaného pana premiéra. Prosím, aby se ztišil, v podstatě ho nekárám.

S další řádnou přihláškou pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji pane místopředsedo. Vážení ministři, vážené kolegyně, kolegové, poslanecký návrh o službě státních zaměstnanců vychází, jak už bylo řečeno, z dříve přijaté předlohy. Osobně se domnívám, že cílem zákona by neměla být pouhá stabilizace a odpolitizování státní správy, ale zejména vytvoření transparentního, funkčního, výkonného a jednotného systému správy jako veřejné služby občanům. Musíme si přiznat, že se nám to doposud nepodařilo, a je to velký deficit transformace naší společnosti po listopadu 1989. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP