(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, vážený pane ministře. Zaznamenal jsem, že váš úřad připravuje novelu zákona o rozpočtovém určení daní, díky níž by si kraje měly v roce 2016 polepšit zhruba o 2,1 mld. Kč. Tato změna je jistě žádoucí. Není sporu o tom, že ji kraje potřebují, to ostatně vidí každý z nás při pohledu na stav krajských silnic a dalších krajem provozovaných organizací. Navýšení příjmů je dobré i proto, že ve veřejných prostředcích by se mělo v souladu s osvědčenou zásadou subsidiarity rozhodovat co nejblíže občanovi.

V této souvislosti si vás dovoluji zeptat, zda počítáte i s navýšením daňových příjmů u obcí, protože reforma rozpočtového určení daní z roku 2012 se jednoznačně osvědčila, a myslím, že už nyní je možné říct, že obce a města prokázaly, že jsou dobrými hospodáři a že rozhodně hospodaří lépe, než jak hospodaří stát. Chtěl bych se také zeptat na to, jestli počítá vaše ministerstvo s tím, že udělá zejména u kritéria školství v novém rozpočtovém určení daní z roku 2012 důslednější analýzu a jestli ta analýza už se připravuje.

Vážený pane ministře, rád bych se zeptal, jestli uvažujete o dalším navýšení daňových příjmů obcí a měst, a pokud ano, jestli bude to navýšení již zapracováno do připravované novely. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím pana ministra financí o reakci. Pane ministře, pět minut máte.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Dobře. Děkuji za upozornění. Já to nevím. Děkuji za slovo.

Poslední novela o rozpočtovém určení daní, která se týkala obcí, nabyla účinnosti 1. ledna 2013 a zároveň, pokud se dobře pamatuji, tak byla novela na kraje, které přišly o peníze, a obce dostaly peníze, když to můžu tak říct. Dopady té novely na obce se dají hodnotit velice pozitivně a obce v roce 2013 uzavřely své hospodaření výsledkem plus 17,5 mld. To je nejlepší výsledek v časové řadě od roku 2000. Dopady u čtyř největších měst nedosáhly díky příznivému výběru daní původně předpokládaného dopadu - celkem 1,1 mld. - a ani omezení maximální rozlohy na obyvatele nemělo na obce výraznější dopad. Pouze u 48 obcí došlo k určité meziroční ztrátě z hlediska sdílených daňových příjmů, ale Ministerstvo financí nemuselo v této souvislosti ani u jedné z obcí zasahovat.

Jako problematičtější se ukázalo začlenění nového kritéria počtu dětí, mateřských škol a žáků základních škol navštěvujících školu zřizovanou obcí. Šlo zejména o ne vždy úplné pochopení postupu výpočtu objemu prostředků plynoucích za žákem. V rámci rozpočtového určení daní Ministerstvo financí v této souvislosti zodpovídalo mnoho dotazů, na základě čehož byl následně na webových stránkách ministerstva zveřejněn podrobný postup propočtu.

Pokud se týká dalšího směrování systému rozpočtového určení daní, rozhodlo se Ministerstvo financí na toto téma svolat koncem listopadu tohoto roku pracovní poradu. V současné době se již připravují pozvánky a počítá se s účastí zástupců Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a dalších sdružení, stejně tak jsou zároveň vítáni i zástupci z výboru Poslanecké sněmovny a Senátu.

Chci jenom říct, že já jako ministr financí určitě k tomu nebudu mít politický přístup, nebudu rozlišovat kraje, obce, kdo jaký tam má politický vliv, nicméně si myslím, že to, že Ministerstvo financí teď bojuje proti daňovým podvodům a děláme velice konkrétní opatření, a tím vlastně i vybíráme více daní, tak tím pádem už přispíváme i k tomu, že peněz v rámci RUD dostanete také víc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí. Má pan místopředseda - nemá. Takže děkuji. Můžeme tuto interpelaci ukončit a pokračujeme interpelací pana poslance Michala Kučery na ministra Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, i přes odpor obyvatel dotčených obcí jste rozhodl povolit průzkum území pro úložiště jaderného radioaktivního odpadu. Má otázka je jednoduchá. Proč povolujete průzkum v lokalitách, ve kterých je jasný odpor místního obyvatelstva proti jadernému úložišti? Mám na mysli třeba lokalitu Kraví hora nebo Čertovka na Lubenecku. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr bude míst svůj čas pro odpověď. Pane ministře, prosím, máte slovo k odpovědi na interpelaci.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za dotaz, pane kolego. Jenom možná i pro ostatní krátkou info. Za zajištění bezpečného ukládání radioaktivních odpadů je v ČR odpovědná Správa úložišť radioaktivního odpadu, to znamená SÚRAO, což je státní společnost, vlastně organizační složka státu zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu. ČR má dlouhodobou koncepci nakládání s radioaktivními odpady, která byla schválena v roce 2002, a tato koncepce mj. stanovuje harmonogram, vyhledávání, průzkumy a přípravy lokality pro hlubinné úložiště a následné stavby. Termín pro zahájení provozu úložiště, to bych rád zdůraznil, je rok 2065. Myslím si, že to bude rok, kdy už budou mnozí z nás mít jiné starosti, ale přesto samozřejmě ta věc má obrovskou setrvačnost a už dneska SÚRAO, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu, samozřejmě intenzivně pracuje na přípravě.

V letech 2003-6 došlo k identifikaci na základě geologického průzkumu celkem šesti lokalit a později těch šest lokalit bylo rozšířeno ještě o další, sedmou lokalitu, právě zmíněnou Kraví horu ležící severozápadně od Brna, která už byla dotčena těžbou uranu. V říjnu 2013, tedy před rokem, obdrželo Ministerstvo životního prostředí žádosti o stanovení průzkumných území pro zvláštní zásah do zemské kůry. Žadatelem bylo právě zmíněné SÚRAO a v těchto dnech 16. a 20. 10., tedy tento týden, byla vydána rozhodnutí o stanovení průzkumných území pro zvláštní zásah do zemské kůry, ukládání radioaktivních odpadů na pěti lokalitách a předpokládáme, že v nejbližší době budou vydána povolení pro další lokality. Zdůrazňuji, vydaná rozhodnutí zatím nejsou pravomocná, a co bych chtěl zvláště zdůraznit, že všechna rozhodnutí se týkají pouze první etapy průzkumu, tedy vyhledávání. Nebudou zde projektovány ani prováděny žádné vrty ani jiné výzkumné technické práce se zásahem do pozemku, ale pouze mapování a povrchová geologická, geofyzikální měření, tedy ten pověstný geolog s batůžkem a s geologickým kladivem a maximálně s nějakou technikou. To je přímo podmínka tohoto rozhodnutí.

A teď už přímo k dotazu pana poslance Kučery. Jedná se o to, že v této chvíli Ministerstvo životního prostředí nemá zákonnou možnost, aby nevydalo toto rozhodnutí o stanovení průzkumných území, protože k tomu není žádný důvod, právě k tomu nevydání. Teprve na základě dalších průzkumů, které bude provádět SÚRAO, by mělo v dalších letech dojít ke zúžení těchto lokalit na dvě a později na jednu, kde už potom budou prováděny práce, které by měly potom vyústit samozřejmě v EIA. To znamená, Ministerstvo životního prostředí bude určitě potom tu klíčovou lokalitu, možná dokonce dvě, posuzovat na základě té velké EIA. Stát prostřednictvím MPO a zmíněného SÚRAO již deset let pracuje docela intenzivně na tom, že se snaží samozřejmě s místními obcemi intenzivně komunikovat a přesvědčovat je, tedy zastupitele obcí, ale samozřejmě i obyvatelstvo o účelnosti této akce, a má to i určité ekonomické stimuly. Máte pravdu, pane poslanče, v tom, že tato záležitost se zatím nedaří, tak jak by si možná i MPO představovalo. Jinými slovy, bude to ještě poměrně dlouhá cesta k tomu, aby minimálně v jedné lokalitě došlo k určitému souladu s názorem samozřejmě veřejnosti, s názorem místních spolků, samozřejmě zastupitelstva, vedení obce.

Já bych chtěl zdůraznit, že v této chvíli organizátorem této akce není Ministerstvo životního prostředí, ale je to již zmíněná organizace SÚRAO, tedy Správa úložišť radioaktivního odpadu, zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu, a my jsme v této chvíli pouze rozhodovali o tom velmi, velmi předběžném kroku, tedy stanovení průzkumných území, na což v této chvíli nemá vliv to, že v roce 2014 tam je předběžně nesouhlas. Skutečně v některých těch obcích ten nesouhlas je příkřejší, někde už proběhla referenda, která to odmítla, třeba ve zmíněné... (Je upozorňován na čas.) Ano, už se blížím ke konci. Ve zmíněné lokalitě Kraví hora je to stanovisko relativně příznivější. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP