(9.10 hodin)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych si dovolila požádat pana ministra, aby byla novela zákona o obcích, sněmovní tisk 454, vrácena zpět do druhého čtení. K tomu mě vedou nalezené chyby, které byly bohužel v rámci projednávání návrhu novely v minulosti přehlédnuty a jejichž úprava je potřebná k tomu, aby se sjednotila úprava v oblasti samospráv.

První chybou lze označit stav, kdy vlastníci budov zkolaudovaných do 1. července 2010, to znamená před účinností zákona č. 227/2009 Sb., kterým nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční a kterým se toto číslo přiděluje, nemají povinnost požádat o přidělení tohoto čísla. Pokud tedy vlastník takové budovy z nějakého důvodu o číslo nepožádá, budova zůstává bez čísla popisného či evidenčního. Tato situace platí pouze v hlavním městě Praze, protože pro ostatní obce bylo zákonem č. 227/2009 Sb. zajištěno přechodné ustanovení, které situaci řešilo. Cituji: Vlastníci... (Velký hluk v sále. Poslankyně Černochová: Chlapi... Smích, potlesk.) Pokud tedy by to bylo citováno z toho původního tisku, tak tam to zní: "Vlastníci stavebních objektů, kterým podle dosavadní právní úpravy nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční a kterým se toto číslo přiděluje, požádají o přidělení čísla do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona." Konec citace ze zákona.

Nám předkládaná novela o obcích tento stav nenapravuje ani dnes, a proto by bylo užitečné spíše tedy nyní zjednat nápravu tím, že vrátíme tuto normu do druhého čtení. Jelikož důvodová zpráva k této novele uvádí, že primárně je důvodem předložení návrhu řešení problematiky sporných hranic obcí, jež vznikly nesouladem území obce s katastrálním členěním či absencí vlastního katastrálního území obce, souhrnně též územní anomálie, a které v současnosti výrazně komplikují výkon nejenom územní samosprávy, ale i státní správy, je tedy vhodné napravit stav nejen u obcí, ale i u hlavního města Prahy. Neharmonizačním prvkem je možné vnímat neexistenci povinnosti majitelů nemovitostí před rokem 2010 o udělení evidenčních ukazatelů. Ačkoli k nápravě u obcí v minulosti došlo přechodným ustanovením, u zákona o hlavním městě Praze se tak bohužel nestalo. Předkladatel asi opomněl, že nestačí harmonizovat evidenci na území obcí, ale i v hlavním městě Praze a v městských částech hlavního města Prahy.

Druhou chybou, která je v rozporu harmonizace úprav samospráv, je patrná v pozměňovacím návrhu novely zákona o obcích části první bodu 6. Opět cituji: V § 31 odst. 4 se za slovo "čísla" vkládají slova "nebo evidenčního čísla". § 31 odst. 4 by pak zněl takto: "K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla nebo evidenčního čísla ještě číslem orientačním."

V důvodové zprávě je k tomuto bodu uvedeno: Stávající znění tohoto ustanovení vylučuje možnost označit budovu s číslem evidenčním zároveň číslem orientačním, což není pro praxi žádoucí. Například tato situace komplikuje územní orientaci složkám integrovaného záchranného systému, což může mít fatální důsledky. Jestliže skutečně toto komplikuje složkám IZS územní orientaci v obcích, tak samozřejmě to není výjimka ani v hlavním městě Praze, kde naopak to je ještě složitější. S ohledem na důvodovou zprávu bych mohla zmiňovat ještě § 14 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze, kde opět by se to analogicky mělo změnit tak, aby to bylo stejně v zákoně o obcích a podle zákona o hlavním městě Praze.

Dovoluji si vás s odůvodněním toho všeho, co jsem vám tady teď řekla, požádat, protože dnes máme opravdu jedinečnou možnost se to pokusit napravit, a mám pocit, že všichni, co tady sedíme, chceme tvořit kvalitní zákony a nepřijímat zákony, o kterých už dopředu víme, že tam je něco, co je špatně, a že bude muset následovat novela. Bohužel nelze toto zařadit do kategorie těch legislativně technických chyb tak, abychom to mohli ještě opravit v rámci třetího čtení. Jiná možnost než vratka do druhého čtení bohužel není.

Děkuji vám za pozornost a děkuji i těm z vás, kteří podpoříte můj návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně, a prosím k mikrofonu pana zpravodaje s přednostním právem, poté se připraví pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, tak tedy nacházíme se ve třetím čtení. Ve druhém čtení, které proběhlo 2. října 2015 na 31. schůzi, jsem jmenoval tři pozměňovací návrhy. Můj pozměňovací návrh, pozměňovací návrh kolegy Fiedlera a pozměňovací návrh kolegy Vondráčka. Protože předkladatelé těch dvou pozměňovacích návrhů nebyli přítomni, přihlásil jsem se k pozměňovacímu návrhu svému pouze sám a také v tomto stavu šla ta materie do výboru pro veřejnou správu. Výbor pro veřejnou správu se na 31. schůzi dne 20. října, tedy včera, usnesl na tomto znění:

1. Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona sněmovní tisk 454/2 v následujícím pořadí: za prvé hlasovat společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích A1, A2 a A3, za druhé hlasovat o návrhu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. b) Zaujímá následující stanovisko k projednávaným pozměňovacím návrhům A1, A2, A3 a doporučuje je.

Čili já jsem považoval za důležité sdělit tu skutečnost, že všechny věci, které tady zazněly od kolegyně Černochové, mohly proběhnout již v prvním nebo ve druhém čtení a to třetí čtení víceméně, to, co navrhuje, vrátit se do druhého čtení, přišlo z toho důvodu, protože předkladatelé pozměňovacích návrhů se k nim ve druhém čtení nepřihlásí.

Takže děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím dalšího přihlášeného a to je pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, z příspěvku paní kolegyně Černochové aspoň můžeme jasně vidět, že právní řád České republiky je poměrně nepřehledný a ne vždy se podaří vyřešit všechny záležitosti okamžitě a reagovat na praxi. To je spíš úvaha do budoucna, zjednodušit právní úpravy tak, aby byly přehledné a jasné. (V sále je stálý hluk.)

Primárně problém, který tady byl nastíněn, neměla tato novela řešit. Ta novela měla poměrně snadnou cestu naší Poslaneckou sněmovnou, nevzbudila nějaké větší debaty.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, ale prostě přestaneme jednat do té doby, než se sněmovna uklidní... (Posl. Vondráček: A samozřejmě -) Ještě vydržte... Děkuji.

 

Poslanec Radek Vondráček: Takové ticho jsem snad ani nechtěl.

Samozřejmě že v rámci obecního zřízení se vždycky najdou nějaké problémy, které je zapotřebí řešit. Já bych v tomto okamžiku, protože jsem tam měl dva pozměňovací návrhy, které nakonec nebyly načteny ve druhém čtení řádně a které vlastně také řeší nějaké praktické otázky, které ale nebyly úkolem té novely původně řešit, ale můžeme té novely využít v současném okamžiku, a vzhledem k tomu, že ta cesta bude hladká, i kdybychom to vrátili do druhého čtení, protože jsou to změny vyvolané praktickou potřebou, tak bych podpořil návrh paní kolegyně Černochové, protože i já bych tedy potom připojil nějaké praktické pozměňovací návrhy. Využijme toho, že máme ten zákon otevřený, že ho máme ve druhém čtení, diskutujme transparentně a otevřeně ve druhém čtení, ale poprosím vás také o to, abychom tento tisk 454 svým hlasováním vrátili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Bendla. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. I já chci potvrdit, že výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj prošel tento materiál poměrně bez emocí a byli jsme a jsme připraveni ten zákon podpořit. Přesto bych poprosil, pokud k tomu nejsou nějaké vážné důvody, tak bych se zeptal pana ministra, zdali by podpořil i on vrácení do druhého čtení s tím, že by myslím potom měl zákon velkou naději na to, aby byl přijat bez problémů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP