(18.40 hodin)
(pokračuje Mihola)

Je třeba vycházet i ze současné společenské a mezinárodní situace, kdy je potřeba jasně podpořit naši křesťanskou identitu, která byla důležitým zdrojem našich humanistických, civilizačních a koneckonců i demokratických tradic. Důležitý je rovněž sociální aspekt klidného prožití velikonočních svátků. Zavedením tohoto svátku podpoříme prorodinnou politiku a přispějeme tak k lepšímu skloubení pracovního a rodinného života. Žáci základních škol a studenti středních škol totiž mají tento den již řadu let prázdniny. Rodičům tak zařazení Velkého pátku mezi dny pracovního klidu pomůže vyřešit problém s hlídáním dětí a umožní rodinám strávit čas společně.

Dopady navrhované právní úpravy na státní rozpočet vyčísluje ekonomická analýza Ministerstva financí. Podle ní by výpadek jednoho pracovního dne bez jakéhokoliv nahrazení výstupu v jiné dny představoval pro ekonomiku ztrátu ve výši asi 0,4 % ročního reálného HDP. (V sále je obrovský hluk.) V podmínkách běžné ekonomické praxe bude dopad podstatně mírnější. Při vyčíslení dopadu byly použity dvě metody - odvětvová analýza přidaných hodnot a statistický odhad.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane předsedo, ale teď začnu jmenovat známé rušiče. Ano, pane ministře, i vás myslím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dopad na podnikatelské prostředí bude stejný jako v případě ostatních dnů pracovního klidu. Podle analýzy, která je zveřejněna v důvodové zprávě, nebude nijak významný.

Navrhovaná změna není ani v žádném rozporu s ústavním pořádkem ani neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána, ani není v rozporu s právními akty Evropské unie.

Navrhovaná právní úprava si klade za cíl schválení Velkého pátku jako ostatního svátku a je legislativně jednoduchá. Neklade si ambici měnit ostatní svátky nebo významné dny nebo další části zákona. Proto se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení.

Vážení kolegové, úplně na závěr bych chtěl konstatovat, že vláda vyjádřila s předloženým návrhem souhlasné stanovisko. Pod návrhem je 94 podpisů poslanců. Velmi si vážím skutečnosti, že svůj podpis připojil také premiér této země, dále pan vicepremiér Babiš a pan vicepremiér Bělobrádek. Děkuji rovněž všem předsedům politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně, kteří svůj podpis připojili, a všem předsedům poslaneckých klubů, jakožto i všem dalším poslancům a zejména také některým dalším kolegům, kteří se mnou návrh konzultovali. Za všechny jmenuji alespoň kolegu Šincla.

Děkuji za pozornost a prosím o podporu tohoto návrhu vás všechny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Miholovi. Nyní budeme hlasovat o změně zpravodaje, protože paní poslankyně Nina Nováková je omluvena z dnešního jednání. Navrhuji, aby ji zastoupil v roli zpravodaje pan poslanec František Vácha.

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro změnu zpravodaje na pana poslance Váchu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 134. Přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 136, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Jak jste všichni slyšeli, jde o to, aby se mezi státní svátky dostal i Velký pátek. Tento návrh zákona podepsalo celkem 93 poslanců a slyšeli jste, že je návrh, aby prošel prvním čtením podle § 90 odst. 2. Já tento návrh podporuji. Možná pro zajímavost by bylo dobré říci, že svátek už existoval, ale byl zrušen v roce 1951. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, odpusťte prosím, že zdržuji. Mám potřebu se vyjádřit ke svému postoji k tomuto návrhu zákona. Zdůrazňuji, že můj postoj je v rámci klubu TOP 09 výrazně menšinový, možná zcela ojedinělý. Já ten návrh neumím podpořit. Já prostě hlavní svátek Velikonoc vnímám jinde než na Velký pátek, když spasitel světa visí na kříži a všichni na něj plivou. Pokud moje víra nebo víra mojí rodiny vyžaduje, abych se ten den sebral a nerozptyloval se prací, tak si můžu vzít dovolenou. Pokud mi moje víra nestojí za to, abych si dovolenou vzal, proč bych měl mít volno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 491 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o usnesení, které jsem přednesl. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 135. Přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 116, proti 8. Návrh byl přijat. Bylo tedy rozhodnuto v jednání pokračovat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto návrhu zákona. Prosím, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo takový není, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem. Žádné přednesené návrhy nebyly. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jiřího Miholy, Pavla Bělobrádka, Bohuslava Sobotky, Andreje Babiše, Karla Schwarzenberga, Petra Fialy, Marka Černocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 215/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 491."

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 136. Přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 117, proti 8. Návrh byl přijat. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím jeho projednávání. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji. Pan navrhovatel se hlásí s přednostním právem.

 

Poslanec Jiří Mihola: Já bych vám všem, vážení kolegové, chtěl poděkovat a přeji hezký večer. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dalším bodem našeho jednání je bod

80.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého,
Miloslavy Vostré a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 225/ - prvé čtení

Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 225/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Vojtěch Filip. Prosím, pane místopředsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP