(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, po čtrnácti měsících se dostáváme na tento tisk. Jinak poprvé jsem novelu exekučního řádu a zákona o exekutorech předkládal v roce 2011, ale tam jsme neměli do roku 2013 šanci tento návrh projednat. (V sále je silný hluk.)

Nebudu nějak podrobně odůvodňovat celý text, řeknu záměr.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane místopředsedo, ale opravdu je tu zvýšená hladina hluku. Já chápu, že od rána jsou od rána jsou již kolegové unaveni, ale prosím, abyste pokračoval, až se sněmovna ztiší.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Návrh zákona sleduje poměrně zásadní cíl, aby exekuce v ČR, kdy část státní moci byla převedena do soukromých rukou pro soukromé exekutory, sloužila tomu, čemu má, to znamená, aby sloužila k narovnání vztahu mezi věřitelem a dlužníkem a aby bylo ujasněno postavení soudních exekutorů jako těch, kteří vykonávají tuto součást státní moci, a aby se nestala svým způsobem pouze předmětem jejich podnikání, aby byla službou za stát a aby nakonec byli věřitelé uspokojeni a dlužníci aby nebyli sraženi na kolega tak, že by nebyli schopni dál efektivně fungovat.

Samotný návrh se sestává ze tří částí, kdy první část, změna zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, zahrnuje svým způsobem 53 pozměňovacích návrhů, které slouží k tomu, aby soudní exekutor vykonával tuto činnost ve prospěch toho, co je sledováno samotnou exekucí, tedy narovnáním vztahu mezi dlužníkem a věřitelem. Principiálně jde o to, že se nebavíme o nějaké kosmetické změně nějaké regionalizace, ale toho, jakým způsobem postupuje exekutor, aby chránil práva věřitele, aby dbal zájmů dlužníka, to znamená, aby oprávněné zájmy dlužníka byly takové, že je schopen za určitých okolností splatit dluh, a aby chránil práva třetích osob. Znamená to například, že není možné, aby na exekuci v hodnotě 50 tisíc prodal byt za 1,5 mil., a dokonce ani nevrátil zůstatek z exekuce, což bych mohl doložit soudním rozsudkem.

Druhá část zahrnuje změnu občanského soudního řádu, která je nutná z tohoto pohledu, a třetí část zahrnuje novelu, která se týká insolvenčního zákona.

V důvodové zprávě v obecné části je uveden jak historický vývoj od roku 1989, resp. od přijetí zákona o exekuční činnosti od roku 2001, tak zejména to, jakým způsobem sledujeme cíl. Ve zvláštní části je potom popsán jednotlivý postup, který je navržen jako změna. Jsem připraven, protože jde o normu, kterou jsem připravoval opravdu v roce 2011 a opravoval ji v roce 2013 a 2014, udělat ve druhém čtení všechno pro to, abychom narovnali případné změny, které tam jsou proti současnému stavu právního řádu, protože tam zejména v občanském soudním řádu došlo k určitým posunům.

Pokud jde o moji žádost o postoupení do druhého čtení, odůvodním ji jednoduše. Když tady pan ministr Babiš při bodě číslo jedna naší schůze, to znamená státním rozpočtu, říkal, že vláda neměla šanci projednat toho více a předložit více vládních návrhů zákonů, tak si myslím, že i může využít činnosti opozice a začít projednávat tento poměrně komplexní návrh, který prošel připomínkovým řízením jak ze strany mých kolegů z právnických fakult, tak v advokátní komoře, tak v exekutorské komoře. Neříkám, že se setkal s pozitivním ohlasem u exekutorů samotných, to bych lhal, ale oni chápou, že určitý ústupek ze své současné praxe musí učinit, a jsou připraveni například na to, že by byl uspořádán seminář mezi 1. a 2. čtením tak, abychom se dostali ke sledovanému cíli, to znamená k činnosti, která bude směřovat k uspokojení práv věřitelů a respektování práv povinných a zejména práv třetích osob.

Tolik na krátký úvod mého vystoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu navrhovateli a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, jímž je pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já asi věcně nemám, co bych doplnil k tomu, co říkal pan zástupce předkladatelů, takže věcně zmínil všechno, co novela zákona exekučního a občanského soudního řádu obsahuje. Já spíše jako zpravodaj, jestli si můžu dovolit zde možná i určitým způsobem zastoupit obrazně pana ministra, který nyní někde medituje a nemá čas, aby reagoval na novelu zákona, který spadá do gesce Ministerstva spravedlnosti.

To, co říkal pan - prostřednictvím vás, pane místopředsedo - zástupce předkladatelů, a byla by to pravda ještě před nějakým rokem, rokem a čtvrt, kdy v zásadě exekuční zákony tenkrát ještě nebyly novelizovány, ale již určité tisky byly ve stadiu legislativního zpracování. Věci, které se novelizovaly, byly v podstatě díky práci poslanců napříč politickým spektrem vyřešeny. Já připomenu vyhlášku, která od minulého roku snížila náklady řízení na tzv. bagatelní spory, a ta vyhláška byla vydána tenkrát za paní ministryně Válkové, ale i díky iniciativě tenkrát poslanců napříč celým politickým spektrem. Připomenu novelu, kterou jako hlavní předkladatel předložil pan kolega Tejc, kde mj. obsahovala to, že se nemůže prodat nemovitý majetek v dražbě, v exekuci, pokud jistina dluhu je menší než 30 tisíc. Byly tam další věci. Samozřejmě další tisk, který obsahoval jasnou definici toho, co se nemůže zabavit, například dětské hračky a další věci. Takže já si myslím, že - a neříkám, že všechny, ale většina věcí se nějakým způsobem vyřešila a bude řešit. Myslím, že na podzim nebo v zimě nás čeká další novela exekučního řádu z pera Ministerstva spravedlnosti, takže těch novel by možná bylo už trošku moc. Určitě nad tím proběhne hluboká, široká, obsáhlá diskuse na ústavněprávním výboru a tam samozřejmě nápady, které pan předkladatel nastínil, můžeme v rámci pozměňovacích návrhů ještě zapracovat.

Takže v kostce jenom opakuji, myslím si, že norem nebo novel, které novelizují exekuční zákony, bylo v poslední době trošičku více. Na podzim se připravuje nová. Ty věci byly v zásadě vyřešeny nebo se řeší. Takže pokud můžu jako zpravodaj z tohoto důvodu dát návrh na zamítnutí, tak takto činím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Eviduji jeho návrh na zamítnutí. (Námitky, že nepadlo v rozpravě.) A otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně pana ministra. Pan zpravodaj má závěrečné slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Tady mně kolega z legislativy připomněl, že ten návrh ještě musím podat v obecné rozpravě, takže opakuji, podávám návrh na zamítnutí. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. Pan zpravodaj má přednostní právo. (Námitky, že rozprava již byla uzavřena a návrh padl až po jejím ukončení.) Ale on ho podal v rozpravě. (Ne!) Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já zásadně nesouhlasím s návrhem na zamítnutí, protože i když byly drobné novely, tak neřeší ten komplex a vládní návrh podle mého soudu můžeme projednávat současně s návrhem, který předkládám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr se hlásí. Pane ministře, řekněte nám něco hezkého, prosím.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Ano, kolegyně a kolegové, otevírám znovu rozpravu. Přeji vám hezký večer.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Aniž bych chtěl pana zpravodaje navádět, tak... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP