Čtvrtek 8. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

239.
Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2015
/sněmovní tisk 845/

Informace byla předložena, hospodářský a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení byla doručena jako sněmovní tisky 845/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jaroslav Klaška, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, usnesení hospodářského výboru č. 295 k projednávanému bodu, k informaci o pojišťování vývozu se státní podporou.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny

I. bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2015;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2015, sněmovní tisk 845;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání této informace v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru poslance Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych ocenit, že jsme dostali informaci, že předseda výboru má poslat usnesení předsedovi Sněmovny a že výbor se usnesl na tom, v tomto případě hospodářský, že zpravodaj má přečíst zpravodajskou zprávu. Fakt je to někdy o nervy poslouchat tyto formality, které jsou úplně zbytečné.

Jenom pane místopředsedo, až budeme hlasovat o tomto bodě, minule jste říkal, v minulém bodě, že budeme hlasovat o usnesení hospodářského výboru. O ničem takovém nehlasujeme. Hlasujeme o usnesení, které hospodářský či rozpočtový výbor navrhují Poslanecké sněmovně. Je identické, jak rozpočtového, tak hospodářského výboru, to znamená, že doporučujeme Sněmovně, aby vzala na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2015.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Táži se, zda si chcete v tento moment jako zpravodajové vzít závěrečná slova. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. O slovo se hlásí pan zpravodaj Klaška. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit v podrobné rozpravě k návrhu usnesení, které jsem před chvilkou přednesl v obecné rozpravě, tedy návrhu na usnesení hospodářského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Návrhy na usnesení hospodářského i rozpočtového výboru jsou identické, takže si myslím, že je hlasovatelný návrh usnesení poté, co byl přečten panem poslancem Klaškou. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda chcete v tento moment závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 257, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhy usnesení byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Měly následovat tři body, a to 240, 241 a 242. Bohužel guvernér České národní banky není přítomen, omlouvá se. Z toho důvodu nebudeme projednávat tyto tři body.

Otevírám další bod a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP