(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 53. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu schůze 15. listopadu 2016 a pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 16. listopadu.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Klučka hlasuje s kartou 15 a pan poslanec Kádner s kartou 22.

 

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Dolejše a pana poslance Václava Klučku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, můžeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem ověřovatelů. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 1. Je v něm přihlášeno 99, pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 53. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Dolejše a pana poslance Klučku.

 

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády. Paní poslankyně Balaštíková do 16.30 - pracovní důvody, pan poslanec Benda - zdravotní důvody, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, pan poslanec Farský - pracovní důvody, paní poslankyně Halíková - osobní důvody, pan poslanec Havíř od 15.30 - pracovní důvody, pan poslanec Heger - pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková - zahraniční cesta, pan poslanec Komárek - zdravotní důvody, paní poslankyně Langšádlová - pracovní důvody, pan poslanec Novotný Josef - bez udání důvodu, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Pavera - zdravotní důvody, paní poslankyně Pecková - pracovní důvody, pan poslanec Rais - pracovní důvody a pan poslanec Urban bez udání důvodu.

Paní poslankyně Strnadlová má kartu číslo 26.

Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády od 16.30 z pracovních důvodů, pan vicepremiér Babiš - pracovní důvody, pan ministr Chovanec do 15.30 - pracovní důvody, pan ministr Jurečka - pracovní důvody, pan ministr Němeček - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta. Tolik tedy omluvy.

Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 53. schůze. Návrh je uveden na pozvánce. Chtěl bych vás informovat, že grémium se shodlo na následujících návrzích:

Za prvé vyhovět panu předsedovi výboru pro obranu vyřadit body 221 až 223, což jsou tisky 949, 950 a 953, protože výbory tyto tisky ještě neprojednal. Poté jsme se shodli na tom, že bod 132, což je tisk 853, o advokacii, v prvém čtení, bychom zařadili pevně na středu 7. 12. po již pevně zařazených bodech, to znamená po bodu 61.

Chtěl bych vás ještě informovat - a prosím předsedy klubů o pozornost. Grémium se ještě shodlo na tom, že bychom zítra provedli volby, nicméně byl jsem informován panem předsedou volební komise, že to tak není možné vzhledem ke lhůtám, které stanoví volební řád. Tudíž pokud nikdo neprotestuje, tak tento závěr z grémia nebudu načítat a po poradě s panem předsedou volební komise bychom našli adekvátní termín, kdy by volební body proběhly, tak aby to vyhovělo liteře volebního řádu.

To je z mé strany všechno. Prosím, kdo se hlásí k pořadu schůze? Pan předseda klubu ANO.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte, abych navrhl jménem našeho poslaneckého klubu zařazení do pořadu schůze třetí čtení vládního zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, je to tisk 868, a vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, jedná se o tzv. daňový balíček, sněmovní tisk 873. Bez konkrétního termínu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pouze tedy zařadit do pořadu schůze. Ano.

Dále s přednostním právem nikoho nevidím, tak slovo má pan poslanec Fiedler a připraví se pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak rychle na pořadu schůze se mi ještě nepodařilo být jako tentokrát. (V sále je velice rušno.)

Chtěl bych navrhnout pevné zařazení bodu číslo 149, to je sněmovní tisk 499, novela občanského soudního řádu. Je to senátní návrh novely, který v Poslanecké sněmovně leží už od 29. května roku 2015. Čili je to již více než rok. (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Pokud je potřeba nějaká porada předsedů poslaneckých klubů, tak můžeme přerušit jednání. Jinak ale prosím, abyste diskutovali mimo jednací sál. Děkuji.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já se také domnívám, že by tento bod zasluhoval větší pozornost nebo klid v sále, protože tak jak jsem zaregistroval ve sdělovacích prostředcích, i premiér Sobotka po pohovorech nebo rozhovorech s jednotlivými ministry, které absolvoval, vyjádřil názor, že problém teritoriality exekutorů by se měl dostat na pořad jednání buď vlády, nebo Sněmovny. (Hluk v sále neustává.) A já si myslím, že není lepší důvod než toho využít, než je sněmovní tisk, který tady leží více než rok -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já vás znovu prosím o klid. Děkuji.

 

Poslanec Karel Fiedler: - který tady leží více než rok, protože čekat na to, než se zpracuje vládní novela, než projde celým legislativním procesem, je velmi na dlouho. A jestli tedy strany vládní koalice myslely vážně to, co bylo řečeno, a mám informace, že akční plán strategie boje proti sociálně vyloučeným na období 2016 až 2020 podpořily poslanecké kluby sociální demokracie i ANO, tak si myslím, že je nejvyšší čas se tím začít zabývat a využít tohoto sněmovního tisku 499 jako podvozku pro to, abychom se začali tímto problémem zabývat.

Proč toto navrhuji, je i odpověď, kterou jsem dostal od ministra spravedlnosti pana doktora Pelikána na svoji písemnou interpelaci, kterou samozřejmě budeme projednávat, protože jsem s ní vyjádřil nesouhlas, ale já vám jen, vážení kolegové a kolegyně, přečtu část té odpovědi, která ve mně vyvolala údiv, nebo mírné zděšení. Opravdu jsem byl velmi překvapen tím, co jsem se dočetl - pokud to ovšem bude kolegy ve Sněmovně zajímat... (Chvilku čeká, hluk se nezmenšuje.)

Odpověď pana ministra Pelikána - cituji z jeho odpovědi: Tak tomu bylo například v případě Exekutorského úřadu Český Krumlov soudního exekutora doktora Marka Franka. - Týká se to kontrol. - První kontrola jeho úřadu byla provedena ve dnech 14. až 15. července 2010... (Další odmlka pro hluk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak já to zkusím ještě napotřetí. Pokud se nezlepší atmosféra v sále, budu adresně žádat jednotlivé poslance a poslankyně o ztišení. A platí to i pro pana ministra a pro pana předsedu. Děkuji.

 

Poslanec Karel Fiedler: Tak já to zkusím ještě jednou, protože to jsou podle mého názoru velmi zajímavá fakta. Přečtu tu první větu znovu. Týká se to kontrol: Tak tomu bylo například v případě Exekutorského úřadu Český Krumlov soudního exekutora doktora Marka Franka. První kontrola jeho úřadu byla provedena ve dnech 14. až 15. 7. 2010. Při této kontrole bylo zjištěno, že soudní exekutor vede úřad na profesionální úrovni, nicméně bylo v jeho postupu zjištěno pochybení spočívající v nesprávném postupu při výpočtu odměny za exekuci prodejem nemovité věci, čímž byly v rozporu s právními předpisy navyšovány náklady exekuce na úkor povinných. - To znamená, že exekutor si účtoval vyšší částky, než byl oprávněn, a tím pádem poškodil toho povinného.***
Přihlásit/registrovat se do ISP