(15.40 hodin)

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, kolega Vondráček tady prezentoval ve své úvodní části určité části, řekněme, z průzkumu veřejného mínění mezi poslanci po skončení hlasování. A já nemohu v žádném případě souhlasit s názory, že hlasování bylo chaotické nebo že poslanci nevěděli, o čem hlasují. My jsme v úvodní části tedy odsouhlasili proceduru, byť pozměněnou, která byla velmi komplikovaná, a následně jsem předčítal vždy obsah toho hlasování. Takže pokud někdo následně nevěděl, o čem hlasuje, tak žaluje sám o sobě, že se nedostatečně připravil nebo nevěnoval se hlasování.

Tolik jsem potřeboval dneska tady sdělit, protože by se mohlo stát, že toto prohlášení se stane obecnou pravdou, a to tak v žádném případě není. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. S přednostním právem prosím k mikrofonu předsedu klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já bych s dovolením, paní místopředsedkyně, vaším prostřednictvím zareagoval na ta dvě totožná vystoupení pana ministra Dienstbiera a pana předsedy Kalouska.

Víte, pánové prostřednictvím paní místopředsedkyně, já jsem hrdý na to, že jsem mohl patnáct let pracovat pro Agrofert a pro pana Babiše. Na co jste hrdý vy, pane Kalousku prostřednictvím paní předsedající? Co po vás zůstalo? Pracoval jste vy někdy v nějaké firmě? Pracoval vy jste vůbec někdy mimo politiku? A jste hrdý na to, co po vás zůstalo? Ty padáky, mrtvoly, casy, pandury, na to jste hrdý?

A pana ministra Dienstbiera bych se jenom prostřednictvím paní předsedající zeptal, jestli vůbec někdy někde pracoval. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Do rozpravy se již nikdo nehlásí, tudíž rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova - pana ministra? Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Já jsem předpokládal, paní místopředsedkyně, že pan poslanec Faltýnek, když se hlásil, jde ohlásit střet zájmů podle zákona, ale nestalo se tak. Dobře. Zřejmě to stále jako střet zájmu nevyhodnotil, to, že tady bojuje za Agrofert a zároveň sedí v jeho představenstvu. Nicméně bych chtěl ujistit pana Faltýnka, že většinu svého profesního života jsem se neživil na rozdíl od něj jako politik. On už je asi sedmnáct let téměř profesionálně v politice. Já jenom čtyři nebo pět a jinak jsem se živil v advokacii.

Nicméně obecněji k tomu návrhu zákona. Myslím, že při minulém hlasování zde ve Sněmovně, nebo alespoň tomu chci věřit, poslanci věděli, pro jaké pozměňovací návrhy hlasují, co je jejich obsahem a jaký mají dopad. Při projednávání v Senátu se Senát snažil věcně, naprosto minimálně zasáhnout do toho, co bylo schváleno zde v Poslanecké sněmovně. Proto, jak jsem zdůrazňoval už v úvodním slově, v podstatě žádné věcné změny Senát k posouzení Poslanecké sněmovně nepředkládá. Respektoval tedy vůli Sněmovny.

Já jako zástupce předkladatele bych byl velmi rád, kdyby ten zákon byl schválen, protože přináší velmi potřebné změny v oblasti ochrany před střetem zájmů, o kterých jsem tady mluvil, ať už jde o ten registr, jeden jediný registr místo 6,5 tisíce evidenčních míst, a prostě přesnější pravidla včetně té přesnější definice střetu zájmů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo.

Ptám se, zda se k pozměňovacím návrhům Senátu chtějí vyjádřit, nebo ve svém závěrečném slovu, i zpravodajové. Pan poslanec Vozka? Paní poslankyně Věra Kovářová? Či pan poslanec Martin Plíšek? Není zájem? Pokud nemá nikdo zájem o závěrečné slovo z pánů zpravodajů, přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Nejprve vás všechny odhlásím a přivolám naše kolegy z předsálí. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 564/12, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 564|/13.

O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 20. Přihlášeno bylo 174 poslankyň a poslanců, pro 125, proti 42. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i paní senátorce.

 

Než přejdeme k dalšímu bodu, přečtu omluvy. Pan poslanec Petr Kudela se omlouvá dnes od 15 do 16.30 z důvodu jednání mimo Poslaneckou sněmovnu, paní poslankyně Věra Kovářová se omlouvá dnes od 16 hodin ze zdravotních důvodů.

 

Dalším bodem našeho jednání je

42.
Vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů
na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 936/ - prvé čtení

Poprosím, aby z pověření vlády tento bod uvedl pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů.

Předložený návrh zákona transponuje do českého právního řádu směrnici 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Cílem této směrnice je stanovit určitá minimální pravidla a povinnosti platné v celé EU se záměrem usnadnit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a meziodvětvovou koordinaci. Návrh zákona upravuje:

Za prvé. Zřízení jednotného informačního místa pro ty subjekty, které tyto informace o infrastruktuře potřebují pro výstavbu vysokorychlostních sítí. Vykonávat tuto funkci bude ČTÚ.

Za druhé. Pravidla pro poskytování informací o fyzické infrastruktuře a sítích elektronických komunikací.

Za třetí. Pravidla pro poskytování informací o plánovaných stavebních pracích a koordinaci stavebních prací financovaných z veřejných zdrojů.

Za čtvrté. Zajištění přístupu k fyzické infrastruktuře pro účely budování prvků vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a průzkum na místě. Působnost orgánu pro řešení sporů, jehož funkci bude taktéž vykonávat ČTÚ.

Návrh zákona dále upravuje některé další náležitosti, které přímo nesouvisí s transpozicí, mimo jiné i změnu zákona o elektronických komunikacích, ke splnění úkolů vyplývajících ze strategie správy rádiového spektra.

Návrh zákona schválila vláda na svém zasedání dne 5. října t. r. Dovolte mi konstatovat, že předkládaný návrh zákona je výsledkem komplikovaného kompromisu, do kterého byl zapojen nejen sektor elektronických komunikací, ale i sektor energetický. Lze se domnívat, že tato shoda obou sektorů umožní efektivní aplikaci jednotlivých institutů navrhovaného zákona.

Dále bych vás chtěl informovat, že Evropská komise ve věci transpozice předmětné směrnice již zahájila vůči ČR řízení o porušení smlouvy z důvodu zpožděné transpozice, které bylo posunuto do fáze odůvodněného stanoviska. Jedná se o poslední krok před zahájením řízení před Evropským soudním dvorem, po kterém již dochází k uložení sankcí. V této souvislosti bych vás chtěl požádat o vstřícnost při projednávání tohoto návrhu zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a věřím, že Sněmovna bude jistě vstřícná. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP