(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Dobré odpoledne, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych jenom chtěla pro stenozáznam poznamenat, že při posledním hlasování číslo 20 jsem hlasovala proti, a na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování, ale bych ráda, aby to bylo zaznamenáno ve stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Zcela jistě bude. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se již nikdo k tomuto zákonu nehlásí, končím obecnou rozpravu.

Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, chtěl jste ještě do rozpravy? Prosím, máte závěrečné slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl poděkovat všem vystupujícím za zájem o tuto problematiku, nicméně cítím povinnost trošku vysvětlit, o čem vlastně jednáme, protože některé informace, které zazněly, byly trochu nepřesné.

Prosím pěkně, tento zákon není o rozdělování 14 mld. evropských peněz. Tento zákon je, když to zjednoduším, o tom, že když se vykope někde nějaká rýha, do které se klade vodovod nebo elektrický kabel, tak by se k tomu mohly přidat také dráty vysokorychlostního internetu nebo alespoň chránič, do kterého se ty dráty natáhnou někdy v budoucnu. Má to pomoci především soukromému sektoru zlevnit budování vysokorychlostního internetu.

Je třeba říci, že o tom, jestli tady bude v této zemi internet, rozhoduje primárně soukromý sektor, který staví sám o své vůli jako byznysové projekty digitální sítě. Úloha státu je omezená. Omezená na tento zákon, který má zlevnit budování soukromému sektoru. Chci zdůraznit, těch 14 mld., to není obecně o budování internetu, to není o průmyslu 4.0. Prosím pana předsedu - já i k němu mluvím... Pane předsedo. Těch 14 miliard je o okrajových územích. Je to skutečně, jak říkal pan kolega Kučera, o pohraničních oblastech, kde to nevybuduje soukromý sektor. Dokonce Evropská unie nám zakazuje dávat veřejné peníze tam, kde staví soukromý sektor, nebo tam, kde soukromý sektor něco vybudoval, což samozřejmě velmi komplikuje možnosti poskytování veřejných peněz. Jiný problém je v tom, že v tuto chvíli jsme ve fázi před vyhlašováním výzev, na základě kterých bude moci soukromý sektor získat ony soukromé peníze. Ale to je úplně něco jiného, než co dnes projednáváme, a já jsem připraven se této otázce věnovat na jednání hospodářského výboru, samozřejmě pokud o to hospodářský výbor požádá.

Tento zákon - to bych chtěl zdůraznit - trval tak dlouho, že vyžaduje neuvěřitelnou koordinaci. Já jsem ho musel předložit společně s Ministerstvem pro místní rozvoj a Českým telekomunikačním úřadem. Je to jeden ze zákonů, který je hraniční a který v minulosti stejně tak mohl být přiřazen Ministerstvu pro místní rozvoj, protože má blízko ke stavebnímu zákonu, k povolovacím řízením, protože toto je primárně o otázkách výstavby, pokládání kabelů a těchto chráničů. Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout dohody, která vůbec nebyla jednoduchá. Když jsme dosáhli věcné dohody, tak byla nejednoduchá debata s Legislativní radou vlády, protože v této problematice se prolíná právo soukromé a právo veřejné. Legislativní rada buď umí jedno, nebo druhé a v okamžiku, kdy jsou tam oba dva prvky, tak to začíná být větší problém.

Ještě bych rád reagoval na tu mapu. Mapa je samozřejmě vytvořena, není součástí tohoto zákona, ale je součástí národního plánu budování sítí nové generace, který schválila rovněž vláda v říjnu tohoto roku. Na základě toho jsou definována ona území, kde je možné vypsat výzvy na čerpání evropských peněz.

Chtěl bych znovu poprosit o schválení tohoto zákona s vědomím, že tento zákon je na průsečíku několika resortů, kdy primárně je to o stavebním zákoně a věcech s tím spojených a teprve sekundárně je to o vysokorychlostním internetu.

Další věc - digitalizace. Ne náhodou pro tuto oblast byl vytvořen vládní zmocněnec. Musím říci, že to, co to znesnadňuje, je to, že po zrušení Ministerstva informatiky tyto kompetence byly rozděleny mezi několik resortů. Několik ministrů se tím zabývá, což samozřejmě neulehčuje budování nejenom těch sítí, ale obecně digitalizaci a zavádění eGovernmentu v České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Neeviduji žádný návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? (Nikdo se nehlásil.) Já vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 21, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 135, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu.

 

Pan zpravodaj chce navrhnout přikázat tento návrh dalšímu výboru. A to je prosím?

 

Poslanec Jiří Valenta: Jak jsem avizoval ve své úvodní řeči, navrhuji přikázat ještě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Má ještě někdo jiný návrh na přikázání dalšímu výboru? Jestliže ne, zahajuji hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 22, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro 90, proti 26. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu a také výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Pan ministr Stropnický má náhradní kartu číslo 70.

Děkuji. Tím končím projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 855/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede předseda vlády Bohuslav Sobotka. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vzhledem k tomu, že jsem tento návrh zákona poměrně podrobně uváděl v rámci projednávání v prvém čtení, tak mi dovolte, abych byl tentokrát velmi stručný.

Cílem návrhu zákona - v zásadě jenom pro připomenutí - je posílit kontrolu všech tří zpravodajských služeb České republiky, tedy Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a také Vojenského zpravodajství. Konkrétně se posílení kontroly navrhuje tím, že parlamentní kontrole bude do budoucna podléhat také Úřad pro zahraniční styky a informace. Kontrola zpravodajských služeb má být tímto způsobem do jisté míry sjednocena.

Další důležitou změnou, kterou tento návrh přináší, je dvouúrovňový systém kontroly zpravodajských služeb. Vedle zvláštních kontrolních orgánů prvního stupně, to znamená Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, bude zřízen i od vlády a Poslanecké sněmovny odvozený expertní kontrolní orgán druhého stupně, to znamená orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky, který by měl být složen z důvěryhodných, bezpečnostně prověřených a veřejností respektovaných osob, jehož kontrole budou podléhat všechny tři výše uvedené existující zpravodajské služby České republiky.

Chci poděkovat výborům Poslanecké sněmovny, které se tímto návrhem zabývaly, a výbor pro obranu a výbor pro bezpečnost doporučily tento návrh zákona schválit. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP