(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní pan poslanec Váňa řádně přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5311. Domnívám se, že vycházím s kolegou zpravodajem ze stejné situace, kdy jsme se na společném jednání výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost s předkladatelem zákona dohodli na některých drobných technických úpravách. Část těchto úprav již pan zpravodaj jmenoval. Jsou obsaženy i v tom mém pozměňovacím návrhu.

Můj pozměňovací návrh obsahuje ještě další části, které jsou podrobně zdůvodněny v dokumentu, jehož číslo jsem právě konstatoval. Jenom pro upřesnění, jedná se ještě o jmenování předsedy toho zvláštního kontrolního orgánu, kde se upřesňuje způsob jmenování. V případě, že by tam došlo ke kolizi a nebylo zcela jasné, který z těch členů by to měl být, pak se říká, že by to měl být nejstarší člen v danou chvíli. A pak je tam ještě úprava, kdy paušální částka, odměna za členství v tomto orgánu, která je v zákoně uvedena, se nahrazuje vzorcem výpočtu tak, aby se nemusel měnit zákon v případě, že dojde k nějaké změně ve výši obvyklých platů.

Takže tolik jenom na upřesnění k mému pozměňovacímu návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váňovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana premiéra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Z osobních důvodů se z dnešního jednání Poslanecké sněmovny do konce jednacího dne omlouvá pan poslanec Miloš Babiš.

 

Přejdeme k dalšímu bodu a tím je

6.
Vládní návrh zákona o evropských politických stranách
a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 876/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych připomněl návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů, který máte k dispozici jako sněmovní tisk 876. Cílem předkládaného návrhu je adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady pod číslem 1141 z roku 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací.

Smyslem evropských politických stran a k nim přidružených nadací jakožto de facto nadnárodní uskupení s evropskou právní subjektivitou je podle evropského nařízení propojovat politiku na vnitrostátní a unijní úrovni. Podle nařízení by se mělo evropským politickým stranám napomáhat ve snahách o zajišťování vazby mezi evropskou občanskou společností a orgány Evropské unie. Podstatou nařízení je vytvořit právní a administrativní základ pro ustanovení evropských politických stran a nadací, jejich registraci unijním Úřadem pro evropské politické strany a jejich financování ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. Návrh zákona řeší také například změnu právní formy evropské politické strany nebo nadace na spolek a změnu právní formy spolku na evropskou politickou stranu. Dále zákon upravuje součinnost s Ministerstvem vnitra, s Úřadem pro evropské politické strany a nadace a určuje Ministerstvo financí jako vnitrostátní kontaktní místo. Předmětem zákona jsou pouze nezbytné změny vyžadované evropským nařízením. Nejdeme nad rámec toho, co je potřebné v rámci implementace těchto nařízení udělat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 876/1. Nyní prosím zpravodaje kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se tiskem 876 zabýval na své schůzi 3. listopadu a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby schválila sněmovní tisk 876 s jedním pozměňovacím návrhem, a to je změna účinnosti, kdy podle návrhu má zákon nabýt účinnosti dnem jeho vyhlášení, protože původně navržený termín 1. ledna 2017 už bychom nestihli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které také neeviduji žádnou přihlášku. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pokud není zájem o předložení pozměňovacího návrhu, tak bych chtěl požádat podle § 94a odst. 4 o hlasování, aby se tím návrhem nemusel garanční výbor zabývat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pardon, nerozuměl jsem. Rozptyloval mě pan ministr vnitra. (Zpravodaj z místa: Hlasování, aby se tím nemusel zabývat garanční výbor.) Ano, ano. V pořádku. V případě, že se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana zpravodaje. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana zpravodaje kontrolního výboru, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval podle § 94a odst. 4 jednacího řádu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 23, přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro 89, proti 8. Návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem našeho jednání je

7.
Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
/sněmovní tisk 899/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem předkládaného návrhu je především úprava postupu při sběru podpisů na petici na podporu kandidatury nezávislého kandidáta na prezidenta republiky, a to ve smyslu nálezu Ústavního soudu k prezidentské volbě, která se uskutečnila v roce 2013. Návrh na doporučení Ústavního soudu výrazně posiluje ověřování autenticity a projevu vůle petenta, a to prostřednictvím čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu, který petent uvede při podpisu petice. Kromě tohoto jsou v novele obsaženy změny, kterými se řeší některé nedostatky v právní úpravě voleb, které je vhodné nebo nutné napravit. V některých případech se jedná o právní úpravu, na jejíž problematičnost nebo nedostatečnost upozornily též soudy ve své judikatuře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 899/1.

Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Jeronýma Tejce, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jak už řekl pan ministr, cílem zákona je především reagovat na blížící se přímou prezidentskou volbu a na výhrady, které zazněly mimo jiné od soudů, a na praktické problémy, které se objevily při té volbě poslední. Všechny body, které se týkají prezidentské volby, ústavněprávní výbor projednal a podpořil tak, jak byly navrženy vládou. A k tomu se debata příliš nevedla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP