(16.50 hodin)
(pokračuje Tejc)

My jsme projednali tuto věc na schůzi ústavněprávního výboru 3. listopadu, přijali jsme několik drobných pozměňovacích návrhů, jednak legislativně technické, neboť mezi předložením zákona a dnešním projednáním nabyly účinnosti zákony, které musíme vzít v potaz, a tedy legislativně technicky upravit tento návrh zákona. Navrhujeme také, abychom nahradili účinnost 1. ledna 2017 slovy "patnáctým dnem po jeho vyhlášení", tedy 15 dnů po vyhlášení zákona s ohledem na to, jak dlouho tento návrh zákona už leží v Poslanecké sněmovně.

A tou podstatnou věcnou změnou reagoval ústavněprávní výbor na můj návrh na vzrušenou debatu v této Sněmovně, kterou snad ani nechci připomínat, ale která se týkala debaty o tom, zda je správné, aby cizinci z Evropské unie, kteří nemají trvalý, ale pouze přechodný pobyt, měli možnost volit v komunálních volbách. Ministerstvo vnitra reagovalo na rozhodnutí Krajského soudu v Brně, tedy jedné instance, a odůvodnění je velmi přesně a podrobně popsáno v důvodové zprávě. My jsme se nicméně usnesli na ústavněprávním výboru, že navrhneme tuto věc vyřadit, to znamená jednoznačně říct, že právo volit ve volbách obecních nemá mít ten, který je občanem Evropské unie a má u nás pouze přechodný pobyt. To znamená, že tuto navrženou úpravou, která reagovala na judikaturu, navrhujeme ze zákona vypustit a povedeme o tom určitě debatu ještě ve třetím čtení.

To je asi na úvod tohoto bodu vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které ale neeviduji žádnou přihlášku. Je někdo, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. O závěrečná slova není zájem. Budeme se zabývat podrobnou rozpravou, proto podrobnou rozpravu zahajuji. Neeviduji taktéž žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu, a pakliže není zájem o závěrečná slova, tak končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 851/ - druhé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych stručně připomněl návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze a další související zákony v oblasti odměňování členů zastupitelstev.

Předmětem předkládaného návrhu zákona je úprava nového systému odměňování členů zastupitelstev územněsprávních celků, jejichž cílem jsou zejména: za prvé sjednotit právní úpravu odměňování členů zastupitelstev v zákoně o obcích, v zákoně o krajích a v zákoně o hlavním městě Praze, za druhé vyřešit aplikační a výkonové problémy a celý systém odměňování členů zastupitelstva zjednodušit a zpřehlednit, za třetí nastavit spravedlivý konzistentní systém odměňování s jasnými vnitřními vazbami, který je předvídatelný a pochopitelný.

Návrh zachovává stávající koncepci založenou na tom, že zákonem je upraven základní způsob stanovení měsíční odměny za výkon funkce člena zastupitelstva územněsprávního celku. Vláda je zmocněna k vydání nařízení vlády, kterým se stanoví výše měsíční odměny členům zastupitelstev. Návrh rovněž zachovává rozdělení členů zastupitelstev na uvolněné a neuvolněné. Uvolnění členové zastupitelstev mají i nadále ze zákona nárok na měsíční odměnu ve výši stanovené nařízením vlády, neuvolněným členům zastupitelstva může být měsíční odměna poskytnuta, ale rozhodnutí o tom, zda bude přiznána, a stanovení její výše je vyhrazeno zastupitelstvu územněsprávního celku. Nařízení vlády stanoví maximální možnou výši odměny neuvolněnému členu zastupitelstva. Pro neuvolněné starosty, případně primátory nebo hejtmany, však návrh nově stanovuje minimální měsíční odměnu, a to ve výši 0,3násobku výše měsíční odměny, která by náležela uvolněnému funkcionáři pro daný výkon funkce.

Dále se nově upravuje například poskytování mimořádných odměn nebo poskytování takzvaného odchodného namísto stávající odměny při skončení funkčního období člena zastupitelstva. Stanoví se nárok na odchodné ve výši jeden plus tři dosavadní měsíční odměny, to znamená ve výši jedné měsíční odměny, na které je přičítán násobek měsíční odměny podle počtu let, po kterou daný funkcionář svoji funkci vykonával.

S pozměňovacími návrhy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj souhlasím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 851/1. Nyní prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Jiřího Koubka, aby nás o projednání návrhu ve výboru informoval a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Jak už bylo řečeno, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční dne 16. listopadu 2016 návrh projednal a přijal pozměňovací návrhy, které máte v systému uvedeny pod č. 851/1.

Dovolím si jenom podotknout ve stručnosti, čeho se to týká. Máme tam legislativně technické změny, zároveň k článku 4 bod 4 byl přijat pozměňovací návrh, kdy v článku 5 bodu 4 se v § 58b větě první za slova "z nich" vkládají slova "odpovědnost člena zastupitelstva hlavního města Prahy za škodu, kterou způsobil hlavnímu městu Praze v souvislosti s výkonem funkce", a některé další drobné úpravy, takže se s tím můžete seznámit pod č. 851/1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, opravdu ne, tak končím obecnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se taktéž nikdo nehlásí, končím tedy podrobnou rozpravu. V případě, že není zájem o závěrečná slova, končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Dalším bodem našeho jednání je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 821. Nacházíme se ve druhém čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona... (předsedající se odmlčel a rozhlíží se) uvede... nebo neuvede paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová...

Pan předseda Sklenák. Pane předsedo, nevypadáte úplně jako paní ministryně.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já bych požádal o pět minut přestávku na poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Určitě. Prosím. Vyhlašuji pětiminutovou přestávku, budeme pokračovat v 17.03 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.58 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP