(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Lankovi. Hezké dobré poledne. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, už tradičně načítám pozměňovací návrh, který se týká rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 MPSV transfery na podporu reprodukce majetku. Jde o program rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

Tento program se snaží investičně podporovat provozovatele sociálních služeb, a to jak ty, které zřizují kraje, tak ostatní poskytovatele. V minulosti padly výtky, že by toto měla být prioritně starost krajů, avšak tento názor neobstojí. Jen v letech 2012-2014 investovaly kraje do rekonstrukcí či nové výstavby v sociálních službách 2,5 mld. korun a další finanční prostředky přidaly v loňském i letošním roce.

Zásadním důvodem, proč navýšit rozpočtovou částku na tento program, je fakt, že stále zůstává nemalé procento zařízení sociálních služeb, které neodpovídají současným standardům a bohužel dále zastarávají. Dalším důvodem je pak fakt, že po přechodném snížení požadované výše částky, o kterou jednotlivé subjekty na MPSV z tohoto programu žádají, tak v roce 2016 se požadovaná částka vyšplhala na 2 mld. korun, přičemž se v tuto chvíli jedná o 120 neuspokojených žádostí. K dalšímu navýšení zcela jistě dojde počátkem roku 2017, kdy žádosti jsou předkládány vždy do 15. 3. příslušného kalendářního roku. Je tedy zcela reálné, že se celková částka žádostí, které nebude možné uspokojit, dostane k částce 2,5 mld. korun. V návrhu státního rozpočtu je počítáno na program rozvoj a obnova materiálně technické základny v sociálních službách s částkou 127,44 mil. korun. Aby se alespoň nejnutnější investice v sociálních službách mohly realizovat, je potřeba částku povýšit alespoň na hladinu 450 mil. korun.

K tomuto záměru směřuje můj pozměňovací návrh, kdy původně navrženou částku navrhuji povýšit o 322,56 mil. korun. Rozpočtové krytí navrhuji v rámci stejné kapitoly 313 MPSV, kdy o stejnou částku navrhuji ponížit rozpočet specifického závazného ukazatele podpory v nezaměstnanosti.

V této souvislosti si dovoluji tvrdit, že vzhledem k predikcím makroekonomických indikátorů Ministerstva financí a České národní banky lze po úspěšném roce 2016 v oblasti nárůstu HDP očekávat další nárůst i v roce 2017. V oblasti zaměstnanosti je pak končící rok 2016 výrazně úspěšný. Očekává se nárůst zaměstnanosti celkově o 1,6 %. Pro rok 2017 je sice predikován nárůst již výrazně menší, přesto se s nárůstem počítá. Proto snížení rozpočtu specifického závazného ukazatele podpory v nezaměstnanosti je logické a nemělo by se negativně projevit v rámci kapitoly 313 MPSV.

Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že v letech, kdy se ekonomice daří, je naší zásadní povinností investovat, a to investovat do různých oblastí. Vzhledem k demografickému vývoji by to zcela logicky mělo být i do sociálních služeb. Stejně tak podporuji změny v rozpočtu, které zde přednesly mé kolegyně, kdy navrhují navýšení prostředků na platy pracovníků v sociálních službách. Tyto dva záměry se vhodně doplňují. Bez adekvátních platů budeme mít zejména v pobytových sociálních službách čím dál závažnější personální problémy. A investice, zlepšení prostorových podmínek a zkvalitnění vybavení v sociálních službách přece poslouží klientům sociálních služeb, o které jde v prvé řadě, ale také ulehčí v těžké práci pracovníkům sociálních služeb, o což nám musí jít neméně. Bez kvalitního, motivovaného a v práci spokojeného personálu nelze zajistit kvalitní péči v sociálních službách. Dovoluji si vás proto požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu ve třetím čtení a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych se touto cestou přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který najdete v systému pod číslem 5352. Tento pozměňovací návrh obsahuje změnu v kapitole 315 Ministerstvo životního prostředí, kdy navrhuji přesunout z podkapitoly boj se suchem 10 mil. do podkapitoly program péče o krajinu.

Pokud bych to měl stručně odůvodnit, tak se jedná o to, že obě dvě podkapitoly nebo oblasti, které tyto podkapitoly postihují, se navzájem překrývají, protože i v rámci programu péče o krajinu se provádějí opatření v krajině, která mají za cíl právě i boj se suchem, ale na rozdíl od toho prvního program péče o krajinu je dlouhodobě podfinancován a nedají se tam například použít prostředky z operačního programu Životní prostředí. Je to program, který byl dlouhodobě ověřen, kde se zúčastňují obce, drobní vlastníci pozemků, spolky, je zaběhlý, a tudíž si myslím, že by bylo dobré toto provést. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zemkovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vystoupil tak trošku s evergreenem ve vztahu ke státnímu rozpočtu a pokusil se načíst pozměňovací návrh, který se vztahuje ke státnímu rozpočtu, k tisku 921, tak jako tomu bylo minulý rok. Tento návrh jste obdrželi ve sněmovním dokumentu v elektronické verzi pod číslem 5336 s tím, že bych velice rád opravil odůvodnění tohoto návrhu, které mě vedlo k tomu, abych žádal na pokrytí těchto nákladů jiný zdroj, než jsem původně v té elektronické verzi uvedl.

Pozměňovací návrh se týká doplnění kapitoly 327 Ministerstva dopravy ČR o dotační titul pro Státní fond dopravy ve výši 100 mil. korun pro přípravu a realizaci projektové přípravy a projektu tzv. Vlkavské spojky z úseku města Milovic do obce Všejany, event. do obce Čakovice jako prvé etapy zvažovaného nového spojení hl. m. Prahy se statutárním městem Libercem, a to přes město Mladá Boleslav, které by výrazně urychlilo toto vlakové spojení a je v současné době ve stadiu zpracovávání studií a variantního řešení posuzování těchto studií o nejvhodnější trase.

Myslím si, že je potřeba v rámci rozvoje dopravní infrastruktury ČR, včetně právě i železniční dopravní infrastruktury a Správy železniční dopravní cesty, jít tomuto kroku naproti, a proto předkládám tento pozměňovací návrh. Toto navýšení navrhuji pokrýt z kapitoly 396 Státní dluh, položky výdaje na obsluhu státního dluhu. A proč navrhuji tuto položku? Protože po zkušenostech z minula je reálný předpoklad, že zde bude dostatek disponibilních finančních prostředků, tedy bude ve skutečnosti z této položky méně čerpáno a bude moci být tato částka vykryta. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Grospičovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Vít Kaňkovský ještě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Milé kolegyně, vážení kolegové, jenom aby bylo učiněno zadost jednacímu řádu, ještě se formálně přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5328.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem načetl do systému jako sněmovní dokument 5348. Má formu doprovodného usnesení a doporučuji, abychom požádali vládu ČR převést v průběhu ledna příštího roku nespotřebované peníze, které letos jsou určeny na investice do dopravní infrastruktury, a to až do výše 3,5 mld. korun na spolufinancování krajských silnic v příštím roce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP