(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan ministr Mládek není přítomen, takže si nepřeje úvodní slovo. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby nám odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 897/1.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Obsahově si myslím, že pan ministr vše podstatné řekl. Ty zkratky, co tam jsou, také vysvětlil, že se jedná o země jihoafrického rozvojového společenství, a to EPA, Economic partnership agreements, takže v podstatě nemá cenu, abych zdržoval opakováním toho, co říkal pan ministr. Přikročil bych hned k návrhu usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S chutí do toho.

 

Poslanec Karel Rais: Dobře. Usnesení zahraničního výboru z 28. schůze ze dne 6. října 2016 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, sněmovní tisk 897:

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí dr. Martina Smolky, náměstka ministra průmyslu a obchodu pana Ing. Bártla a zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, která byla podepsána v Kasane dne 10. června 2016.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru - což tímto činím.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, pane ministře, mě trochu mrzí, že tady dnes není ministr průmyslu, aby nám trošku řekl o možném vývoji ekonomických vztahů v této části světa s naší Českou republikou, protože já osobně Afriku považuji za důležitý kontinent pro další expanzi českého průmyslu a našich kapacit podnikatelských. Trochu mě to mrzí, chtěl bych o tom vědět trošku víc, jaké tam máme dnes ekonomické zázemí, jaké tam máme vyhlídky do budoucna.

Tento návrh smlouvy samozřejmě schvaluji. Myslím, že už to možná mohlo být dávno dříve, protože Afrika je skutečně kontinent, který má potenciál. Vzpomínám na dobu, kdy jsem ještě jezdil jako předseda hospodářského výboru Senátu Parlamentu České republiky, že Afrika byla velmi zajímavá, ale bohužel už tam prostě byly jiné státy daleko dříve než my. Myslím si, že ta informace by možná stála za to, abychom se o tom dozvěděli něco více. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu a ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme k hlasování. Pardon, pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já bych to nechtěl jenom tak odbýt. Já si myslím, že by nebylo těžké dodat vám podrobnější zprávu. Jednak ona významnější je pouze v souvislosti s Johannesburgem, tedy s Jihoafrickou republikou, to je vlastně po Nigérii druhá největší ekonomika a také nejrozvinutější zřejmě na africkém kontinentu a z hlediska těchto zemí je to snad jediný partner, který má určitý větší význam. V těch ostatních zemích je skutečně význam nějaké ekonomické spolupráce poměrně velmi malý. Já sám jsem byl v Mosambiku z těchto zemí ne tak dávno, takže jsem tady už zmínil, že jsme se tam pokoušeli navázat některé kontakty. Bylo tam poměrně vstřícné prostředí, ale Mosambik je dost nerozvinutá země, tam zázraky v této chvíli neuděláte, to asi znáte.

Není to tak, že bychom si neuvědomovali to, co vy jste řekl, že to je do budoucna důležitá věc. Je možné poměrně snadno dát vám informace o tom dnešním rozsahu, právě proto, že není velký. S výjimkou Jihoafrické republiky je to poměrně docela stručné. Ale není problém to poskytnout, pokud to tady dnes neřekneme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o usnesení tak, jak je navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržené usnesení, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 45, přihlášeno je 111 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Dalším bodem našeho jednání je

176.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy
o opatřeních proti obchodování s lidmi (Varšava, 16. května 2005)
/sněmovní tisk 894/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jen velmi stručně, protože jsem podrobněji úmluvu představoval v prvním čtení. Jde o úmluvu Rady Evropy, jednu z těch úmluv, které jsou pro nás spíše symbolického významu, protože náš právní řád již nyní splňuje všechny požadavky, které ta úmluva stanoví. Je ovšem pro nás důležitá, protože tím, že zavádí opatření proti obchodování s lidmi, tak chrání mezinárodně hodnoty, které jsou nám drahé. Bohužel přesto jsme dnes jedinou evropskou zemí, nebo jediným státem Evropské unie, který dosud tuto úmluvu neratifikoval, ačkoliv byla podepsána již 16. května 2005 ve Varšavě. Proto prosím o podporu její ratifikace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 894/1. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane místopředsedo, děkuji vám za slovo. Já se vrátím k prvnímu čtení, kdy jsme probírali právě tuto Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi, kdy osobně jsem se ptala na některé doplňující věci. Podobně jsme diskutovali na zahraničním výboru a bylo vše vyjasněno.

Já si nyní dovolím přečíst usnesení zahraničního výboru ze dne 6. října tohoto roku:

Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti Petra Jägera, zpravodajské zprávě Jany Fischerové a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi - je to úmluva z Varšavy 16. května 2005 - s tím, že při uložení ratifikační listiny bude učiněna následující výhrada:

V souladu s článkem 31 odst. 2 Úmluvy si Česká republika vyhrazuje právo neaplikovat ustanovení článku 31 odst. 1 písm. e) v celém rozsahu a aplikovat jej pouze v rozsahu následujícím: pokud byl trestný čin spáchán na státním příslušníkovi České republiky na území České republiky, nebo pokud byl trestný čin spáchán v cizině proti státnímu příslušníkovi České republiky, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo jestliže místo spáchání trestného činu nepodléhá žádné trestní pravomoci.

Pověřuje předsedu zahraničního výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledku projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP