(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce za její zprávu. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pakliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova? Není o ně zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Prosím, kdo souhlasí s usnesením navrženým paní zpravodajkou? Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 46. Přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců. Pro 106, proti žádný, návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dostáváme se k bodu

182.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda
/sněmovní tisk 932/ - prvé čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr životního prostředí Richard Brabec a také zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Robin Böhnisch - který ale není přítomen. Budeme tedy, protože se jedná o prvé čtení, budeme muset hlasovat o změně zpravodaje. Funkce zpravodaje se chce ujmout pan poslanec Václav Zemek. Já vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o změně zpravodaje z pana poslance Robina Böhnische na pana poslance Václava Zemka.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 47. Přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců. Pro 108, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 10. listopadu 2016 na 50. schůzi Poslanecké sněmovny, kde jsme přerušili obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o nové vystoupení navrhovatele a zpravodaje? Není zájem.

Připomínám, že Poslanecká sněmovna dne 10. 11. 2016 rozhodla, že při projednání tohoto bodu je nezbytná přítomnost pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. (Odmlka.) Je mně to líto, ale pana ministra Mládka nevidím. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí Poslanecké sněmovny, tak i kdybych s tím chtěl něco dělat, tak nemůžu. V tom případě, pokud pan ministr není přítomen, tak přerušuji projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra Mládka. Děkuji za krátkou účast panu zpravodaji i panu ministrovi životního prostředí.

 

Přejdeme k dalšímu bodu, to je bod

164.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě
k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
/sněmovní tisk 731/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Dan Ťok, kterého taktéž nevidím. (Odmlka, poslanci hovoří hlasitě mezi sebou.) Tak co s tím provedeme? Prosím pana předsedu poslaneckého klubu nebo někoho, aby buď navrhl přerušení tohoto bodu, nebo to budu muset udělat já a přerušit jednání Sněmovny do přítomnosti pana ministra. Tím ale nebudeme projednávat ani žádné další body. (Opět odmlka.) Tak, hlásí se pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Pane předsedo, prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Když se nikdo nehlásí, tak jsem se tedy přihlásil o slovo, abychom mohli využít ještě ten zbývající čas do 13 hodin, tak bych navrhl tento bod přerušit do příští schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Do příští schůze, to znamená do začátku příští schůze. To je časově ohraničené. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí, všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do příští schůze. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 48. Přihlášeno je 107 poslankyň a poslanců, pro 75, proti 4, návrh byl přijat a já přerušuji tento bod.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

165.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně stěhovavých druhů
volně žijících živočichů, sjednaná v Bonnu dne 23. června 1979,
a změny příloh I a II této Úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014
/sněmovní tisk 733/ - druhé čtení

rosím, aby se ujal slova přítomný ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, rádi vás vidíme. Máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tak aspoň tedy stěhovavé druhy, když už ne Pařížskou dohodu. Jinak musím říct, že je to ostudné, protože jsme jeden z mála posledních států, které Pařížskou dohodu neratifikovali. A zklamu některé odmítače globálního oteplování, i prezident Trump vypadá, že se posouvá ve svých názorech na globální oteplování, takže možná i Spojené státy nakonec zůstanou v Pařížské dohodě. Ale ani to pravděpodobně nepřesvědčí některé odmítače globálního oteplování.

Nicméně jsem rád, že jsem dostal šanci aspoň na další bod. Takže opravdu velmi ve stručnosti. Dovolte mi představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů. Základním cílem úmluvy je ochrana stěhovavých druhů živočichů, a to nejenom ptáků, ale i savců, ryb a bezobratlých v celém areálu jejich rozšíření, to je na hnízdištích, tahových cestách i zimovištích. Nedílnou součástí textu úmluvy jsou dvě přílohy, které zahrnují seznam druhů živočichů, na něž se úmluva vztahuje. Změny příloh I a II se týkají zařazení nových živočichů do seznamu a přizpůsobení taxonomie současnému trendu. Jsou důležitou reakcí na změnu podmínek a umožňují přizpůsobit platné závazky novým skutečnostem. Změny nepředstavují další nároky na specifická ochranná opatření v České republice a jsou v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky.

Současně s návrhem na přijetí změn přílohy I a II si také dovoluji předložit návrh na dodatečnou ratifikaci úmluvy. Česká republika přistoupila k úmluvě jako k mezinárodní smlouvě vládní kategorie. Gestorem je tedy Ministerstvo životního prostředí. Podle dnes platných kritérií úmluva spadá do kategorie prezidentských smluv a k napravení tohoto nesouladu je úmluva nyní společně s přijatými změnami přílohy I a II předkládána k dodatečné ratifikaci. A já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 733/2. Usnesení výboru pro životní prostředí pak jako sněmovní tisk 733/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru a zároveň i zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Robin Böhnisch - který tady taktéž není. Nicméně je to druhé čtení, aktivně se jeho role ujme pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Dalo by se tady seznámit plénum Poslanecké sněmovny s usnesením zahraničního výboru, kde po odůvodnění náměstka životního prostředí Ing. Vladimíra Dolejského a zpravodajské zprávě poslance Robina Böhnische a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, sjednané v Bonnu dne 23. června 1979, a změn příloh I a II této úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru - což jsem nyní v zastoupení učinil.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP