(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče. Faktická poznámka musí být k nějakému vystoupení, pane poslanče (Bendle). Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jenom krátce bych zareagoval na ony ironické poznámky, které tady pan ministr Brabec v úvodu svého vystoupení přednesl na téma Pařížská dohoda.

Vážený pane ministře, dnes jsme tento bod neprojednávali kvůli vaší neschopnosti se připravit na toto jednání. Kvůli ničemu jinému. Mě nikdo nemůže počítat mezi odmítače Pařížské dohody, ale to, že ten bod dneska není projednán, je neschopnost vládní koalice zajistit přítomnost ministrů na bod, u kterého měli být přítomni oba ministři. To znamená, jak ministr životního prostředí, tak ministr průmyslu a obchodu. Vy jste se jako vládní koalice nebyli schopni na toto jednání připravit, nezajistili jste přítomnost ministrů, a proto tento bod nebyl projednáván. Ne kvůli odmítačům, ne kvůli prezidentu Trumpovi, kvůli nikomu jinému, jenom kvůli vaší neschopnosti. Tak vás vyzývám, abyste se lépe připravovali na jednání, a pak nebudeme jedinou zemí, která ještě neprojednala Pařížskou úmluvu! Děkuji. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom obdivuji vaši genialitu: Jak můžete vědět, že jsem neměl faktickou poznámku k vystoupení pana ministra? Ale to je jedno, mně to nevadí, že vystupuji až druhý.

Nicméně jedna možná technikálie, ale jeden ze stěhovavých druhů ptáků komplikuje život zemědělcům a zejména rybářům v České republice dlouhodobě a to je kormorán. A já bych chtěl slyšet, pane ministře, jenom jasnou odpověď, že schválením téhle úmluvy nezafixujeme stávající stav, tzn. stav komplikující řádné hospodaření v oblasti chovu ryb a podobně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji. Já jenom fakticky, velice rychle a stručně k těm kormoránům. Pokud je mi známo, tak je umožněn, je výjimka z ochrany volně žijících druhů a kormorána je možné střílet. Takže nevidím důvod, proč bychom tady měli řešit kormorána. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je možné střílet. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Petr Bendl: Při vší úctě k panu kolegovi Zemkovi prostřednictvím předsedajícího, já jsem se neptal vás, pane kolego, ale ptal jsem se pana ministra. A chtěl jsem ujištění, že schválením této smlouvy se stávající parametry nezmění. Aby najednou někdo nezačal používat argument: schválili jste tuto úmluvu, a tudíž je třeba změnit pravidla, která jsou teď nastavena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan ministr, prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Pan kolega Zemek zareagoval rychleji než já, čekal jsem, jestli na kormorána nepřijdou nějaké další dotazy, že bych to pak vzal jako z jedné vody načisto. Ale ujišťuji vás prostřednictvím pana předsedajícího, pane kolego, že skutečně přijetím této dohody se nic v této věci nezmění a bude možno dál ten režim tak, jak je dneska. A musím říct, že v případě kormorána, ono je těch kormoránů více druhů, ale ten, který nejvíc škodí v České republice, tak skutečně dneska naopak převádíme kompetence na jednotlivé kraje, aby mohly rozhodnout o aktivnější ochraně proti kormoránovi, tedy mohly dát povolení k odstřelu. V některých krajích už to dneska funguje, v dalších to začne fungovat. Takže ujišťuji vás, nebude se to nějakým způsobem přijetím této úmluvy nebo ratifikací této úmluvy měnit nebo zhoršovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, tak jak je navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 49. Přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro 105, proti žádný. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

166.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních
organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace,
eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech
k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
/sněmovní tisk 734/ - druhé čtení

I tady prosím pana ministra životního prostředí, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající, za slovo a děkuji i za to, že jste ten jazykolam řekl za mě, takže už to nemusím opakovat. A protože jsem obsáhle představoval v prvním čtení, tak už jenom skutečně shrnu, k jakým změnám dochází.

U všech tří vámi výše jmenovaných protokolů dochází především ke zjednodušení postupu při přijímání změn přílohy, které stanoví mezní hodnoty pro vypouštění škodlivých látek, a dále se zavádí časově omezené zmírnění požadavků na uplatňování nových emisních limitů. Účelem je tedy vytvořit takové předpoklady, které rozšíří okruh smluvních stran, na které se budou vztahovat požadavky na omezování znečištění ovzduší. V případě Protokolu o perzistentních organických polutantech a u tzv. Göteborského protokolu se rozšiřuje také okruh nebezpečných látek, které budou po vstupu změn v platnost podléhat pravidlům. A u Göteborského protokolu potom samostatně se také rozšiřuje jeho působnost o ochranu zdraví před emisemi suspendovaných částic a stanovují se nové národní emisní stropy platné od roku 2020.

Změny dotčených protokolů vycházejí z právní úpravy EU a jsou nebo v dohledné době budou promítnuty do předpisů EU nebo ČR. Česká republika v současnosti také již plní národní emisní stropy platné k roku 2020. Zatím s výjimkou oxidu siřičitého, kde je ale předpoklad dosažení tohoto snížení v předepsané lhůtě.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru a zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, dnes jste tedy velmi oblíben.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Dovolil bych si vás seznámit s výsledky projednání na zahraničním výboru, kde po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vladimíra Dolejského a zpravodajské zprávě poslance Václava Zemka, tedy mě, a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, tedy mne, aby na schůzi PS podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru - což jsem právě učinil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji, nikam mi nechoďte. Ještě bychom potřebovali zprávu výboru pro životní prostředí. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Tento tisk projednal i výbor pro životní prostředí a po odůvodnění mém a pana náměstka je v podstatě usnesení totožné. Tedy doporučení Poslanecké sněmovně, aby tento tisk schválila. Takže abychom byli přesní... (Řečník se obrací na předsedajícího, ten mu podává příslušné usnesení, které však spadne na zem do volného prostoru vládní lavice. Ministr Zaorálek ho běží zvednout a předává ho zpravodaji.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP