(15.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane premiére. Nyní tedy se svou interpelací vystoupí paní poslankyně Helena Válková. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Vážený pane předsedo vlády, původně jsem chtěla svoji interpelaci stáhnout, protože na řadu těch otázek již odpověď vámi byla dána. Ale ty odpovědi jsou na můj vkus příliš obecné, v řadě případů svádějí odpovědnost za současnou situaci ve věci privatizace bytů obyvatel Písnice na jiného, konkrétně na Ministerstvo financí, a hlavně z toho úplně nějak uniká ta základní odpověď a současně i vyvození odpovědnosti za to, proč jste nechali situaci dojít tak daleko.

Já sama jsem se s ní seznámila v rámci agendy své poslanecké kanceláře, kde i na mě se jako na právničku, jejíchž názorů si váží, obrátili právní zástupci občanů, kterých se ta nešťastná privatizace týká. Po prostudování materiálů docházím k závěru, že opravdu není pravda, že by šlo o transparentní veřejnou soutěž, že je tady řada možností, jak se vyhnout potom těm závazkům vyplývajícím pro toho, kdo by ji vyhrál, že rozhodně, a to velmi dobře vím jako bývalá členka vaší vlády, bylo namístě zařadit tuto věc na pořad jednání vlády přinejmenším jako informaci. A rozhodně když se tady oháníte tvrzením, že nerad věci odkládáte, tak proč jste tohle tak dlouho odkládali a proč jste se tedy spokojili pouze s takovým, chce se mi říci bezpohlavním, vyjádřením z Ministerstva financí? Navíc ani to není pravda, protože já vím, že Ministerstvo financí průběžně vyvíjelo řadu aktivit, které vedly právě k tomu, o čem tady hovořil pan poslanec Koubek, nebo přinejmenším k tomu přispěly. A pokud vím, tak ještě včera nebo dneska jednali se zástupci obyvatel.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, paní poslankyně, váš čas. Otázku prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Moje otázka zní na vás zcela konkrétně. Proč jste tak dlouho odkládali projednání této věci a proč jste to neučinili předmětem mimořádného bodu na jednání vlády? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji, paní poslankyně. Požádám pana premiéra, aby nám odpověděl. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já jenom abychom se pohybovali v přesných termínech, vážené poslankyně, vážení poslanci. Ty byty jsou privátní. Ty byty nejsou státní. Nejsou bohužel ani obecní. Ty byty už byly v minulosti zprivatizovány tím, že je historicky někdo vložil do společnosti ČEZ, a to nebyla tato vláda, to znamená, ty byty jsou dneska privátním vlastnictvím společnosti ČEZ. Společnost ČEZ je ze 70 % vlastněna vládou. A určitě nebylo žádné zdržení ani žádné otálení, protože jakmile jsem se o této věci dozvěděl, že se byty prodávají, dozvěděl jsem se o tom z veřejných zdrojů, dozvěděl jsem se o tom na základě interpelací a dopisů, které jsem obdržel, tak jsem se obrátil na ministra financí a požádal jsem ho, aby tuto věc prozkoumal, a obracel jsem se na něj v této věci písemně dvakrát.

A pokud probíhají jednání na Ministerstvu financí, tak je to v pořádku, protože Ministerstvo financí se má touto věcí zabývat. Nikdo jiný to udělat nemůže, protože je to Ministerstvo financí, které vykonává akcionářská práva. Chci jenom připomenout, že s výjimkou vybraných firem u všech ostatních podniků, kde má stát majetkovou účast, akcionářská práva vykonává právě Ministerstvo financí. V okamžiku, kdy byl zrušen Fond národního majetku, většina právě těchto práv přešla na Ministerstvo financí. Čili pokud jsem obdržel nějaký dopis ze strany městské části Praha-Libuš, tak určitě i v této věci se obrátím na ministra financí a požádám ho, aby tu věc prozkoumal a sdělil stanovisko z pohledu subjektu, který zde za stát akcionářská práva vykonává.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chci se zeptat, zda položíte doplňující otázku, paní poslankyně. (Ano.) Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Já zopakuji otázku, na kterou jsem nedostala odpověď, nebo jsem ji dostala v podobě, které jsem neporozuměla. Proč nebyl tento bod zařazen nebo navržen k zařazení na projednání vlády v době, kdy byl ještě větší prostor hledat konstruktivní řešení než teď, když jsme na hraně času? Jak víme, zítra vyprší poslední termín.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, domnívám se, že došlo k prodloužení toho termínu pro podávání nabídek, že to byla právě otázka toho, že se ministři tou věcí začali zabývat, že se vláda o to začala zajímat, to znamená, že jsme adresovali dotazy směrem ke společnosti ČEZ. A tuším, že došlo k prodloužení termínu pro podávání nabídek. Ale to je věc rozhodování společnosti ČEZ. O tom nerozhoduje vláda. A po pravdě řečeno, my jsme za ty tři roky na jednání vlády nikdy nenahrazovali rozhodování orgánů příslušné společnosti. Myslím si, že se nemůžeme nechat zatáhnout do porušování zákonů České republiky. Vláda v tomto směru musí respektovat to, že jedná na základě zákona, jedná v rámci zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane premiére. Nyní tedy požádám o interpelaci pana poslance Pavla Plzáka ve věci obchodní smlouvy CETA. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pěkné odpoledne. Vážený pane premiére, dne 31. 10. tohoto roku byla podepsána obchodní smlouva CETA mezi Evropskou unií a Kanadou. Podpis této dohody oddálil odmítavý postoj regionálního belgického parlamentu, bez jehož souhlasu nemohla belgická vláda dokument podepsat. Žádám vás o vysvětlení, proč v případě České republiky nebyla tato smlouva před podpisem vůbec projednávána v Poslanecké sněmovně, přestože může její uplatňování mít podstatný vliv na Českou republiku při řešení obchodních sporů, myslím tím především arbitrážní řízení. Dále mě zajímá, kdy je v našem Parlamentu plánováno její projednávání a co se bude dít, pokud nebude ve Sněmovně schválena. Tázal jsem se našich europoslanců na totéž a bylo mi odpovězeno, že záleží pouze na usnesení Poslanecké sněmovny, zda si vyžádá projednávání takto důležité smlouvy před jejím podpisem.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám za vaši interpelaci, pane poslanče, a požádám pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dohoda CETA se vyjednává sedm let. Naše vláda je tam necelé tři roky. To znamená, my jsme zdědili vyjednávání této smlouvy po našich předchůdcích. A to vyjednávání bylo během našeho funkčního období završeno, to znamená, že ten proces se nyní dostal do fáze, kdy dohoda bude schvalována jednotlivými národními parlamenty. To znamená, vláda České republiky předloží dohodu sem do Poslanecké sněmovny a také do Senátu. Předpokládám, že bychom tu dohodu mohli předložit do konce letošního roku nebo na jaře příštího roku, tak aby mohl být realizován ratifikační proces.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nechalo zpracovat studii dopadů dohody CETA na českou ekonomiku. Tuto studii budou mít poslanci a senátoři k dispozici pro projednávání v Parlamentu. A samozřejmě záleží na rozhodnutí Poslanecké sněmovny a Senátu, jestli tuto dohodu ratifikují, či nikoli. Je to takzvaná smíšená dohoda, to znamená, bude ratifikována v jednotlivých členských zemích, v jednotlivých parlamentech.

A pokud jde o tu blokaci ze strany části Belgie, tak ta se týkala tedy uzavření dohody na evropské úrovni, ale nyní ještě bude muset následovat ratifikační proces v jednotlivých parlamentech členských států.

Podle dosavadních analýz, které měla naše vláda k dispozici, smlouva CETA výrazně snižuje zatížení obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou a pro Českou republiku, která je výrazně proexportně orientována, to znamená, vyváží zboží a služby, by dohoda CETA mohla znamenat celou řadu nových příležitostí z pohledu našeho exportu jako takového. Nicméně vláda nemůže předjímat výsledek ratifikačního procesu a to bude na rozhodnutí Poslanecké sněmovny a také Senátu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP