(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Paní ministryně, já vás požádám o odpověď. Prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážená paní poslankyně, vážení poslanci a ostatní paní poslankyně, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych odpověděla.

Co se týká předestřené situace, tak samozřejmě odmítám podezření, která vznikla u paní poslankyně.

Co se týká toho, co vláda schválila, jednalo se o materiál předložený ministrem pro lidská práva. Jedná se o schválení podnětu. To znamená, není to schválení konečného, finálního řešení. Na co paní poslankyně reaguje, je tedy mediální sdělení, protože já jsem už na jednání vlády vznesla výhradu, že v žádném případě není možné podřadit pod kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí diagnostické a výchovné ústavy.

A teď v čem vidím ten rozdíl. Jde o to, že je zcela jasné, že v případě diagnostických a výchovných ústavů jsou děti, které mají už mnohem zásadnější potřeby, které souvisejí s tím, že je zcela nezbytné, aby vzdělávací edukační funkce byla u nich zohledněna. Dá se tedy říci, že nesouhlasím s tím, že by se jednalo o stejné děti se stejnou mírou podpory jako u takzvaně v uvozovkách ohrožených dětí, protože v případě Ministerstva práce a sociálních věcí takovými dětmi jsou tedy zejména děti, které ztratily zázemí rodiny z důvodů sociálních či bytových a nacházejí se v institucionální výchově. U těchto dětí, které ztratily zázemí rodiny a jsou v institucionální výchově, to znamená v dětských domovech, a jsou tedy v rámci ústavní výchovy slovy práva a je tak ze sociálních a bytových důvodů činěno, tak plně podporuji, aby byla podpořena jejich rodina, popřípadě aby byla zvolena jejich náhradní rodinná péče. Podotýkám, že takových dětí je v našich zařízeních 8 %.

Co však odmítám, že je to vina Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo snad ředitelů daných zařízení. Naopak, zpracovali jsme poziční materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který je velmi podrobný, odeslali budoucímu gestorovi transformace, to znamená Ministerstvu práce a sociálních věcí, a v něm je shrnuta analýza, že se jedná o selhání orgánů sociálně-právní ochrany dětí, protože samozřejmě tyto děti vůbec do institucionální výchovy nepatří.

Rozhodně odmítám, že bych nenaslouchala jednak zřizovatelům, jednak ředitelům daných zařízení nebo že bych nebyla seznámena se stanoviskem Asociace krajů. Domnívám se však, že je potřeba rozlišit tyto dvě skupiny dětí od sebe, a toto jsem na jednání vlády vznesla. Kolegové a kolegyně hlasovali s vědomím tohoto mého stanoviska.

Chtěla bych ubezpečit, že všichni ministři - a tady se nesmí zapomínat ani na ministra zdravotnictví - budou postupovat v nejlepším zájmu dětí. Jedná se o začátek procesu. Samozřejmě bude záležet na návrhu, jak ho předloží Ministerstvo práce a sociálních věcí. Bezpochyby bude probíhat tato debata za účasti široké odborné veřejnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má za poslední rok zpracovány detailní analytické informace o situaci v institucionálních zařízeních a v rámci ústavní ochranné výchovy, včetně toho, jak se vyvíjejí soudní rozhodnutí, protože víme - a proto jsem zdůraznila důležitost diagnostických ústavů a výchovných ústavů -, že se naopak zvyšuje dramatickým způsobem míra soudních rozhodnutí, která u dětí se závažnými poruchami chování nařizují jako alternativní tresty ústavní výchovu nebo přistupují k ochranné výchově, a naopak u těchto dětí je kapacita našich výchovných ústavů a diagnostických ústavů nedostatečná. Stejně tak bylo analýzou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zjištěno, že do těchto zařízení jsou umísťovány děti bez diagnostiky. Ale to také není záležitost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Toto v tuto chvíli slouží jako záchranná síť pro takovéto děti. To znamená, že samozřejmě za svými kolegy stojím.

Znovu chci ale zdůraznit, že plně podporuji, abychom okamžitě začali činit takové kroky, aby ty děti, co jsou v institucionální výchově z bytových nebo ze sociálních důvodů, okamžitě byly podpořeny, byly podpořeny jejich rodiny a abychom hledali jiný způsob podpory, než je institucionální výchova, protože je to tak správné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se paní poslankyně, zda má doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane místopředsedo. Samozřejmě, v tom schváleném záměru jsou i přesná usnesení, co vám i paní Marksové ukládá a do jakého data, a vlastně i to, že se budou sestavovat legislativní záměry. Ale jenom bych chtěla říci, že mi trošku chybí u vás - teď se omlouvám, možná to řeknu špatně - přehled o tom, jaké vlastně děti v těch dětských domovech jsou a jaká je potřeba mít vzdělání zaměstnanců právě v těch dětských domovech a v zařízeních okamžité pomoci dětem, protože tam je právě potřeba mít speciální pedagogické vzdělání a psychologickou podporu. Nepotřebují sociální pracovníky, samozřejmě v nějaké míře ano, ale v úplně minimální.

Jde o to, že vy tady říkáte, že jsou děti umísťovány právě ze sociálních důvodů a z bytové nouze. U té bytové nouze je to minimální. Sociální důvody pod sebou skrývají opravdu velmi široký pojem a ty děti jsou často z rodin, kde jsou týrané, jsou od rodičů, kteří jsou prostě pod návykovými látkami a jsou -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní poslankyně, položte otázku, váš čas vypršel.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Ano. Mně tady prostě chybí ten přístup a zastání právě u dětských domovů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Paní ministryně vám jistě ráda odpoví. Prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Znovu si dovolím vyvrátit podezření. Já mám velmi detailní přehled, který jsme zpracovali, právě o tom, jaké potřeby a jaké děti máme v rámci přímo podřízených organizací, ty, které tedy má pod sebou přímo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Máme přesně rozděleny potřeby dětí, míru jejich ohrožení i míru jejich potřeb. Právě proto, že tam převažuje onen vzdělávací prvek, jsem vznesla tu výhradu, která tady byla medializována.

Také máme velmi přesnou představu z hlediska akademických pracovišť. Mám zpracována stanoviska akademických pracovišť, jaká situace je. A tady asi bych si dovolila předejít dalšímu přetahování a spíše nabídnout zveřejnění pozice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, protože to není nic tajného. Ostatně v tuto chvíli na půdě Sněmovny jedná několik komisí, několik výborů k danému tématu ústavní nebo ochranné výchovy z různých důvodů a já nemám sebemenší problém s tím, aby pozice Ministerstva školství byla těmto uskupením postoupena a nechť je tedy na těchto uskupeních diskutována. Já sama se tomu nebráním. Naopak, velmi ráda jak komise, tak výbory navštívím a detailně představím pozici Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Závěrem bych jenom chtěla říci určitá slova uklidnění směrem ke kolegům v rámci ústavní ochranné výchovy. Je to nějaký začátek práce a samozřejmě nic se nestane bez odborné a otevřené debaty, které se budeme účastnit jak my, tak Ministerstvo práce, tak ministr pro lidská práva, tak ministr zdravotnictví. Už samotný výčet těchto resortů ukazuje, že není možné zvolit nějaké uspěchané řešení. Bezpochyby jsou všichni ministři vedeni nejlepším zájmem dítěte.

Znovu ale zdůrazňuji, že trvám na tom, že oněch 8 % dětí do zařízení nepatří, ale trvám na tom, že by ty kroky ze strany státu měly být mnohem rychlejší z hlediska jejich podpory, aby ředitelé nebyli v situaci, že nemají kompetence (upozornění na čas), jak situaci těchto dětí změnit. Protože oni tyto kompetence nemají. Není to jejich vina.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Marek Černoch, který interpeluje pana ministra dopravy. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Já bych také rád přivítal nové ministry na interpelacích.

Moje interpelace je k otázce neprůhledné zakázky na registrační značky, které proběhlo na Ministerstvu dopravy. Firma Hicon dodávala registrační značky 26 let, aniž by přitom vzešla z jakékoliv soutěže. Za tuto dobu inkasovala cca 4 mld. korun.

A teď pár přinejmenším zvláštních náhod, na které bych se rád zeptal. Tendr v roce 2014, který byl zrušen v roce 2015, tehdy firma Hicon nabídla za jeden kus značky 61 korun. Ministerstvo dopravy ovšem uzavřeno v roce 2015 se společností Hicon dodatek číslo 9, ve kterém je cena stanovena za jeden kus ve výši 77 korun, tedy o necelých 16 korun vyšší, než je cena, která byla nabídnuta firmou Hicon v zadávacím řízení. V roce 2015 pak byl tendr zrušen, v roce 2016 tam byla cena 59 korun za kus a dodatek číslo 9 zůstal v platnosti, tedy 77 korun. Rozdíl mezi cenou Hicon, který nabídl v tendru, a cenou v dodatku činí 18 korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP