(17.40 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Co se týká informačního systému, tak to není jediný a je to pouze jedna z částí, proč hodnocení předcházejících let nebylo dokončeno. To už se zdržovalo daleko předtím, i když starý informační systém fungoval. Ten systém průběžně začal nabíhat, všichni, kteří se chtěli čehokoliv dotázat, tak to bylo možné udělat. A ty informace dopředu jsme dali. My jsme do poslední chvíle očekávali, že se nakonec dohodneme a že bude původní provozovatel vstřícnější. K tomu nakonec nedošlo. Takže bohužel to bylo takhle. Ale pro nás je to zase velká příležitost ten systém vybudovat znova, mít ho ve vlastní režii, provozovat ho efektivněji a jeho strukturu upravovat postupně tak, aby byla daleko komfortnější.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Půjdeme tedy dál. Nyní požádám pana poslance Martina Novotného s interpelací na vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše. Není přítomen, dobře, v tom případě další interpelaci má pan poslanec Stanislav Grospič na pana ministra dopravy. Ten je přítomen. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážení kolegové, dovolte, abych vstoupil do dnešní diskuse s interpelací, která se týká rekonstrukce probíhající železniční trati 071, to znamená Nymburk - Mladá Boleslav, která byla vysoutěžena a probíhá letošní rok a měla by probíhat v následující etapě i příští rok.

V této souvislosti bych se chtěl zeptat, zda nebylo zvažováno variantně místo zkapacitnění této trati pomocí výhyben zdvojkolejnění této trati. Proč Správa železniční dopravní cesty nevzala také v potaz možnou variantu přímého napojení tzv. všejanské spojky, to znamená odbočky a přímého napojení na trať z Milovic. A především tedy ten můj dotaz směřuje na to, v jaké etapě se počítá s rekonstrukcí přímo hlavního nádraží v Mladé Boleslavi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pane ministře, jestli vás mohu požádat, abyste odpověděl. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na trati 071 jsme v letošním roce ukončili stavbu zvýšení kapacity na trati Nymburk - Mladá Boleslav, první stavba. V současné době dokončujeme přípravu stavby zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, druhá stavba, která řeší úsek Veleliby /mimo/ - Luštěnice /mimo/. Součástí stavby je realizace výhybny Straky a prodloužení dopravních kolejí v železniční stanici Čachovice na 650 metrů, spojené s úpravou nástupišť a připojením úseku na dálkové řízení realizované v první stavbě. Předpoklad realizace je desátý měsíc roku 2017 až dvanáctý měsíc roku 2018. Odhadovaná cena je 520 mil. korun.

V současné době bylo zahájeno zpracování studie proveditelnosti Praha - Liberec, dále jen SP, které má zásadní dopad na koncepci řešení celého železničního uzlu v Mladé Boleslavi včetně hlavního nádraží. Předpoklad ukončení této studie je nejdříve koncem roku 2017. Projektovou přípravu rekonstrukce hlavního nádraží v Mladé Boleslavi bude tedy možno zahájit až po schválení studie Praha - Liberec.

Ještě k tomu vašemu dotazu, proč se to nepropojilo i s tou všejanskou spojkou. Na to bylo vypracováno už několik studií, já sám osobně vím minimálně o čtyřech a znalci říkají, že jich je ještě víc. V každé studii bohužel z hlediska ekonomického zhodnocení prostě nevycházejí intenzity na to, aby se tam udělalo jak zdvojkolejnění, tak i propojení s tou všejanskou spojkou. My se tou záležitostí zabýváme, ono to samozřejmě souvisí i s modernizacemi ostatních tratí. Já pevně doufám, že po studii Praha - Liberec už budeme vědět víc a přistoupíme k nějakému koncepčnímu řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda chcete položit doplňující otázku, pane poslanče. Není tomu tak, děkuji vám.

Interpelaci pod číslem 21 pan poslanec Michal Kučera stáhl. Dále je paní poslankyně Markéta Adamová, kterou v sále také nevidím. Dále pan poslanec Jiří Valenta - také není přítomen, poté pan poslanec Pavel Plzák - také není přítomen. Pan poslanec Jiří Koubek - také není přítomen. Ale pana poslance Jana Zahradníka vidím. Než mu udělím slovo, pouze konstatuji, že ti, kteří nebyli v sále, tak jejich interpelace propadly, protože v čase interpelace poslanec musí být přítomen v sále.

Prosím, pane poslanče. Pana ministra zahraničních věcí jsem zde někde viděl, předpokládám, že přijde na vaši interpelaci.

 

Poslanec Jan Zahradník: Já se ale obracím na pana ministra Ťoka s interpelací ohledně vydávání závazných stanovisek EIA na těch devět staveb, které se již schválily.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Máte pravdu. Prosím, omlouvám se.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pan ministr mi před chvilkou dal papír, kde je podrobně popsán stav vydávání, za což mu děkuji, a tím pádem nemá cenu, aby interpelace dále pokračovala. Děkuji, pane ministře, za to.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Teď skutečně ty interpelace lidově řečeno odsejpaly.

Požádám paní poslankyni Martu Semelovou s interpelací na ministryni mládeže, školství a tělovýchovy. Prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážená paní ministryně, od 1. září, co vstoupila v platnost novela školského zákona, kterou se zavedla tzv. inkluze, se hromadí oprávněná kritika, která přichází od rodičů, ze škol i z poradenských zařízení. V souvislosti s inkluzí vydalo devět odborných asociací ve školství společné prohlášení, z něhož jasně vyplývá, že deklarovanou podporu učitelům v zavádění tzv. společného vzdělávání ze strany MŠMT lze považovat za pouhou proklamaci.

O co konkrétně jde? Běžným základním školám se neúměrně navýšila složitá a nepřehledná administrativní činnost. Dále, aktuální přetížení poradenského systému brání poskytování odborné pomoci základním školám ve smyslu kvalifikovaného doporučení, jaká konkrétní podpůrná opatření zvolit, protože žádné z nich nemůže nahradit odbornou výuku vedenou speciálním pedagogem. Za další, extrémní nárůst administrativní práce v souvislosti s tvorbou doporučení podpůrných opatření neúměrně navyšuje čas a překračuje současné reálné kapacity škol i školských poradenských zařízení. Za další, plán pedagogické podpory vypracovává škola bez nárokové finanční podpory, a to pro učitele i žáka. Dál, materiální podpora v rámci podpůrných opatření dosud není k dispozici. Toto zdaleka není výčet všech problémů. Mohla bych jmenovat komplikace, které jsou způsobeny tím, že SPC nemohou být pro žáky se speciálními poruchami chování. Problémy jsou s jednodruhovými třídami a tak bych mohla pokračovat.

Vážená paní ministryně, vnímáte tyto hlasy expertů, kteří se dané problematice věnují dnes a denně a předem upozorňovali na to, že budou problémy? Jak na to míníte reagovat?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla. Prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, co se týká situace ve školských poradenských zařízeních, tu velmi bedlivě sledujeme. Také nespíme na vavřínech a naopak od samého počátku jsme směrem ke školským poradenským zařízením - protože opravdu platí, že tato jsou klíčem celého systému, klíčem celé účinné podpory rodičů a dětí, ať mají jakékoli specifické vzdělávací potřeby - tak směrem k nim cílíme hlavní sílu podpory. Od 1. září došlo k navýšení pracovníků ve školských poradenských zařízeních, stejně jako k posílení finančních prostředků z hlediska jednotlivých podpor. Právě v souvislosti se situací v rámci školských poradenských zařízení jsme sami, bez jakéhokoli prohlášení, navýšili od 1. ledna kapacity školských poradenských zařízení o další desítky pracovníků. Stejně tak jsme připraveni a máme finanční prostředky na to, aby posilování počtu pracovníků ještě pokračovalo.

Musím říct, že dané prohlášení, které bylo paní poslankyní zmíněno, mě příliš nepotěšilo, a to ne proto, že by nevznikaly problémy nebo vícepráce v souvislosti se startem různých změn od 1. září, ale spíše proto, že s velkou částí těchto odborných asociací komunikujeme, jsou součástí našich expertních týmů, a tudíž řada z nich ví, že samozřejmě situaci řešíme.***
Přihlásit/registrovat se do ISP