(9.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého zákona. Dříve než tak učiníme, všechny vás svolám, odhlásím vás a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Pro stenozáznam - pan poslanec Holík dnes hlasuje s náhradní kartou číslo 22. Pan poslanec Pavel Holík, aby to bylo přiřazeno ke správné osobě.

 

A v tuto chvíli zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 56, do kterého je přihlášeno 137 přítomných, pro 39, proti 83. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Paní místopředsedkyně, velmi děkuji, nebude to tak jednoduché, protože pan kolega Zahradník avizoval svůj protinávrh, co se týče procedury. V každém případě si dovolím připomenout, že usnesení garančního výboru pro životní prostředí s návrhem procedury obdrželi kolegyně a kolegové ve sněmovním tisku 501/5. Dovolím si jen ve stručnosti seznámit vás s návrhem této procedury, která vzešla z výboru pro životní prostředí.

Nejprve bychom tedy hlasovali o legislativně technických úpravách přednesených ve třetím čtení, potom v dalším kroku o pozměňovacích návrzích pod písmenem I, což jsou pozměňovací návrhy pana poslance Klána. Pokud nebude nic namítat, můžeme jedním hlasováním s tím, že pokud by byl přijat pozměňovací návrh pana poslance Klána, to je třeba I3, je nehlasovatelný návrh C7. V případě prohlasování I4 jsou nehlasovatelné návrhy A1, A2, C8, C9, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 a D9, tedy většina návrhů pana kolegy Junka.

V dalším kroku jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem H pana poslance Klučky týkající se, jestli se nepletu, protipožárních opatření. V pátém kroku jsou to pozměňovací návrhy pod písmenem A výboru pro životní prostředí. V případě, že budou přijaty ty předchozí pozměňovací návrhy pana kolegy Klučky, budou nehlasovatelné návrhy A7 a A10. Dále potom také by byly nehlasovatelné C10, C11, C12 a C13 v případě, že budou přijaty pozměňovací návrhy VŽP.

Další krok je hlasování o skupině pozměňovacích návrhů pod písmenem B, což jsou pozměňovací návrhy z výboru pro veřejnou správu, jestli se nemýlím - a dívám se na pana zpravodaje Klána, je to tak. V dalším kroku pozměňovací návrhy pod písmenem E, pan poslanec Bendl. Pokud bude tento návrh přijat, je nehlasovatelný pozměňovací návrh C6.

Potom jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Zahradníka pod písmenem C, C1, C2, C3 a C5. V případě přijetí pozměňovacích návrhů pod písmenem A je C4 nehlasovatelný, stejně jako C10, C11, C12, C13, C7, C8, a pak bychom hlasovali C7, C8, C9 a C6.

Konečně asi mediálně nejvíc zajímavý je blok hlasování pod písmenem D, pozměňovací návrhy pana kolegy Junka. Tady je třeba si říct, že pokud by byly přijaty pozměňovací návrhy pod písmenem B, lze pozměňovací návrh D10 a D11 hlasovat s tím, že se slova "opatření obecné povahy, který" nahrazují slovy "vyhláška, kterou" dle B1, což si pan kolega Junek už načetl do legislativně technických oprav, takže o nich potom budeme hlasovat. Potom by se hlasovaly D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12 a D13. Pokud vím, tak pan kolega Junek by rád hlasoval o všech návrzích zvlášť. Pokud by byl přijat pozměňovací návrh D12 pana kolegy Junka, je nehlasovatelný návrh paní poslankyně Pěnčíkové pod písmenem G.

Blížíme se k závěru. Jak jsem řekl, pod písmenem G jsou pozměňovací návrhy paní poslankyně Pěnčíkové. Její návrh je nehlasovatelný v případě přijetí návrhu D12.

Konečně je tam pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka pod písmenem F a poslední by bylo hlasování o návrhu jako celku.

To je tedy návrh procedury, který prošel výborem pro životní prostředí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Ano, děkuji. Táži se, zda chce někdo vystoupit s jinou procedurou. Ano, prosím, pane poslanče. (V sále je hluk.) Ale opravdu poprosím Sněmovnu o klid! (Poslanec Klán začíná mluvit.) Ještě vydržte, opravdu ten hluk je veliký. Nezlobte se, jestli vás to nezajímá, tak já to poslouchat musím, abych to vedla správně, abychom neudělali chybu.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za zjednání klidu. Hezké dopoledne, vážená paní předsedkyně, vládo, dámy a pánové. Já mám k proceduře to, že ten můj pozměňovací návrh bych chtěl hlasovat I1 a I2 samostatně, I3 až I6 dohromady. Ještě jednou - I1 a I2 aby byly samostatně, pouze tyhle dva body toho pozměňovacího návrhu, a zbylé I3 až I6 jako celek dohromady. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji a poprosím pana poslance Zahradníka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem připravil pozměňovací návrh k proceduře, kterou předložil pan zpravodaj a která spočívá v tom, že - já jsem tam tedy navrhl bod číslo 1, návrh na zamítnutí zákona, který ovšem už byl tedy projednán, takže tím pádem přecházím k bodu číslo 2, který je stejný jako návrh pana zpravodaje, bod číslo 3 rovněž stejný s návrhem pana zpravodaje, číslo 4 také.

Pak je zde ale návrh číslo 5 a tady bych si dovolil, než ten návrh číslo 5 řeknu, krátce zdůvodnit, proč ten návrh podávám. Tu rozhodovací hierarchii máme danou tak, že nejvrcholnější, nejvyšší úrovní je rozhodnutí Sněmovny, výbor a pak bych řekl, že může být tedy poslanec jako jednotlivec. A já bych chtěl, abyste zvážili možnost, aby se o mých návrzích, které přicházejí právě z té nejnižší úrovně naší Poslanecké sněmovny, tedy od samotného poslance, hlasovalo nejdříve, a teprve potom, pokud by nebyly schváleny, se hlasovalo o návrzích, které předložil výbor.

Konkrétně tedy v bodě číslo 5, který nově zařazuji za bod číslo 4, by se hlasovalo takto. Návrh C4 a dále jedním hlasováním návrhy C10, C11, C12 a C13. Budou-li schváleny návrhy C4, C10, C11, C12 a C13, jsou návrhy A6, A7, A8, A15, A16, A20 a A21 nehlasovatelné. Tedy mění se gard hlasování o těch návrzích.

Pak by tedy původní bod pana zpravodaje číslo 5 měl číslo 6. Čili v mém návrhu je číslo 6 totožný s návrhem pana zpravodaje, ovšem vymění se tam ten gard návrhů C a návrhů A. Čili já to přečtu: návrhy A by se hlasovaly jako další bod. Pokud byly ve třetím hlasování přijaty návrhy I, jsou návrhy A1 a A2 nehlasovatelné. Pokud byly ve čtvrtém hlasování přijaty návrhy H1 a H2, jsou návrhy A7 a A17 nehlasovatelné. A teď ta změna právě - pokud byly v pátém hlasování přijaty návrhy C4, C10, C11, C12 a C13, jsou návrhy A6, A7, A8, A15, A16, A20, A21 nehlasovatelné. (V sále je stále veliký hluk, předsedající zvoní.) A pak už, dámy a pánové, další mé navržené body jsou shodné s návrhy pana zpravodaje.

Čili tohle je můj návrh na změnu procedury. Papír s tím textem předám panu zpravodaji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP