(11.00 hodin)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Já opravdu nezdržím a jenom velmi krátce. Návrh zákona adaptuje český právní řád na příslušné nařízení Evropského parlamentu a týká se postupného snížení emise fluorovaných skleníkových plynů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby potvrdil, že k proceduře hlasování nepadl žádný návrh, případně jestli je nějaký návrh, který došel. Prosím.

 

Poslanec Václav Zemek: Během procedury nebyly podány žádné návrhy, nicméně je tady z legislativy legislativně technická úprava, která mění účinnost, a to takto, následovně. Já to přečtu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, ale to je poměrně vážný procedurální problém. Proto jsem otevíral rozpravu, protože jinde není možné jaksi navrhnout legislativně technickou úpravu. Tím myslím také účinnost návrhu zákona. V tomto ohledu nezbývá nic jiného, než abych požádal některého z ministrů, pravděpodobně přímo odpovědného ministra životního prostředí, aby mi pomohl otevřít znovu rozpravu. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za to.

 

Poslanec Václav Zemek: Já také děkuji a omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Otevírám tedy znovu rozpravu a žádám zpravodaje, aby přednesl legislativně technickou úpravu, resp. návrh změny účinnosti. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Takže já děkuji, děkuji i panu ministrovi. Návrh by zněl takto. Článek 2 Účinnost zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. To je ta legislativně technická změna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, jestli někdo ještě chce hovořit v rozpravě. Není tomu tak, rozpravu tedy znovu končím. Prosím tedy zpravodaje, aby znovu přednesl jediný návrh na hlasování s tím, že proceduru hlasování schvalovat nebudeme, protože jde o jedno jediné hlasování. Pane zpravodaji, prosím, opakujte svůj legislativně technický návrh.

 

Poslanec Václav Zemek: Tento návrh zní, že tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Je to jediný návrh, který se týká tohoto tisku. Rozhodneme v hlasování číslo 98. Ptám se pana ministra, jestli s tím souhlasí. (Souhlasím.) Ano. Pan zpravodaj souhlasí, když to přednášel. (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 98 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 159 pro 143, proti 1. Návrh byl schválen.

 

Protože jsme hlasovali o jediném návrhu, který byl vzešlý z rozpravy, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, podle sněmovního tisku 754, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 99 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 99 z přítomných 160 pro 137, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji i panu zpravodaji a končím bod 189.

 

Teď máme podle schváleného pořadu schůze před sebou bod číslo 34. Tedy přerušíme jednání ve třetím čtení a zahájíme bod

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 911/ - prvé čtení

Z pověření vlády má návrh uvést ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, kterou tady ale nevidím (vzápětí vchází do sálu), a zároveň požádám zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Hanu Aulickou Jírovcovou, aby se dostavila ke stolku zpravodajů. Paní ministryně už je také na svém místě. Požádám ji, aby návrh zákona, protože jde o prvé čtení, paní ministryně, abyste tento návrh zákona uvedla. Máte slovo. (V sále je trvalý hluk.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, cílem tohoto návrhu jsou především změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce, které vyplynuly z potřeby reagovat na současný vývoj v této oblasti a na trhu práce vůbec. Asi všichni si pamatujeme nebo víme, jaká je tady situace, že agentur je zde neúměrně mnoho a jejich aktivity jsou často v podstatě pololegální. A ty instituty vyplynuly z dlouhé diskuse i se zástupci velkých a solidních agentur práce, protože my jsme si vědomi, že ony na trhu práce mají své místo, ale vlastně naším společným cílem bylo zamezit těm nelegálním... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, paní ministryně, a požádám kolegy a kolegyně o klid. Pokud chcete diskutovat jiná témata, a já vím, že vás životní prostředí, které jsme od rána projednávali, velmi nabudilo k aktivitě, tak prosím všechny jiné diskuse, než je nad tímto zákonem, v předsálí, aby mohla paní ministryně v klidu dokončit své úvodní slovo. Ještě chvilku počkejte.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já to tedy vezmu stručně. Instituty, které se zde zavádějí, jsou například zavedení institutu peněžité kauce jako jedné z podmínek k udělení povolení k tomu, aby agentura byla registrována. Druhé je zamezení zneužívání řetězení pracovněprávních vztahů agenturního zaměstnance při přidělení k témuž uživateli, protože prostřednictvím toho vlastně dnes dochází k obcházení odměn, k obcházení toho, že ti lidé mají z určitého výdělku odvést pojištění. Jedná se zde o úpravu skutkových podstat přestupků, resp. správních deliktů, včetně zavedení odpovídajících sankcí. Dále je zde sloučení dosavadních druhů povolení do jednoho povolení, aby se ta úprava zjednodušila a zpřehlednila. Dále se jedná o prodloužení doby poskytování příspěvků na vyhrazení společensky účelného pracovního místa z 12 na 24 měsíců. To už se netýká agentur, to se týká, toho, že Úřad práce ČR může zprostředkovat a udržet zaměstnání těm uchazečům, kteří se těžko uplatňují na normálně komerčním trhu práce. Dále je zde změna v souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou vás přeruším a znovu požádám zejména vaše stranické a koaliční kolegy o klid! Prosím, pokračujte.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji. V souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením se zde zřizuje evidence plnění povinného podílu, a to s cílem omezení zneužívání tohoto institutu. Dále se zde jedná o významné opatření, které pomůže vyřadit z evidence úřadů práce lidi, kteří de facto pracují, ale pracují částečně načerno, a stát za ně platí zdravotní a sociální pojištění, a to je vyloučení souběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání. Dále jsou zde opatření v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a ještě některé další technické věci.***
Přihlásit/registrovat se do ISP