(14.50 hodin)
(pokračuje Vostrá)

K pozměňovacímu návrhu už tady mluvila paní ministryně. V podstatě byl přijat jediný pozměňovací návrh, který zní, že v části třetí článek čtyři tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, a bylo nutné tento pozměňovací návrh přijmout, aby tento zákon opravdu začal platit co nejdříve, protože vzhledem k dlouhému projednávání tohoto ryze technického zákona v Poslanecké sněmovně už není možno stihnout účinnost od 1. ledna 2017. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu. Také neeviduji žádnou přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se paní ministryně, zda má zájem o závěrečná slova. (Ne.) Paní zpravodajka také ne. V tuto chvíli končím projednávání tohoto zákona ve druhém čtení.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb.,
o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených
k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů
(zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 810/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. (Ministr vbíhá do sálu.) Pane ministře, vítejte na půdě Poslanecké sněmovny. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, omlouvám se (ministr je velice udýchaný), je to vlastně mé první vystoupení před plénem. Dovolte, abych se představil. Miloslav Ludvík - už od čtvrtka ministrem zdravotnictví. Velice se těším na spolupráci s vámi se všemi. A je to úplně první norma, kterou předkládám. Teď jsem stěží doběhl, tak se omlouvám za to zadýchání a zkusím se k tomu nějak postavit.

Dámy a pánové, vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl předkládaný návrh novely zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. (V sále je silný hluk.) Jak již bylo řečeno v rámci prvého čtení, cílem návrhu zákona je zajištění transpozice unijních směrnic 2015/565 a 2015/566 upravujících postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky. Za tím účelem se zejména doplňují postupy nutné k zavedení jednotných pravidel v rámci EU pro dovoz tkání a buněk ze třetích zemí, tak aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví v Unii. To je umožněno zavedením postupu pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovoz tkání a buněk, stanovení programu schvalování a inspekcí odrážejících ověřovací proces zavedený pro činnosti související s tkáněmi a buňkami prováděné v Unii. Dalším cílem je zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní zajištění sledovatelnosti lidských tkání a buněk od dárce k příjemci a naopak.

Tato transpoziční novela úzce souvisí s vládním návrhem novely transplantačního zákona, který je též především transpozičním předpisem a je zařazen na jednání jako sněmovní tisk 811. Termín pro implementaci pro obě směrnice byl stanoven na 29. 10. 2016.

Zároveň bych rád zmínil, že výbor pro zdravotnictví, který návrh projednal, k němu přijal usnesení, kterým Poslanecké sněmovně doporučuje vyslovit s tímto vládním návrhem zákona souhlas s tím, že k němu výbor nepřijal žádné pozměňovací návrhy.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, věřím, že vzhledem k tomu, že navrhovaná právní úprava by měla přinést větší bezpečnost poskytování zdravotních služeb při používání tkání a buněk, budu rád, když předložený návrh zákona podpoříte. Moc vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 810/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslance Leoš Heger, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych referoval o projednání předloženého zákona ve výboru pro zdravotnictví. Nebudu číst celé usnesení, jenom budu konstatovat, že výbor doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona tak, jak byl předložen, popřípadě ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Myslím, že návrh tady byl diskutován obšírně v prvním čtení, pan ministr Ludvík zopakoval představení toho návrhu. Já bych jenom v této chvíli konstatoval, že v podrobné rozpravě se přihlásím k pozměňovacímu návrhu, který je jediným pozměňovacím návrhem, a ten návrh bude mít charakter legislativně technických úprav. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Před přihláškou prosím k mikrofonu pana poslance Hovorku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, mám tady určité pochybnosti, které jsem sděloval již v prvním čtení. A jedna věc se týká obecně obou dvou zákonů. Myslím, že je zvláštní, že u nás problematika, která velmi úzce souvisí, a to znamená jak bezpečnost lidských tkání a buněk, tak i transplantační zákon jsou vlastně rozděleny, jsou každý samostatně, a z toho potom vyplývá množství otázek, které se nabízejí, když studujete tyto zákony samostatně. Transplantace mají jeden zákon. Tkáně a buňky jsou upraveny v jiném zákoně. Případem sám pro sebe je krev a její deriváty a také gamety a embrya. Celá tato oblast a celé procesy - odběr od dárce, zpracování, vývoz, dovoz, použití, úhrada - by vyžadovaly jednotné a přehledné legislativní řešení, ale to by potřebovalo rozsáhlý aparát právníků, to se nedá řešit nějakým pozměňovacím návrhem.

Nyní k té pochybnosti, která přetrvává, tak je vlastně to podstatné. Dělá se euronovela, zákon o bezpečnosti lidských tkání a buněk, kde se říká, že vlastně tkáň a buňky musejí mít kód - jednotný evropský kód. Ale v daném případě se říká, že pokud tkáně a buňky dovezené ze třetí země, pokud zůstanou od dovozu až po použití u člověka v rámci jednoho tkáňového zařízení a v jednom zdravotnickém zařízení, tak nemusejí podléhat striktně tomuto pravidlu jednotného evropského kódu. Podle určitého názoru lze tedy bez dohledu, ale za dodržení kvalitativních norem zpracovat a prodat cokoli. Je tedy pochybnost, že by mohlo dojít právě k tomu, že budou zpracovávány tkáně a buňky ze třetích zemí, o kterých nebudeme přesně vědět všechno tak jako u tkání a buněk, které podléhají tomuto kódu. Chtěl bych poprosit o nějaké vysvětlení, proč tato výjimka je v tom našem zákoně dána. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP