(15.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Já děkuji. A táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Leoše Hegera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji. Jak jsem avizoval, tak se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uložen pod č. 5385. Je to legislativně technická záležitost, která byla připravena legislativci z Poslanecké sněmovny ve spolupráci s legislativci z Ministerstva zdravotnictví a vkládá do návrhu jenom formální změny bez jakýchkoliv zásahů do věcných záležitostí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu.

Než budeme pokračovat, dovolte mi načíst omluvy pana poslance Fiedlera, který se omlouvá od 14.50 do 16.45 z pracovních důvodů, a to z dnešního dne. Pan ministr životního prostředí Richard Brabec se omlouvá z dnešního jednání od 15.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Gabrhel se omlouvá dnes od 14 do 15.30 z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je bod

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování,
odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 811/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, poslankyně a poslanci, opět jde v podstatě o transpoziční normu, takže bych jenom velmi stručně uvedl předkládaný návrh novely transplantačního zákona. Jak již tady bylo uvedeno v rámci prvého čtení, tato novela úzce souvisí s projednávaným vládním návrhem novely o zákonu o lidských tkáních a buňkách, sněmovní tisk 810, který byl před chvílí projednáván.

Hlavním cílem návrhu novely transplantačního zákona je opět transpozice směrnice Komise EU 2015/566, a to pokud jde o postupy pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovážené tkáně a buňky, a jde v podstatě o úpravu technického charakteru. Mezi další dílčí cíle navrhovaného zákona patří některé opravy pojmu v návaznosti na nový občanský zákoník a odstranění některých legislativně technických chyb ve stávajícím znění zákona.

Závěrem bych jenom chtěl zmínit, že výbor pro zdravotnictví, který návrh projednal, k němu přijal usnesení, kterým Poslanecké sněmovně doporučuje vyslovit s tímto vládním návrhem zákona souhlas s tím, že k němu výbor nepřijal žádné pozměňovací návrhy.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, věřím, že vzhledem k tomuto tento návrh zákona podpoříte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 811/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Leoš Heger, informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, ještě jednou dnes. Jak tady už předběžně konstatoval pan ministr zdravotnictví, sděluji, že výbor pro zdravotnictví projednal změny transplantačního zákona na svém zasedání dne 21. září 2016 a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila s návrhem souhlas ve změně případných přijatých pozměňovacích návrhů. Zároveň konstatuji, že žádné pozměňovací návrhy předloženy nebyly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu. Taktéž nevidím žádnou přihlášku, podrobnou rozpravu tedy končím a končím i druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 715/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Ještě jednou dobrý den. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v krátkosti připomněl návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je upravit stávající systém přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to tak, že se budou nově zohledňovat skutečné výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu chronicky nemocných pojištěnců, jejichž léčba je spojena s vyšší spotřebou léčivých přípravků.

Současný model přerozdělování pojistného zohledňující v zásadě pouze věk a pohlaví pojištěnců bude dále obohacen, nebo řekněme rozšířen o příslušnost pojištěnců do takzvaných farmaceuticko-nákladových skupin, neboli Pharmacy-based Cost Groups, zkráceně PCG, jak asi všichni tento zákon nazýváte. Vzhledem k tomu, že by se start tohoto nového systému přerozdělování pro rok 2017 již nestihl, jsme připraveni podpořit pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví, kterým se odkládá účinnost návrhu o jeden kalendářní rok a zároveň se aktualizují koeficienty obsažené v přechodných ustanoveních tak, aby nevycházely z dat, která byla pro rok 2013, ale z dat pro rok minulý.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, předloženým návrhem se v souladu s programovým prohlášením vlády, o čemž jsem přesvědčen, zajistí spravedlivější rozdělení pojistného mezi zdravotní pojišťovny v závislosti na nákladnost jednotlivých pojištěnců, a proto opravdu věřím, že ho v legislativním procesu podpoříte, a velice vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 715/1 a 2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Jaroslav Krákora, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, moje role bude poněkud jednodušší, protože pan ministr velice stručně a výstižně řekl v podstatě všechno.

Mám usnesení výboru pro zdravotnictví ze 42. schůze ze dne 3. listopadu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 715.

Po úvodním slovu zástupce Ministerstva zdravotnictví Toma Filipa a zpravodajské zprávě poslance MUDr. Jaroslava Krákory a po rozpravě výbor pro zdravotnictví

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 715, včetně přijatých pozměňovacích návrhů;

II. zmocňuje zpravodaje výboru poslance MUDr. Jaroslavu Krákoru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Co se týče pozměňovacích návrhů, tak pozměňovací návrhy jsou součástí usnesení výboru pro zdravotnictví a dovolte jenom, abych krátce řekl, že byly dva, a to je změna účinnosti od 1. 1. 2018 a potom je tam druhá změna, aktualizace proměnlivých parametrů nákladových indexů, které by měly být samozřejmě každý rok vyhodnoceny podle minulého roku, tzn. rok 2018 bude podle roku 2017, nikoli podle roku 2013, jak již řekl pan ministr.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP