(17.20 hodin)

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, já musím nejprve k panu předřečníkovi. Já nevím, co má na mysli tím, že by OSVČ mohla, nebo jak by mohla zneužívat. Tam se to akorát o měsíc prodlužuje, protože pro ty, kdo nevědí, teď když si OSVČ dobrovolně platila nemocenskou dávku, tak opomněla-li do 20. v měsíci zaplatit, tak byla automaticky odhlášena. A teď si představte, že třeba i mně se stalo, že skutečně si dva roky dobrovolně platím nemocenskou, v prosinci jsem zapomněla zaplatit, nestihla jsem to do termínu, a byla jsem odhlášená. A abych měla nárok brát neschopenku, musím tři měsíce platit. Pak teprve mám nárok. Tak nevím, o jakém zneužívání se tady mluví, když se to té osobě samostatně výdělečně činné tímto dává pouze možnost napravit a ještě v tom dalším měsíci zaplatit. Tak nevím.

Ale teď bych chtěla paní ministryni jako předkladatelce novely říci, že se vším, co tady bylo řečeno, bych souhlasila. Ale já se prostě nemohu přenést přes kompetence porodních asistentek. Tady se v podstatě novelizuje zákon o pojistném na sociální zabezpečení a v souvislosti s ním se novelizuje zákon číslo 187 o nemocenském pojištění, z kterého je vyplácena mateřská dovolená, to je těch prvních šest měsíců. Ta jde z nemocenského pojištění. A tady doposud měli kompetenci termín předpokládaného porodu potvrzovat pouze lékaři. Já si myslím, že jim to prostě náleží. A snaha ministerstva, jak já to chápu, je taková, abychom napravili tento nedostatek, který je ve vyhlášce, a porodní asistentka, podotýkám středoškolsky vzdělaná, nemůže toto potvrzení vydat.

Takže já si myslím, že by to i nadále tak mělo být, a naopak bychom se měli zamyslet nad tím, jestli může porodní asistentka, což teď platí, diagnostikovat těhotenství, vážení přátelé. U nás středoškolsky vzdělaná porodní asistentka může diagnostikovat těhotenství, což je podle mě absurdní! A to z několika důvodů. Jednak je to totální degradace lékařského vzdělání a povolání. Nevím, kolik žen nechce rodit v nemocnici, kolika žen by se týkalo to, že chtějí využít té svobody a rodit doma, nevím, a nechodit k lékaři, protože stav je takový, že v současné době ona se rozhodne, chce rodit doma, nechce chodit k lékaři, porodní asistentka jí diagnostikuje těhotenství, ale aby ona brala a mohla čerpat dávku, kde já bych tady viděla určité zneužití, tak jde ke svému gynekologovi, který ji od početí až do šesti neděl před porodem nebo do osmi týdnů nevidí, a potvrzuje jí těhotenství, termín předpokládaného porodu, což se mi příčí a nemůžu s tím souhlasit.

A v souvislosti s tím bych ještě chtěla podotknout, že je tady asi i rozpor mezi zákonem 96 o nelékařských povoláních a vyhláškou 55 z roku 2011. Zákon 96 totiž říká, a teď já si to přesně najdu,... já to najdu, abych říkala pravdu, že porodní asistentka může bez odborného dohledu, jo, může bez odborného dohledu. A vyhláška naopak říká, a teď nevím, jestli to neříkám naopak, může pouze pod dohledem lékaře. Takže i tam si myslím, že by se to mělo sjednotit. Ale rozhodně jsem pro to, aby se nestavěly porodní asistentky středoškolsky vzdělané na úroveň lékařů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji, paní poslankyně. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. V případě, že je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se pana zpravodaje a paní ministryně, zda si chcete vzít závěrečné slovo v této fázi. Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení nebo zamítnutí tohoto materiálu, budeme pokračovat dál a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Táži se, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu. Nevidím. V tom případě budeme o tomto návrhu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 127. Přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců. Pro návrh 121, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Prosím, pan poslanec Svoboda. Máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Vzhledem k tomu, co tu zaznívá, bych navrhoval ještě výbor zdravotní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Má někdo další návrh? Žádný další návrh nevidím. V tom případě dám hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahajuji hlasování a táži si, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 128. Přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro návrh 76, proti 30. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

37.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 964/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, cílem tohoto návrhu zákona je provedení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice číslo 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o změně nařízení číslo 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, která byla přijata zejména za účelem předcházení, zamezení a boje proti zneužívání a obcházení příslušných pravidel, kterého se dopouštějí podniky, které nekalým nebo podvodným způsobem využívají výhod volného pohybu služeb v rámci EU.

V zákoně o inspekci práce se Státnímu úřadu inspekce práce stanoví nové pravomoci při kontrole dodržování právních předpisů při výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb a v oblasti přeshraniční komunikace. Dále se nově ukotvují pravidla pro doručování a plnění informačních povinností v rámci přeshraniční spolupráce včetně Evropské komise. V zákoníku práce se stávající úprava vysílání k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb doplňuje o institut ručení za úhradu dlužné odměny a dalších částek neposkytnutých vysílajícím zaměstnavatelem, a to tou osobou, ke které byl zaměstnanec vyslán. V zákoně o zaměstnanosti se navrhuje úprava spočívající ve změně zaměstnavatelem povinně evidovaných informací u některých vyslaných zaměstnanců a rozšiřuje se povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu i na vysílajícího zaměstnavatele v rámci nadnárodního poskytování služeb.

Jak už tady bylo řečeno, s ohledem na délku legislativního procesu už došlo k tomu, že lhůta pro transpozici směrnice Evropského parlamentu uplynula dne 18. června 2016, a proto vláda z důvodu co nejrychlejšího přijetí předložila návrh zákona Sněmovně s návrhem na vyslovení souhlasu již v prvním čtení. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP