(11.30 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Jen podotýkám, že v kapitole Všeobecná pokladní správa se počítá s celkovou podporou České exportní banky ve výši 1 330 000 korun a ještě se zvýšením základního jmění o další jednu miliardu korun. Nechci hodnotit efektivnost takto vysoké podpory. Nevím, myslím, že o ní není přesvědčený ani samotný pan ministr financí, ale to nechci rozebírat.

Vážené kolegyně a kolegové, věřím, že podpoříte návrh, který mnohým základním školám může výrazně pomoci a může výrazně pomoci především novým žákům zabezpečení skutečně důstojných podmínek pro jejich vzdělávání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Prosím k mikrofonu pana poslance Seďu. Připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, vážený pane ministře, rozpočtový výbor odsouhlasil můj pozměňovací návrh, kterým jsem navýšil výdaje kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti na programové financování, konkrétně na rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti, o částku 15 milionů korun. Zároveň jsem navrhl snížit výdaje kapitoly 396 Státní dluh, ukazatel obsluha státního dluhu, o částku 15 milionů korun. Pro vaši informaci, je to pozměňovací návrh pod číslem A14.

Je pro mě nepříjemným překvapením, že ministr financí, který slíbil rekonstrukci této nemovitosti, tento návrh nedoporučil s odkazem, že vše bude řešit na základě memoranda Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten mimo jiné a také Ministerstvo financí tlačí na Okresní soud v Uherském Hradišti, aby memorandum podepsal a bývalou věznici potvrdil za nepotřebný majetek. Přitom je zřejmé, že smysluplné využití této nemovitosti je právě pro okresní soud, státní zastupitelství, mediační a probační službu, či dokonce i pro finanční úřad a také pro menší muzeum totality, protože v této budově trpěli za protektorátu a v 50. letech naši spoluobčané. Ještě připomínám, že objekt bývalé věznice je prohlášen za kulturní památku. Podle mých informací má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypracovat teprve studii využitelnosti, což dle mého názoru opět zpozdí tuto rekonstrukci.

Musím opět připomenout, že jsem shodný pozměňovací návrh již předkládal v roce 2015 a nebyl přijat. Já osobně po těch letitých peripetiích prostě nevěřím v zahájení rekonstrukce a spíše jsem přesvědčen o hledání důvodů, proč ji nedělat. A pokud se okresní soud vzdá tohoto majetku, který vyhlásí za nepotřebný, tak je zřejmě vymalováno.

Z tohoto důvodu vás žádám, vážené kolegyně a kolegové, o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Prosím k mikrofonu pana poslance Kaňkovského. Připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. V rámci dnes hlasovaných pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu si vás dovoluji požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který navrhuje přesun v rámci kapitoly 313 MPSV, a to na podporu programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny v sociálních službách ve výši 322 milionů korun. Najdete jej v rámci procedury ve dvou identických verzích, jednak pod bodem B25, jak jsem jej načetl ve druhém čtení, a dále jej v rámci hlasování najdete pod bodem A9 z jednání rozpočtového výboru, kde se k mému pozměňovacímu návrhu přihlásil můj vážený kolega, předseda výboru pro sociální politiku Jaroslav Zavadil. Stalo se tak poté, co výbor pro sociální politiku tento pozměňovací návrh přijal, bohužel následně nebylo přijato závěrečné usnesení z tohoto jednání.

Podrobné odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu jsem zde přednesl ve druhém čtení. Jen připomínám, že v uvedeném dotačním programu eviduje MPSV žádosti za více než 2 miliardy korun a tato částka dále narůstá. Přes veškerou finanční podporu krajů i dalších subjektů je kontinuální podpora investic v sociálních službách nezbytně nutná, přičemž původně navržená částka ve výši 127 milionů korun je z tohoto pohledu nedostatečná.

Dovoluji si vás proto zdvořile požádat o podporu zmíněného pozměňovacího návrhu. Jak jsme schválili hlasovací proceduru, bude se nejdříve hlasovat pozměňovací návrh pod bodem A9 z usnesení rozpočtového výboru. Děkuji vám za pozornost i za podporu tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Chalánkovou. Připraví se paní poslankyně Zelienková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Dobrý den. Děkuji za slovo, paní předsedající. Nebudu hovořit k žádnému konkrétnímu pozměňovacímu návrhu, ale zaujala mě informace pana premiéra, že bude navýšena kapitola pro investice v oblasti nebo v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, což je jistě chvályhodné, na druhou stranu bych chtěla upozornit, že takové investice by měly být vždycky vynakládány velice účelně.

Jedna konkrétní investice, která zde v tomto resortu se již delší dobu chystá a doutná a nějakým způsobem se připravuje v našem regionu v Olomouckém kraji, se týká zamýšlené výstavby budovy úřadu práce ve městě Jeseník. Proto o tom hovořím, protože už je to mnoho let, kdy tento záměr se tady objevil, a jsou zde dvě možnosti řešení celé této budovy nebo tady toho úřadu práce v Jeseníku, protože v Jeseníku existuje velká budova, kterou stát získal už dříve od Rudných dolů Jeseník. V této velké budově zde byl umístěn Okresní úřad v Jeseníku. Po zrušení tohoto Okresního úřadu v Jeseníku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových několikrát jednal s městem Jeseník. Došlo tam dokonce dvakrát k předávání budovy ze státu na město, z města na stát. To není teď předmětem tohoto mého sdělení. Nicméně v současné době probíhá jednání, a to je chvályhodné, mezi městem Jeseník a Ministerstvem práce a sociálních věcí o využití této velké budovy, v uvozovkách se jí říká Pentagon, ke společnému využití. To znamená, měly by tam být úřady České správy sociálního zabezpečení, úřadu práce a zároveň také některé úřady tohoto města Jeseník.

Paralelně s tímto zde existuje už několik minimálně deset let záměr výstavby nové budovy úřadu práce v městě Jeseník. Město Jeseník se neustále snaží, aby dokázalo racionálně vysvětlit a racionálním způsobem využít budovu, která již ve městě Jeseník stojí, to znamená ten bývalý úřad, tedy ten v uvozovkách Pentagon. Ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí dochází neustále k úpravám parametrů, k různým podmínkám. Město Jeseník se při přípravě projektů snaží vyhovět těmto podmínkám. Jednání bude probíhat nyní asi 20. prosince, pokud mám správné informace.

Ale chtěla bych Ministerstvo financí upozornit, že současně došlo k prodloužení stavebního povolení na výstavbu toho nového, nově zamýšleného úřadu práce přímo ve městě Jeseník mimo tuto budovu. Proto bych chtěla apelovat, je správně, ať jsou investice, právě že investice jsou potřebné a jsou samozřejmě potom dobře dokladatelné v této kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí, ale ať tyto peníze jsou vynakládány velmi účelně, ať zde nedochází k mrhání finančních prostředků nebo k výstavbě nepotřebných budov. Proto na to chci upozornit, protože občané ve městě Jeseník na to také upozorňují. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Zelienkovou. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, chtěla bych provést legislativně technickou úpravu svého pozměňovacího návrhu, který se týká rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti. Podobný návrh, jak již přednášel pan kolega Seďa, jehož návrh bych také chtěla tímto podpořit. Chtěla bych provést úpravu, která by zněla - navrhuji alokovat 100 milionů korun ve prospěch úprav věznice v Uherském Hradišti, dosud v kapitole Ministerstva spravedlnosti. A dále by to pokračovalo tak, jak tady bylo předáno panu zpravodaji, aby měl k dispozici materiál.

Odůvodnění jsem říkala již v předchozím čtení, nicméně bych chtěla poukázat pouze na jednu věc, protože bych nechtěla opakovat to, co tady řekl kolega Seďa. Jeho proslov byl správný a vyčerpávající, co se týká věznice v Uherském Hradišti. Nicméně mě velice mrzí, jakým způsobem se staví Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který spadá pod Ministerstvo financí, k celé záležitosti a postupuje z mého pohledu velice nekonstruktivně, jak již tady bylo řečeno. Věznice by se měla opravovat na základě memoranda, které bylo uzavřeno na jaře tohoto roku při návštěvě ministra financí a ministra kultury v Uherském Hradišti. Nicméně je zapotřebí zdůraznit, že tento majetek patří stále nebo je v kompetenci Okresního soudu v Uherském Hradišti. Je to potřebný majetek pro okresní soud. Okresní soud také počítá s tím, že v případě, že se věznice bude rekonstruovat, nové prostory budou využity právě pro to, aby mohl být okresní soud přesídlen do těchto prostor. Nicméně toto v memorandu není. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP