(Jednání pokračovalo v 16.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel. Zavolám kolegyně a kolegy z předsálí. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim vyjádřil stanovisko výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Konečně se dostaneme k tomu podstatnému, a to k hlasování o pozměňovacích návrzích. Doufám, že to bude mít trochu spád. (Silný hluk v celém sále.)

Možná bych znovu zopakoval, byť jsme si schválili tu proceduru, jak budeme hlasovat. Nejdříve bychom měli hlasovat legislativně technickou změnu, kterou podala paní -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, že vám vstupuji do vaší řeči, ale požádám vás o klid, abych dobře rozuměl proceduře hlasování stejně tak jako vy. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Ano, děkuji vám. Nejdříve bychom měli hlasovat legislativně technickou úpravu paní kolegyně Zelienkové, kterou dává ke svému pozměňovacímu návrhu B28. Poté bychom hlasovali za prvé pozměňovací návrhy, které byly podány v rozpočtovém výboru, respektive jsou usnesením rozpočtového výboru, a to po jednotlivých položkách, po jednotlivých pozměňovacích návrzích. Poté bychom hlasovali pozměňovací návrhy, které byly podány na plénu ve druhém čtení jednotlivými poslanci. Poté bychom hlasovali o usnesení ke státnímu rozpočtu jako celku. A nakonec doprovodná usnesení, která byla podána a přijata rozpočtovým výborem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Omlouvám se, pane zpravodaji. (O slovo se hlásí poslanec Kalousek.) S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. (Dotaz z pravé části sálu: K proceduře?) K proceduře, ano. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se já. Pan zpravodaj to možná i tak myslel. Jenom se chci ujistit, že ta doprovodná usnesení, která jsou ve dvou bodech, budou hlasována po bodech, nikoli dohromady.

 

Poslanec Václav Votava: Ano, budou hlasována po bodech.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Chci se zeptat, zda někdo vznáší námitku proti navržené proceduře? Není tomu tak.

 

Nejprve bych dal hlasovat o proceduře, abychom ji schválili. Takže procedura byla přednesena, nikdo nevznesl námitku.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh procedury, tak jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 139. Přihlášeno je 186 poslankyň a poslanců, pro návrh 176, proti nikdo. Konstatuji, že s navrženou procedurou byl vysloven souhlas.

 

Nyní vás žádám, pane zpravodaji, abyste nás touto procedurou provedl. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji. Nejdříve bychom tedy hlasovali legislativně technickou úpravu k pozměňovacímu návrhu B28 paní poslankyně Zelienkové. Jedná se jenom o záměnu. Místo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, popřípadě Ministerstva kultury, tam bude Ministerstvo spravedlnosti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko garančního výboru? (Stanovisko je souhlasné.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 140. Přihlášeno je 186 poslankyň a poslanců, pro návrh 134, proti 4. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Votava: Já si vás jenom dovolím opravit. Nebylo to samozřejmě stanovisko garančního výboru. Bylo to stanovisko mé jako zpravodaje, protože paní kolegyně Zelienková to načetla až tady při třetím čtení.

Nyní bychom tedy hlasovali jednotlivé pozměňovací návrhy, tak jak jsou uvedeny v usnesení rozpočtového výboru. Tam samozřejmě byl vysloven souhlas. Já budu dávat stanoviska za sebe jako zpravodaj a -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane zpravodaji, musím konstatovat, že je důležité, abyste říkal pouze stanoviska rozpočtového výboru, tak jak byla usnesena.

 

Poslanec Václav Votava: Tak stanoviska rozpočtového výboru jsou tam všude kladná, samozřejmě. Protože to je v usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Není tomu tak vždycky. Ne ke každému stanovisku je na garančním výboru zaujato kladné stanovisko -

 

Poslanec Václav Votava: To si nerozumíme. To bude při tom, až budeme hlasovat pozměňovací návrhy podané ve druhém čtení. Pak ano. Pak garanční výbor k tomu dával stanoviska.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. (O slovo se hlásí předseda Stanjura.) Pan předseda Stanjura k proceduře. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pozměňovací návrhy pod písmenem A schválil rozpočtový výbor už před druhým čtením. Takže tam je stanovisko vždycky kladné. A k jednotlivým pozměňovacím návrhům, které zazněly v druhém čtení, ty rozpočtový výbor prostě neprojednával. Takže žádné stanovisko není. Když jsme to neprojednávali, tak nemůžeme mít stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, při jednání se přednáší vždycky stanoviska garančního výboru. Vzhledem k tomu, že - jestli je to tak, že garanční výbor nepřijal k těmto... neprojednal je. V tom případě neexistuje stanovisko výboru.

 

Poslanec Václav Votava: Ano, já se omlouvám. Tak se postupuje při běžných zákonech. Samozřejmě při rozpočtu jsme se k tomu nevyjadřovali. Takže opět říkám, že budu vyjadřovat své vlastní stanovisko. (Projevy nesouhlasu v celém sále.) Budu vyjadřovat stanovisko zpravodaje!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Je to tak. Zpravodaj musí říct stanovisko. Ano, je to tak.

 

Poslanec Václav Votava: Jestliže to neprojednával garanční výbor - já se teď přiznám, že to garanční výbor neprojednával, že jsem se zmýlil. Protože je to u běžného zákona. Tak nějaké stanovisko bude. Stanovisko bude dávat pan ministr a stanovisko budu dávat já jako zpravodaj. To se týče těch, co byly předneseny ve druhém čtení. Co bylo předneseno a schváleno na rozpočtovém výboru, tam jsou samozřejmě všude stanoviska rozpočtového výboru kladná. Nicméně to mi nebrání, abych já jako zpravodaj dával stanovisko svoje. (Projevy nesouhlasu v celém sále. O slovo se hlásí poslanec Kalousek.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím. Ale podle mě je logické - státní rozpočet se projednává podle zvláštní hlavy jednacího řádu v jiném režimu než standardní zákony. Já si teď v tuhle chvíli nejsem jist, zda jsme měli návrhy, které padly ve druhém čtení, na garančním výboru projednat, či ne. Ať už se tak stalo, či nestalo, prostě budeme o nich hlasovat s tím, že jsou neprojednány. A tady mi nevadí, když zpravodaj zákona k tomu řekne své stanovisko zpravodaje.

Ale ty pozměňující návrhy schválené rozpočtovým výborem byly schváleny rozpočtovým výborem a tam bych očekával, pane předsedo, zpravodaji, že řeknete stanovisko garančního výboru, jemuž předsedáte. Nemyslím si, že jste povolán k jinému.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano. Popsal jste ten proces přesně. Takže prosím, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích.

 

Poslanec Václav Votava: Takže ano. Budeme hlasovat pozměňovací návrhy, které jsou pod body A. Budu číst pořadové číslo toho pozměňovacího návrhu. Předpokládám, že to všichni mají, abych necitoval donekonečna, o který pozměňovací návrh se jedná.

Pozměňovací návrhy rozpočtového výboru teď. Tak já už nevím, pane kolego, co chcete. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP