(18.20 hodin)

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, současně s návrhem zákona o státním rozpočtu na rok 2017 vláda předkládá i návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019. Střednědobý výdajový rámec tvoří celkové výdaje státního rozpočtu a státních fondů. Výdajové rámce jsou zpracovány v metodice sestavování státního rozpočtu a jsou konsolidované o dotační vztahy mezi státním rozpočtem a státními fondy.

Východiska při zpracování střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019 byla stejná jako při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017. Ve výdajových rámcích na léta 2018 a 2019 nejsou zahrnuty výdaje vázané na příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů.

Pro rok 2018 jsou navrženy výdaje centrální vlády ve výši 1 274,2 mld. korun, což tvoří výdaje státního rozpočtu 1 214,7 mld. korun. Tyto výdaje jsou sníženy o dotace pro státní fondy ve výši 27,7 mld. korun. Výdaje státních fondů ve výši 59,5 mld. korun.

Střednědobý výdajový rámec navržený pro rok 2019 činí 1 298,8 mld. korun, z čehož připadá na státní rozpočet 1 238,4 mld. korun. Tyto výdaje jsou sníženy o dotace pro státní fondy ve výši 28,7 mld. korun a na státní fondy 60,4 mld. korun.

Podrobný komentář návrhu výdajových rámců na léta 2018 a 2019 je uveden ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018 a 2019, který byl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložen současně s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 na vědomí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády Andrejovi Babišovi a požádám pana zpravodaje, když tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 922/1. Pan předseda výboru Václav Votava vás bude informovat o jednání výboru a přednese návrh usnesení. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 50. schůze ze dne 23. listopadu 2016 k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019, což je sněmovní tisk 922/1.

Po úvodním slově náměstka ministra financí Paveleka, zpravodajské zprávě Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. konstatuje, že

a) usnesením Poslanecké sněmovny číslo 1324/2016 byl stanoven výdajový rámec na rok 2018 ve výši 1 bil. 278 mld. 200 mil. korun. Nově se navrhuje na tento rok jeho snížení o 4 mld. korun;

b) střednědobý výdajový rámec na rok 2018 po změně a střednědobý výdajový rámec na rok 2019 vyjádřeno v metodice sestavování státního rozpočtu konsolidovaně činí - a teď je tady uvedena tabulka. Předpokládám, že všichni máte, abych nemusel citovat jednotlivá čísla.

II. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna stanoví střednědobý výdajový rámec na rok 2018 ve výši 1 bil. 274 mld. 200 mil. korun a na rok 2019 ve výši 1 bil. 298 mld. 800 mil. korun."

III. Zmocňuje předsedu zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu - což jsem také teď učinil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom velmi stručně. K obsahu materiálu bych v podstatě jenom zopakoval jinými slovy své výhrady, které jsem měl k návrhu rozpočtu na rok 2017, protože ty výhrady se samozřejmě týkají celkové výše výdajů na léta 2018 i 2019 i plánované struktury. Ale tím vás nechci již podruhé zatěžovat.

Chci si ale povzdychnout nad tím, jakou jste z tohohle udělali formalitu. Prostě v zákoně č. 218/2000 Sb. je povinnost vlády zpracovat střednědobé výdajové rámce a je povinností Poslanecké sněmovny ty střednědobé výdajové rámce schválit. Ale to měl prosím pěkně být svatý grál rozpočtové politiky. To je to střednědobé strategické plánování.

Pro vás, kteří vždycky volali po tom strategickém plánování a říkali, jaký je to nedostatek - tak to je ono, to je ten střednědobý tříletý výhled, kde vláda i Sněmovna měly odpovědně naplánovat svoji bilanci a také potom odpovědně řídit své praktické kroky při sestavování rozpočtu, aby tato strategie byla naplněna. Ale pro vás je to jenom formalita. Vám to k ničemu není. Protože když se tam náhodou nevejdete, jako že se tam nevejdete, tak si to změníte. Přesně tak, jako jste to udělali i pro rok 2017, že když se vám ten střednědobý výhled nehodil, tak jste si ho zvýšili o 30 mld. Jediné dvě vlády, které tady byly, si něco takového nikdy nedovolily. Ale vaše vláda se k tomuhle chová jako ke kusu papíru. Dokonce i způsobem toho projednávání.

Já chápu, že pan ministr asi není úplně ve formě, že je nemocný. Ale i ten způsob, kterým to přednesl, svědčí o tom, co on si opravdu myslí o střednědobém výhledu a o strategickém plánování a jakou potřebu má nás přesvědčit o tom, jak je to potřeba. No, žádnou potřebu nemá. Protože když se za půl roku rozmyslí, že to chce jinak, tak vy mu to schválíte jinak. Je to bohužel k ničemu, i když by to měla být zcela zásadní věc. To je to, co mě na tom mrzí. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Mám dvě omluvy. Z dnešního jednání Sněmovny se omlouvají od 17.30 paní poslankyně Ivana Dobešová a od 18.15 pan poslanec Karel Fiedler.

Ptám se, kdo dále do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. (Není.) Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám žádnou přihlášku. Požádám tedy pana zpravodaje o to, aby alespoň stručně připomněl návrh usnesení. Já vás mezitím odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. A zagonguji.

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Ano, děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Usnesení bude znít: "Poslanecká sněmovna stanoví střednědobý výdajový rámec na rok 2018 ve výši 1 bil. 274 mld. 200 mil. korun a na rok 2019 ve výši 1 bil. 298 mld. 800 mil. korun."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Počet přihlášených se ustálil. Rozhodneme v hlasování číslo 223, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování pořadové číslo 223. Z přítomných 132, pro 81 poslanec, proti 50. Návrh byl přijat a usnesení bylo schváleno. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím bod číslo 184.

 

Dalším bodem našeho jednání podle schváleného pořadu schůze je bod

185.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017
a střednědobého výhledu na roky 2018 - 2019
/sněmovní tisk 923/

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová a pan zpravodaj výboru Josef Uhlík. Materiál uvede za vládu České republiky paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, ráda bych uvedla návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2017 včetně střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019.

Návrh rozpočtu i střednědobého výhledu uvažuje s poskytováním podpory pouze v návratných formách úvěrů a záruk v rozsahu volných vlastních aktiv Státního fondu rozvoje bydlení. Nízkoúročené úvěry budou poskytovány na opravy a modernizace bytových domů, dále na výstavbu nájemních bytů se zaměřením na cílové skupiny, především seniory, další úvěry pro další skupiny, například mladé na pořízení vlastního bydlení, ale i na opravy a modernizace jejich stávajícího bydlení a úvěry na obnovu obydlí po živelních pohromách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP