(11.10 hodin)

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane předsedo. Je to zajímavé téma. Omlouvám tímto také paní ministryni. Mám tu čest tu věc dneska převzít za ni.

Obsahem tohoto tisku jsou změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu byla přijata na 33. zasedání Generální konference UNESCO v Paříži v roce 2005 a je mnohostrannou smlouvou, která pro Českou republiku vstoupila v platnost v roce 2007. Účelem této úmluvy je zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací a vytvořit celosvětově smluvní rámec pro společný boj vládních i nevládních organizací proti dopingu.

Nedílnými součástmi úmluvy jsou Příloha I, to je seznam zakázaných látek a metod, a Příloha II, to znamená mezinárodní standard pro terapeutické výjimky. V souvislosti s vývojem dopingových látek a metod v oblasti sportu jsou tyto přílohy úmluvy aktualizovány každoročně. Změna Přílohy I aktualizuje a doplňuje přílohu o nově zařazené látky a metody s dopingovým účinkem a změna Přílohy II zjednodušuje pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům.

Úmluva patří do kategorie smluv, jejichž přijetí nebo přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem republiky. Příloha I a Příloha II jsou nedílnou součástí této úmluvy a přijetí jejich změn vyžaduje dodržet stejný ústavněprávní postup.

Předložený materiál nemá žádné dopady na státní rozpočet, veřejné rozpočty a netýká se rovnosti postavení mužů a žen.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vám byla doručena jako tisky 887/1 a 2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Kostřicu, aby odůvodnil usnesení svého výboru.

 

Poslanec Rom Kostřica: Dobré ráno, děkuji za slovo. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 28. schůze ze dne 6. října 2016, kdy po odůvodnění náměstka ministra školství Mgr. Jaroslava Fidrmuce, zpravodajské zprávě poslance Roma Kostřici a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Prosím ještě zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, kterým je pan poslanec Holeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na své 31. schůzi dne 3. listopadu 2016 přijal také usnesení k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, sněmovní tisk 887.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstkyně ministryně školství Simony Kratochvílové, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Holečka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas s ratifikací změn Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - zde bych chtěl ale upozornit, že je tu zřejmě chyba, že pověřuje poslance Jiřího Holečka, nikoliv předsedu;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není třeba. V tom případě budeme hlasovat. Usnesení výborů jsou stejná v té klíčové věci, takže budeme hlasovat o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, jak je předložily oba výbory. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 233, přihlášeno je 142, pro 125, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 175. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Otevírám bod

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 958/ - prvé čtení

Projednávání tohoto tisku jsme přerušili v rozpravě. Byla tam přihláška pana předsedy Stanjury. Byla to faktická poznámka. Zeptám se, zda - pan předseda přihlášku stahuje. V tom případě se přihlásil pan ministr obrany. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já tady určitě nebudu dlouho řečnit. Děkuji za to zařazení. Jenom pro osvěžení několika větami připomenu, oč kráčí.

Jde o návrh novely, která má pozměnit zákon č. 221/99 Sb., o vojácích z povolání. Vy si asi vzpomenete, že jsme tento zákon už novelizovali, a to docela podstatným způsobem. My jsme potom vyhodnocovali praxi a ještě se tam objevilo několik detailů, které by bylo vhodné opravit a doladit.

To v té největší stručnosti. Já vám děkuji za pochopení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě musíme udělat jeden krok, protože pan zpravodaj Kádner je omluven a zastupuje ho pan poslanec Sedlář. Jsme v prvním čtení, tak musíme hlasovat o změně zpravodaje.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby byl zpravodajem pan poslanec Sedlář. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 234, přihlášeno je 143, pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan zpravodaj ani pan ministr nemají zájem. S panem zpravodajem si jenom ověřím, že nepadlo nic hlasovatelného v této fázi, to znamená ani návrh na vrácení, ani návrh na zamítnutí. Je tomu tak. Výborně.

V tom případě se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy garanční výbor. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Zeptám se, zda máme návrh na jiný výbor. Není tomu tak. Můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, aby garančním výborem byl výbor pro obranu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 235, přihlášeno je 143, pro 120, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento tisk byl přikázán výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Žádný jiný návrh na přikázání nepadl. Zeptám se, zda někdo navrhuje ještě nějaký jiný výbor. Není tomu tak. Návrh na zkrácení lhůty nezazněl. To znamená, že to je vše, o čem jsme mohli hlasovat. Končím projednávání bodu 39.

 

Otevírám bod

262.
Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1280 ze 48. schůze
dne 30. června 2016 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pro vyšetření závažných pochybení,
která se stala při realizaci stavby dálnice D47

Prosím navrhovatele tohoto bodu, kterým je pan poslanec Jan Birke, aby tento návrh uvedl. Pane poslanče, prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP