(11.30 hodin)

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, výbor pro obranu na své 29. schůzi 31. března tohoto roku přijal usnesení číslo 152 k Informaci o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec roku 2015, sněmovní tisk číslo 748.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním vystoupení náměstkyně ministra obrany pro řízení sekce právní Aleny Netolické, prvního zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučíka Jiřího Balouna, zpravodajské zprávě poslance Antonína Sedi a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby Informaci o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2015, sněmovní tisk č. 748, vzala na vědomí;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR - což činím;

III. ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádné přihlášky, tak ji také končím. Otevírám rozpravu podrobnou a prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Takže návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 53. schůze ze dne 8. 12. 2016 k Informaci o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2015: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2015."

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Do podrobné rozpravy žádné další přihlášky nemám, tak ji také končím.

 

Budeme hlasovat o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 238. Přihlášeno je 148, pro 125, proti jeden. Tento návrh byl přijat a já končím projednávání bodu 217.

 

V bodě 218 budeme projednávat

218.
Působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně
vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2016
/sněmovní tisk 760/

Prosím znovu pana ministra obrany.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro informaci předkládám vládní materiál k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2016, který vláda schválila 16. března tohoto roku svým usnesením č. 217. Naše působení na Islandu vychází z pravidelného požadavku Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě a bylo dlouhodobě plánováno, na rozdíl od našeho působení na Islandu v loňském roce se tedy letos nejednalo o nasazení mimořádné.

Spolupráce mezi spojenci při ochraně aliančního vzdušného prostoru je jedním z nejvýznamnějších příspěvků obranyschopnosti NATO. Letos se ochrany vzdušného prostoru Islandu zúčastnil kontingent AČR v počtu 75 osob s pěti letouny JAS-39 Gripen, z toho jeden záložní, a to v období od 26. září do 10. listopadu 2016. Jedná se již o třetí působení sil a prostředků resortu obrany v rámci alianční ochrany vzdušného prostoru Islandu. Poprvé jsme na Islandu působili v roce 2014, podruhé v roce loňském. Plánované finanční náklady dosáhly výše 36 milionů 420 tisíc korun a budou čerpány, resp. byly čerpány z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Tisk projednal výbor pro obranu, jeho usnesení vám bylo doručeno jako tisk 760/1. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Stanislav Mackovík, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, usnesení výboru pro obranu z 30. schůze ze dne 27. dubna 2016 k rozhodnutí vlády o působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2016, sněmovní tisk č. 760.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním vystoupení ministra obrany Martina Stropnického, náčelníka Generálního štábu Armády ČR generálporučíka Ing. Bečváře, zástupce náměstka - politického ředitele sekce bezpečnostní a multilaterální Ministerstva zahraničních věcí Ivana Jestřába, zpravodajské zprávě Stanislava Mackovíka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se usnesla, že

1. bere na vědomí rozhodnutí vlády o působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2016, sněmovní tisk č. 760,

2. žádá vládu, aby informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o působení sil a prostředků Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v roce 2016, a to nejpozději do 30. 6. 2017;

dále pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, a ukládá předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím pana předsedu Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám jen obecnou poznámku. Chci se zeptat těch zpravodajů, proč nám pořád čtou ta usnesení výborů, která máme všichni k dispozici. Kdyby nám aspoň přečetli, že výbor doporučuje schválit. Myslíte, že pokaždé musíme slyšet seznam všech, kteří na tom výboru promluvili - po úvodním slově předkladatele toho a toho? Mně to připadá jako ztráta času. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje - v podrobné rozpravě se stačí odkázat na již přečtené usnesení.

 

Poslanec Stanislav Mackovík: Já se odkazuji tímto na přečtené usnesení, prosím tedy o hlasování o usnesení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Do podrobné rozpravy další přihlášky nemám, takže ji končím. Závěrečná slova? Nejsou třeba. Budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování č. 239, přihlášeno je 147, pro 116, proti jeden. Tento návrh byl přijat. Končím bod 218.

 

Bod 219 zní

219.
1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016
/sněmovní tisk 802/

Prosím opět pana ministra obrany.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, téma je zřejmé z toho, co tady už zaznělo. Materiál obsahuje informace o nově plánovaných cvičeních ozbrojených sil v tomto roce. Jedná se o 18 cvičení mimo území ČR a 7 cvičení ozbrojených sil jiných států na našem území. Dále upřesňující informace o 38 cvičeních, která již byla vládou schválena a u kterých došlo během jejich přípravy ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec, to byly počty vyčleněných sil, prostředků, termíny, místo konání atd. Změny vycházejí z aktuálních potřeb Armády ČR pro její efektivní přípravu do zahraničních operací a zároveň také zohledňují požadavky partnerů v oblasti přípravy pro působení v pohotovostních silách nebo v rámci bilaterální či regionální spolupráce.

Cvičení uvedená v 1. doplňku jsou financována v rámci schválené kapitoly rozpočtu Ministerstva obrany na rok 2016.

Tímto vám děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Materiál projednal výbor pro obranu, usnesení bylo doručeno jako tisk 802/1. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu z 33. schůze ze dne 1. září 2016. Usnesení číslo 171, kdy výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby 1. doplněk účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016, sněmovní tisk č. 802, vzala na vědomí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP