(11.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dále v podrobné rozpravě nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím a budeme hlasovat. Ještě než přistoupíme k hlasování, tak vás na žádost z pléna všechny odhlásím. Prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 242. Přihlášeno je 112, pro 88, proti 11. Tento návrh byl přijat a já končím projednávání bodu 221.

 

Další bod je

222.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2016
/sněmovní tisk 913/

Prosím asi už naposledy v tomto bloku pana ministra obrany.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo, je to tak, je to poslední z dlouhého seriálu.

Vážené kolegyně a kolegové, předkládám tedy informaci, kterou vláda České republiky vzala na vědomí svým usnesením č. 741 z 24. srpna tohoto roku. Informace poskytuje ucelený přehled o přistáních, přeletech a průjezdech, a to do 48 hodin, jiných ozbrojených sil přes území České republiky, a to za 1. pololetí tohoto roku. Součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel nad naším územím za posledních pět let.

Pozemní a letecké přepravy jiných ozbrojených sil byly v uvedeném hodnoceném období realizovány zejména z důvodu účasti těchto sil na vojenských cvičeních, nácvicích a jednáních k zabezpečení vojenských operací, například SABER STRIKE, MORAVIAN GRIFFON 16, ENDURING FREEDOM, RSM a KFOR. Za účelem přesunů cvičení zejména účast na mezinárodních cvičeních na území České republiky bylo uskutečněno celkem 169 pozemních a 153 leteckých přeprav jiných ozbrojených sil. Tranzitních průjezdů a přeletů přes naše území bylo v daném období realizováno celkem 4 104, přeprav tedy, a z toho bylo 149 průjezdů a 3 955 leteckých přeletů.

Tolik tedy k informaci. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vám také děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 913/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj, původně to měl být pan poslanec Ivan Gabal, ale zastoupí ho pan poslanec Seďa, a informoval nás o jednání výborů a také přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 180 výboru pro obranu z 34. schůze ze dne 6. října tohoto roku. Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí roku 2016, sněmovní tisk 913, vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím. Je-li tomu tak, končím všeobecnou rozpravu. Táži se pana ministra a zpravodaje, zda chcete závěrečné slovo v tento moment. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Vidím, že se hlásí pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 53. schůze z 8. 12. 2016: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí 2016."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, jestli někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. I zde se táži pana ministra a pana zpravodaje, zda chcete závěrečné slovo. Není tomu tak. Návrh usnesení byl přečten a já o něm dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, jak byl přečten, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 243. Přihlášeno je 119 poslankyň a poslanců, pro návrh 83, proti 25. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

224.
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015
/sněmovní tisk 765/

Tento sněmovní tisk projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 765/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Josef Uhlík, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor se zabýval Zprávou o činnosti finančního arbitra za rok 2015 27. dubna 2016 a přijal usnesení č. 441. S usnesením vás seznámím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám tedy všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo před otevřením podrobné rozpravy. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu podrobnou a uděluji vám slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Uhlík: Ještě jednou děkuji. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovně. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2015."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Přihlášku nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda si v tento moment chcete vzít závěrečné slovo, pane zpravodaji. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 244, přihlášeno je 124 poslankyň a poslanců, pro návrh 111, proti nikdo. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání.

226.
Zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky
pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2015
/sněmovní tisk 773/

Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 773/1. K tomuto bodu jsme zároveň obdrželi sněmovní dokument 4349, který obsahuje usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 174 z jeho 26. schůze ze dne 11. května 2016.

Prosím zpravodajku poslankyni Annu Putnovou, aby nás o jednání výboru informovala a přednesla návrhy usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Dámy a pánové, jak bylo řečeno, budeme se zabývat zprávou Kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2015. Orgánem Technologické agentury České republiky je i Kontrolní rada, která má především kontrolní funkci rozdělování finančních prostředků Technologické agentury České republiky a hospodaření s majetkem státu, k němuž má Technologická agentura České republiky příslušnost hospodaření. Kontrolní rada předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o své činnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP