(12.40 hodin)
(pokračuje Bartošek)

V tom případě postoupíme k dalšímu bodu dnešního jednacího dne a tím je

238.
Informace o podpořeném financování za rok 2015
/sněmovní tisk 844/

Informace byla předložena, hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení byla doručena jako sněmovní tisky 844/1 a 2. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jaroslav Klaška, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám. Za rozpočtový výbor přednese návrh usnesení pan poslanec Stanjura. Vás požádám, abyste přednesl usnesení za hospodářský výbor.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Dobře. Dovolte mi tedy, abych vás informoval o usnesení hospodářského výboru č. 294 k informaci o podpořeném financování.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí výkladu generálního ředitele, po podrobné rozpravě a po zprávě zpravodaje

I. bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2015 předloženou ČEB, a.s.;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci i podpořeném financování za rok 2015, sněmovní tisk 844;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání této informace v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru poslance Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já vás budu informovat o výsledku jednání výboru. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2015.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím. Končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si zpravodajové chtějí vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Požádám zpravodaje, aby nás v podrobné rozpravě odkázali na usnesení, které budeme přijímat. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji. Já bych chtěl odkázat na mnou přednesené usnesení hospodářského výboru v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. K tomu, abychom mohli hlasovat i o usnesení rozpočtového výboru. (Poslanec Stanjura namítá, že je identické.) Je identické, ale i tak to musí zaznít v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To je skoro na závěrečné slovo, abychom si procvičili logiku. Hlasovat o tom nebudeme, protože budeme hlasovat o prvním. Přednášet druhý totožný návrh usnesení je poměrně nelogické. Přesto pan místopředseda říká, že se na ně musím odkázat. Takže já se odkazuji na usnesení rozpočtového výboru, o kterém jsem mluvil v obecné rozpravě, o kterém nebudete hlasovat a které je úplně stejné jako to usnesení, na které se odkázal zpravodaj hospodářského výboru. Tu samou figuru zopakujeme u příštího bodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Budeme tedy hlasovat o usnesení hospodářského výboru. Končím podrobnou rozpravu, protože nevidím žádnou další přihlášku. Táži se, zda v tento moment chcete závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Návrh usnesení zazněl. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 256, přihlášeno je 126 poslankyň a poslanců, pro návrh 113, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu. Tím je

239.
Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2015
/sněmovní tisk 845/

Informace byla předložena, hospodářský a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení byla doručena jako sněmovní tisky 845/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jaroslav Klaška, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, usnesení hospodářského výboru č. 295 k projednávanému bodu, k informaci o pojišťování vývozu se státní podporou.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny

I. bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2015;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2015, sněmovní tisk 845;

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání této informace v hospodářském výboru;

IV. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru poslance Zbyňka Stanjuru, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chtěl bych ocenit, že jsme dostali informaci, že předseda výboru má poslat usnesení předsedovi Sněmovny a že výbor se usnesl na tom, v tomto případě hospodářský, že zpravodaj má přečíst zpravodajskou zprávu. Fakt je to někdy o nervy poslouchat tyto formality, které jsou úplně zbytečné.

Jenom pane místopředsedo, až budeme hlasovat o tomto bodě, minule jste říkal, v minulém bodě, že budeme hlasovat o usnesení hospodářského výboru. O ničem takovém nehlasujeme. Hlasujeme o usnesení, které hospodářský či rozpočtový výbor navrhují Poslanecké sněmovně. Je identické, jak rozpočtového, tak hospodářského výboru, to znamená, že doporučujeme Sněmovně, aby vzala na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2015.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Táži se, zda si chcete v tento moment jako zpravodajové vzít závěrečná slova. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. O slovo se hlásí pan zpravodaj Klaška. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit v podrobné rozpravě k návrhu usnesení, které jsem před chvilkou přednesl v obecné rozpravě, tedy návrhu na usnesení hospodářského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Návrhy na usnesení hospodářského i rozpočtového výboru jsou identické, takže si myslím, že je hlasovatelný návrh usnesení poté, co byl přečten panem poslancem Klaškou. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím podrobnou rozpravu. Táži se, zda chcete v tento moment závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 257, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhy usnesení byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Měly následovat tři body, a to 240, 241 a 242. Bohužel guvernér České národní banky není přítomen, omlouvá se. Z toho důvodu nebudeme projednávat tyto tři body. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP