(15.10 hodin)
(pokračuje Herman)

To, jak vy vykládáte historii, ukazuje, že jste se nepoučil z toho, jak se skutečně věci staly, a že stále přetrvává určité klišé, které jsme tady slýchali v době vlády komunistické strany. Je třeba hledět dopředu. Jsme součástí Evropské unie a země, které jsem vyjmenoval, docela jistě neudělaly žádné kompromisy s historickou pravdou, naopak dokázaly se s velmi těžkou otázkou vyrovnat stejně tak, jako to dokázala Spolková republika Německo, která by nám mohla sloužit jako příklad vyrovnání se s velmi temnou vlastní minulostí.

Tolik asi moje odpověď. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se pana poslance, zda si přeje položit doplňující dotaz. Je tomu tak.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo. Pan ministr opět nezklamal a vede stále stejnou řeč.

Ale na závěr. Je to dnes poslední interpelační den v tomto roce, proto mi dovolte, pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, popřát vám příjemné prožití zbytku dnešního dne, krásný vánoční a novoroční čas a mnoho zdaru do roku 2017. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Pan ministr si již nepřeje vystoupit. Slovo má pan poslanec Černoch. Připraví se pan poslanec Holeček.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, pane předsedo. Určitě vám popřeji, ale rád bych se napřed zeptal pana nepřítomného ministra Ťoka na dálnici D8.

Dle vyjádření pana ministra Ťoka je stavba dálnice D8 dokončena, dálnice je bezpečná a k jejímu plnému zprovoznění dojde 17. prosince tohoto roku. U příležitosti otevření dálnice pan ministr uspořádal slavnostní večeři pro tisíc hostů v prostorách tunelu Prackovice a Radejčín.

První otázka. Jakým způsobem a v jakém časovém horizontu bude po ukončení této gastronomické akce zajištěno bezpečné znovuotevření těchto tunelů? Druhá otázka. Jaká konkrétní opatření pan ministr plánuje pro zprovoznění tunelu a jak je bude realizovat? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Holečka, připraví se pan poslanec Procházka.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane nepřítomný ministře, opět vás interpeluji ve věci dálnice D8.

Slavnostní otevření posledního úseku, jak jsme se teď dozvěděli od mého předřečníka 17. prosince, očekává nejen celý ústecký region. Naposledy jsem vás zde interpeloval ve věci půdních sesuvů geologicky nestabilního území. Tam jste se pokusil mé obavy částečně úspěšně rozehnat, ale před týdnem jsem se z důvěryhodných zdrojů dozvěděl, že otevření dálnice ohrožují i ekonomická rizika. Na Ústecku se hovoří o tom, že sdružení firem, které dálnici staví, EUROVIA, Metrostav, MP CZ Berger Bohemia, je ve sporu s Ředitelství silnic a dálnic o zaplacení zhruba miliardy korun dluhu vůči stavařům. Pokud údajně ŘSD částku neuhradí, firmy prý nikoho na stavbu, za niž stále zodpovídají, nepustí. To by v konečném důsledku znamenalo, že se po dálnici nebude smět jezdit.

Pane ministře, jak je to tedy s tou naší prokletou dálnicí D8?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Procházku a připraví se paní poslankyně Matušovská.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedo.

Vážený pane ministře, byl jsem osloven zástupci odborů Policie České republiky v Karlovarském kraji ohledně problematiky platů policistů. I přes úpravu stupnice platových tarifů pro rok 2017, kdy došlo k dorovnání na úroveň roku 2010, je nadále současný stav vývoje služebních příjmů policistů velmi závažným problémem. Nástupní plat policisty je v současné době 18 560 korun hrubého. Karlovarský kraj se potýká s nedostatkem policistů již delší dobu, z toho důvodu v letošním roce probíhá masivní náborová kampaň, ale ani tato dosud nevedla ke zvýšení zájmu o službu u policie. V současné době se zde rozvíjí několik průmyslových zón, kde zdejší firmy pro běžné dělnické profese nabízejí mnohem vyšší nástupní platy, a to často na úrovni policisty s patnáctiletou praxí. Firmy rovněž nabízejí mnoho benefitů, které bohužel u Policie ČR nejsou. Z těchto důvodů současné navýšení platových tarifů a navrhované změny v zákoně o služebním poměru je nedostatečné.

Proto se na Vás, pane ministře obracím s dotazy. Domníváte se, že je nástupní plat příslušníka Policie ČR odpovídající náročnosti tohoto povolání? Jaké kroky učiníte jako ministr, aby služební příjem policistů byl odpovídající náročnosti jejich vykonávané práce, motivoval nové zájemce ke vstupu do služebního poměru příslušníka Policie ČR a zároveň motivoval i stávající policisty k setrvání ve služebním poměru? Budete podporovat návrh Nezávislého odborového svazu policie, aby byly příslušníkům bezpečnostních sborů v následujících třech letech pravidelně každý rok navýšeny základní tarify o 10 %? Uvědomujete si, jaká jsou rizika spojená s podfinancováním příslušníků Policie ČR? Naše společnost nežije ve vakuu a věci jako terorismus, nelegální migrace, útoky na policisty jsou stejně reálné jako v řadě jiných evropských měst.

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím paní poslankyni Matušovskou, připraví se pan poslanec Koubek.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, vážený pane nepřítomný ministře, nedá mi to a musím jako poslankyně za Pardubický kraj otevřít znovu problematiku bývalého dětského výchovného ústavu. Proč jste občanům města Králíky dával před konáním referenda, ve kterém lidé odpovídali na otázku "Souhlasíte s tím, aby v areálu bývalého Dětského výchovného ústavu v Králíkách zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ženskou věznici s dohledem?", naději, že si sami mohou rozhodnout, když jste nejen věděl, ale i konal tak, že věznice bude tak jako tak? Narážím na převod budovy na Vězeňskou službu. Nepřipadá vám, že jste svými prohlášeními podvedl a udělal si legraci nejen z vedení Pardubického kraje, samosprávy města, které na konání referenda vynaložilo ze své pokladny něco přes 100 000, které mohli využít pro obyvatele města Králíky? Jak mají tito lidé věřit ministrovi vlády České republiky, který je ve svých výstupech schopen popřít sám sebe i to, co veřejně řekl? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Koubka a po něm pan poslanec Karamazov.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedo. Mám interpelaci na pana ministra zahraničí pana Zaorálka. Tímto mu děkuji za to, že se mi omluvil dopoledne, že nebude přítomen, přesto si dovolím interpelaci načíst.

Vážený pane ministře, v souvislosti s chystaným, a jak jsem se dnes dozvěděl, částečně už schváleným vývozem cyklu 20 pláten Alfonse Muchy a s varováním našich předních restaurátorů a institucí pečujících o kulturní dědictví, že dlouhodobá zahraniční zápůjčka představuje vážné ohrožení tohoto světového unikátního uměleckého díla, bych vám rád položil alespoň tedy touto cestou několik otázek.

Za prvé. Vyvíjelo Ministerstvo zahraniční tlak na oddělení zahraničních styků Ministerstva kultury, aby vydalo souhlasné stanovisko s vývozem Slovanské epopeje k uskutečnění výstavy v tokijském národním muzeu umění?

Za druhé. Dává snad Ministerstvo zahraniční přednost tržním kritériím vývozu kulturní památky v případě vysokého rizika jejího dalšího poškození během výstavního turné po Asii? Jedná se nejen o Japonsko, ale i o Čínu. A je v zájmu české diplomacie, aby tržní kritéria vývozu památky byla nadřazena její nevyčíslitelné hodnotě kulturní, když sjednaná cena za zápůjčku do Japonska i Číny je směšně nízká? Údajně se jedná jenom o 100 tisíc eur.

A konečně za třetí. Pokud by Ministerstvo zahraničí trvalo na výstavě v Japonsku vzhledem k výročnímu roku 2017, je si vědomo, že by z neznalosti stavu u této kulturní památky poškodilo jméno České republiky jako kulturně vyspělého státu? Stalo by se tak s porušením mezinárodních smluv o ochraně kulturního dědictví podepsaných Českou republikou a dále s neznalostí norem, které stanoví běžně závazné podmínky pro vystavování uměleckých děl.

Pane ministře, čas se krátí, myslím si, že by vaše ministerstvo mělo urychleně konat. Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Karamazova, připraví se pan poslanec Zahradník.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážený pane ministře, na 50. schůzi Poslanecké sněmovny jsem se vás dotazoval na váš názor na zachování minimální výměry honiteb. Jsem velmi potěšen, že jste připraven bojovat za zachování stávající výměry 500 ha, a ujišťuji vás, že v tomto postoji budete mít podporu.

V souvislosti s nově připravovaným zákonem o myslivosti mi dovolte zmínit další stokrát omílané úskalí, a sice odpovědnost uživatelů honiteb, tedy zejména mysliveckých spolků, za škody způsobené zvěří. Podle stávající úpravy odpovídají myslivecké spolky za škodu, kterou na zemědělských pozemcích způsobila zvěř, a za tuto škodu každý člen mysliveckého spolku ručí společně a nerozdílně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP