Středa 12. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

234.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti),
ve znění zákona č. …/2017 Sb., a zákon č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 984/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místo předseda vlády Bohuslav Sobotka a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Roman Váňa. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 984/6, který byl doručen dne 16. března 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 984/7.

A nyní se táži navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Takže pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych tímto uvedl třetí čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon o kybernetické bezpečnosti, tak i zákon o svobodném přístupu k informacím. Tento návrh zákona zpracovaný Národním bezpečnostním úřadem, který předložila vláda, transponuje směrnici opatření k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systému v rámci celé EU.

Na základě rozhodnutí vlády, vláda během projednávání tohoto návrhu schválila materiál, ve kterém došlo ke změně ve funkci ředitele Národního bezpečnostního úřadu. Součástí toho materiálu byl také návrh na rozdělení Národního bezpečnostního úřadu, a to odštěpením zejména problematiky kybernetické bezpečnosti se současným vznikem nového ústředního správního úřadu - Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost se sídlem v Brně, který by odpovídal i za bezpečnost informačních systémů a také kryptografickou ochranu při nakládání s utajovanými informacemi. Zajištění odborných činností nového úřadu bude řešeno přechodem příslušných pracovníků Národního bezpečnostního úřadu, což bude spojeno s delimitací odpovídajících finančních prostředků na mzdy a související výdaje.

Výbor pro bezpečnost v rámci projednávání návrhu zákona přijal svým usnesením pozměňující návrh, který umožní vznik tohoto nového úřadu, který je zodpovědný za kybernetickou bezpečnost.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych poděkoval za to, že se nám na půdě Poslanecké sněmovny při projednávání tohoto návrhu podařilo dosáhnout široké politické shody. To, že se podařilo dosáhnout široké politické shody, odráží také nízký počet podaných pozměňujících návrhů, o kterých budeme ve třetím čtení hlasovat vůči tomuto sněmovnímu tisku.

Jsem také rád, že vlastně můžeme postupovat velmi rychle z hlediska vzniku nového úřadu pro kybernetickou bezpečnost, tak aby tento úřad pokud možno mohl vzniknout ještě během letošního roku. Já problematiku kybernetické bezpečnosti pokládám za velmi naléhavou. Máme myslím všichni povinnost udělat maximum pro to, aby naše země a její občané, její firmy, státní správa, samospráva byli co nejvíce chráněni proti potenciálním kybernetickým útokům, a jsem přesvědčen, že tato novela k tomu výrazným způsobem přispěje.

Takže ještě jednou děkuji zástupcům všech poslaneckých klubů v této Poslanecké sněmovně za podporu předloženého návrhu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane premiére, a nyní otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem vystoupit. Pan zpravodaj se hlásí. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dovoluji si přednést návrh na legislativně technickou úpravu, kdy k pozměňovacím návrhům uvedeným ve sněmovním tisku 984/6 pod označením A, jedná se o pozměňovací návrhy garančního výboru pro bezpečnost, podávám podle ustanovení § 5 (správně § 95) odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny návrh následující legislativně technické úpravy.

Název zákona nově zní: "Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony."

Jde o nezbytnou legislativně technickou úpravu v textu názvu zákona vyplývající z obsahu pozměňovacích návrhů garančního výboru pro bezpečnost, kdy v případě přijetí těchto pozměňovacích návrhů dojde v souvislosti s vytvořením Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a jeho právním ukotvením k rozšíření počtu souvisejících novelizovaných zákonů oproti původní předloze obsažené ve sněmovním tisku 984.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, jestli má někdo další zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho nevidím. A pokud se již nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Případná závěrečná slova. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem. Nemá zájem. Pan zpravodaj? Nemá zájem. Tento tisk byl přikázán více výborům. Ptám se, zda ostatní zpravodajové mají zájem o závěrečné slovo. Pan poslanec Zahradníček, Klučka, Laudát? Nikoho nevidím.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Váňa: Výbor pro bezpečnost doporučuje hlasovat ve třetím čtením pro pozměňovací návrhy 984/6 podle této procedury. Nejprve bychom hlasovali návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2. Jako druhé hlasování by byly pozměňovací návrhy pod písmenem A. Jedná se o usnesení z výboru pro bezpečnost číslo 149. A v případě, že by nebyly přijaty, staly by se nehlasovatelnými i pozměňovací návrhy CII.1 až CII.14. Třetím hlasováním pozměňovací návrhy označené písmenem B pana poslance Novotného, čtvrté hlasování pozměňovací návrhy označené písmenem C1 až C7 a C1.1 a pátým hlasováním pozměňovací návrhy CII.1 až CII.14. Ty by byly hlasovatelné, pouze pokud projdou pozměňovací návrhy pod písmenem A. Závěrečné hlasování bude hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, jestli má někdo návrh na změnu takto navržené procedury. Nikoho nevidím. Považuji za vhodné, abychom tuto proceduru schválili hlasováním. Já vás tedy požádám, abyste někteří zaujali svá místa.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 305, přihlášeno 158 poslanců, pro 150. Tento návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Roman Váňa: Dále budeme hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem A z usnesení výboru pro bezpečnost. Stanovisko výboru je kladné. (Předsedající: Ty legislativně technické na začátku.) Omlouvám se.

Takže začneme hlasováním legislativně technických úprav. Zmátl mě počet hlasování, protože první bylo o proceduře, takže teď teprve se dostáváme k prvnímu hlasování o pozměňovacích návrzích, tedy legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Výborně. Stanovisko navrhovatele? (Poslanec Váňa: Nebylo přijato.) Navrhovatele? (Poslanec Váňa: Kladné. Smích v sále.)

 

Poslanec Roman Váňa: Jedná se o můj pozměňovací návrh, takže stanovisko předkladatele. Tak stanovisko je kladné. (Předsedající: Výborně.) Omlouvám se, že jsem předjímal stanovisko, ale jsem rád, že bylo potvrzeno.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 306, přihlášeno 161 poslanců, pro 152, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Váňa: Teď se dostáváme k hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem A. Jedná se o usnesení výboru pro bezpečnost číslo 149. Je to významný pozměňovací návrh, který se týká mimo jiné i zřízení Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost. Stanovisko výboru pro bezpečnost jako garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Stanovisko navrhovatele je rovněž doporučující.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 307, přihlášeno 163 poslanců, pro 155, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Váňa: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem B. Jedná se o pozměňovací návrhy pana poslance Novotného a stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Stanovisko navrhovatele je rovněž kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 308, přihlášeno 164 poslanců, pro 158, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Váňa: Dalším hlasováním bude hlasování o pozměňovacích návrzích poslance Romana Váni pod písmenem C1 až C7 a C1.1. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Stanovisko je kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 309, přihlášeno 166 poslanců, pro 157, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Váňa: Vzhledem k tomu, že byly přijaty pozměňovací návrhy pod písmenem A, budeme nyní hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem CII.1 až CII.14. Jedná se o pozměňovací návrhy poslance Romana Váni. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Stanovisko navrhovatele je kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 310, přihlášeno 167 poslanců, pro 160, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Váňa: Vypořádali jsme se tedy s pozměňovacími návrhy a zbývá nám hlasování o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, souhlasím. O všech návrzích bylo hlasování a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 106/1990 Sb. č. .../2017 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 984, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 311, přihlášeno 168 poslanců, pro 161, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli a končím tento bod.

Dále bych využil času a přečetl omluvu pana poslance Kováčika, který se omlouvá z osobních důvodů na jednání Poslanecké sněmovny na dnešní den.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP