Středa 12. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

171.
Návrh poslanců Josefa Kotta, Mariana Jurečky, Ladislava Velebného,
Pavla Kováčika, Olgy Havlové, Herberta Pavery, Jana Zahradníka,
Jaroslava Faltýnka, Miloše Babiše, Pavla Čiháka, Josefa Hájka,
Romana Kubíčka, Petra Kudely, Pavla Plzáka, Josefa Šenfelda
a Dany Váhalové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1010/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Je navrženo, abychom postupovali podle § 90 odst. 2, tedy abychom schválili zákon již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1010/1.

Požádám, aby za navrhovatele uvedl předložený návrh pan poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Zákon číslo 115/2000 Sb., o náhradách škod způsobených vybranými chráněnými živočichy, nastavuje pro jednoznačně definované živočišné druhy možnost vyplácet náhrady škod těmito živočichy způsobené. Proplacení škody je však vázáno na uvedení daného živočicha mezi zvláště chráněnými živočišnými druhy v prováděcí vyhlášce k zákonu číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Novelou této vyhlášky došlo od 1. 4. 2013 k vynětí kormorána velkého ze zvláště chráněných druhů a náhrada škody, kterou tento živočich způsobuje na rybách, přestala být vyplácena, přestože s tímto zákon o náhradách škod, kde kormorán velký zůstal mezi vybranými zvláště chráněnými živočichy uveden, nadále počítá. Došlo tak k situaci, kdy podzákonným předpisem, tedy vyhláškou, byl fakticky změněn zákon.

Předložený návrh zákona uvádí do souladu zákon číslo 115/2000 Sb., o náhradách škod způsobených vybranými chráněnými živočichy, a vyhlášku číslo 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, a současně se vytváří prostor pro stabilizaci podmínek rybníkářů a uživatelů rybářských revírů. Navrhované řešení spočívá v tom, že ze seznamu vybraných zvláště chráněných druhů uvedených v § 3 zákona číslo 115/2000 Sb. bude vyškrtnut kormorán velký a zároveň bude zavedeno pro tento druh přechodné období na tři roky po nabytí účinnosti předkládané novely zákona, ve kterém budou vypláceny škody způsobené tímto živočichem.

Pro toto tříleté období je navržen procentuální klíč takto: v prvním a ve druhém roce je navrženo 100 % plnění škod a ve třetím tento podíl klesne na 80 %. Náhrady budou vypláceny v rozsahu způsobem, které jsou stanoveny zákonem číslo 115/2000 Sb. Předložený návrh je v souladu s dohodou uzavřenou mezi představiteli Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství ohledně řešení aktuální situace škod na rybách způsobených kormoránem velkým. Přechodné tříleté období umožní nastartovat procesy, které povedou k postupnému snižování predačního tlaku kormorána velkého na obsádky rybníků a rybí společenstva v rybářských revírech. Pokud by náhrady za škody způsobené kormoránem nebyly znovu zavedeny, hrozí zde reálně kolaps některých produkčních subjektů, které tak enormní škody prostě neunesou, a mělo by to dopad nejen na produkci ryb v ČR, ale mělo by to také dopad s přesahem na sníženou péči o rybníky a omezení plnění jejich mimoprodukčních funkcí, jako je akumulace a retence vody v krajině.

Z důvodu časové a věcné naléhavosti, kdy současný stav výrazně negativně dopadá na dotčené hospodářské subjekty, kterým kormorán velký způsobuje každoročně rozsáhlé škody, a rovněž z důvodu, že se jedná pouze o technickou novelu, navrhujeme, aby byl návrh přijat Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů již v prvém čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji navrhovateli. Nyní žádám zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Josefa Šenfelda, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, skupina poslanců předložila Sněmovně návrh zákona 24. 1. tohoto roku a text zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 1010 dne 21. ledna tohoto roku. Souhlasné stanovisko vlády bylo rozesláno poslancům 21. 2. jako tisk 1010/1. Jedná se o dlouhodobě neřešený problém, který zasahuje do sektoru produkčního i rekreačního rybářství, kdy kormorán jako rybožravý predátor způsobuje rozsáhlé a neúnosné škody jak v chovu ryb, tak i v rybářských revírech. Rybářské sdružení ČR vyčísluje celkové roční škody v posledních letech na více než 150 milionů korun.

Podle mne novela bude mít jednoznačně pozitivní dopad ve smyslu stabilizace podmínek pro produkční rybáře i chovatele ryb. Vzhledem k uvedenému doporučuji návrh novely podpořit již v prvním čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikdo se z místa nehlásí, obecnou rozpravu končím. Není ani zájem o závěrečná slova, budeme tedy rozhodovat podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu tak, jak je navrženo a podpořeno zpravodajem, to znamená, jestli Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1010 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení.

 

Zagongoval jsem a zahájím hlasování číslo 374. Odhlásím vás nejdřív, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, a jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o pokračování podle § 90 odst. 2.

Hlasování číslo 374, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 374, z přítomných 103 pro 98, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Bylo rozhodnuto, že budeme v jednání pokračovat. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Podrobná rozprava se vede podle § 90 odst. 6 jenom tak, že nelze podat pozměňovací návrhy nebo jiné návrhy, pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona, jeho legislativně technické, gramatické nebo jiné chyby.

Dále nikoho nevidím, a proto končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Můžeme tedy přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Kotta, Mariana Jurečky, Ladislava Velebného, Pavla Kováčika, Olgy Havlové, Herberta Pavery, Jana Zahradníka, Jaroslava Faltýnka, Miloše Babiše, Pavla Čiháka, Josefa Hájka, Romana Kubíčka, Petra Kudely, Pavla Plzáka, Josefa Šenfelda a Dany Váhalové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1010."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 375 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 375 z přítomných 106 pro 101 poslanec, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Projednávání končím. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod č. 171. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

Na 18. hodinu máme pevně zařazený bod. Ještě než ho zahájím, přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, je to omluva pana ministra obrany Martina Stropnického, který se omlouvá od 17.30.

 

Pevně zařazeným bodem je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP