(9.40 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Žádali jsme paní ministryni, aby neprodleně splnila úkol, který jí byl dán bodem 4 usnesení výboru pro sociální politiku číslo 156 ze 4. listopadu 2015, a poskytla výboru statistické údaje, které mapují počty dětí umisťovaných do náhradní rodinné péče a jejich další cestu v systému sociálně-právní ochrany dětí. Jedině na základě takových údajů lze pokračovat v kvalitní pomoci těmto dětem. Tyto přesné statistiky bohužel k dispozici nemáme a na mikrofon bylo sděleno na výboru, že Ministerstvo práce a sociálních věcí takové statistiky nemůže doložit. Pak se tedy ptám, na základě čeho Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje koncepčně. Zda má skutečně analyticky vyhodnocené všechny údaje, které má z terénu a z krajů, a zda může poskytnout tyto údaje také výboru pro sociální politiku a nám poslancům.

Snažila jsem se získat podklady pro svůj návrh pomoci dlouhodobým pěstounům, protože z terénu víme, že děti buď zůstávají i zbytečně dlouho v dětských centrech, protože není dostatek dlouhodobých pěstounů, nebo jsou drženy v nevhodných podmínkách, kde dochází i k týrání dětí, nebo dokonce k rozdělování sourozenců, anebo jsou přednostně umisťovány do tzv. pěstounské péče na přechodnou dobu. Nic proti tomu, nicméně ze zákona i z toho pojmu vychází, že umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu může být skutečně jen přechodné do určité zákonem stanovené časové hranice. V současné době tyto děti není kam předávat, protože nám pro děti, které nejsou právně volné, chybí dlouhodobí pěstouni. To vyplynulo z práce pracovní skupiny i z výboru pro sociální politiku, že největším úskalím a problémem kvalitní stabilní dlouhodobé péče o malé ohrožené děti nebo opuštěné děti je nedostatek dlouhodobých pěstounů. Z toho jsme vycházeli. Při mapování terénu se zjistilo, že docela často dochází k prodlužování pěstounské péče na přechodnou dobu i formou předběžných opatření apod., ba dokonce v některých nešťastných případech dochází k rozdělování sourozenců nebo k jejich návratu do ústavní péče.

Proto jsme s kolegy a kolegyněmi považovali za nesmírně důležité posílit postavení dlouhodobých pěstounů, jak vychází i z usnesení výboru pro sociální politiku, a žádali jsme paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou o zajištění podkladů a řešení situace dlouhodobých pěstounů. Když jsem chtěla svůj pozměňovací návrh připravovat, tak jsem požádala Ministerstvo práce, konkrétně paní náměstkyni Jentschke Stöcklovou, o analytické a koncepční podklady, abych mohla připravit kvalitně tento pozměňovací návrh. Nebylo mi osobně zodpovězeno vůbec, byla jsem odkázána na parlamentního zpravodaje, což asi jako koncepční analytický podklad nestačí. Tak jsem dopisem požádala paní ministryni Marksovou, aby mi zajistila tyto podklady, abych mohla kvalitně připravit svůj pozměňovací návrh. Bylo mi sděleno, že tyto podklady budou poskytnuty jiné ministryni a že paní ministryně doufá, že ji podpořím.

Z toho důvodu jsem připravila svůj pozměňovací návrh sama. Paní ministryně zde sdělila, že již dnes jsou odměny dlouhodobých pěstounů navázány na výši minimální mzdy. No, není tomu tak, protože kdyby tomu tak bylo, tak bychom to nemuseli upravovat pozměňovacím návrhem paní poslankyně Kailové, nic proti tomu. Nicméně jsou fixně dány do zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a proto jsou v těch tabulkách dané zákonem a musíme je zase zákonem upravovat.

Takže máme zde proti sobě dvě možnosti. Já jsem navrhla konkrétní částky pro dlouhodobé pěstouny při péči o jedno dítě, o dvě děti, o tři děti a o děti se zdravotním postižením. A protože jsem zodpovědná, tak jsem také hledala zdroj pro toto konkrétní navýšení částek pro dlouhodobé pěstouny. Jedinou možností, která v této oblasti byla, je právě ten zmiňovaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který již dosahuje ze státního rozpočtu částky asi 600 mil. korun. Tento státní příspěvek čerpají jak obce, které poskytují tyto služby, tak nevládní organizace. Zjistili jsme ve výboru pro sociální politiku, že na účtech obcí zůstávají přebytky v řádech milionů, se kterými si nevědí rady. Na účtech těchto nevládních, které poskytují své služby některé správně a dobře, některé s diskutabilní kvalitou, tyto přebytky nalezeny až tak úplně nebyly. Nic proti tomu, je to pokus získat finanční zdroj.

Ale chtěla bych upozornit na dvě věci, které také z výstupu jsou, že je možné, nebo spíše najednou tady ve vztahu k tomuto, že by bylo žádoucí vyslyšet požadavky, nebo přání odborných společností České republiky, které by si přály, aby tyto služby byly velmi kvalitní, nabízejí svou pomocnou ruku a také doporučují, protože mají svou sekci pro náhradní rodinnou péči, např. při Českomoravské psychologické společnosti, doporučují, aby tito poskytovatelé doprovodných služeb, které jsou v mnohých případech velmi žádoucí, ale aby byly také akreditované, aby měly stabilní kvalitu. Proto jsem navrhla tuto částku snížit, ale spíše z toho důvodu, abych našla zdroj. A pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí bude ochotné pracovat koncepčně a zajistíme stabilní postup péče o ohrožené děti, jsem jistě k dispozici k další diskusi.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Teď tady mám dvě faktické poznámky. Svítí mi tu faktická poznámka pana poslance Klučky. Ptám se, jestli je to nějaký překlep. Že to je překlep? Já jsem si to myslel, takže to odmažu. Paní poslankyně Hnyková nebude překlep. Paní poslankyně vystoupí s faktickou poznámkou. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, chci za poslanecký klub Úsvit - Národní koalice říci, že řadu pozměňujících návrhů podpoříme. Jen jsme se zamýšleli nad tím, proč tak důležité pozměňující návrhy nebyly předloženy v novele zákona. Proč se to děje prostřednictvím koaličních poslanců a proč to nebylo součástí toho návrhu.

My jsme ve výboru, a už to tady u mé předřečnice zaznělo, velmi apelovali na to, aby se zvýhodnili a ocenili dlouhodobí pěstouni, protože pokud chceme zajistit kvalitní péči o naše děti a chceme, aby to bylo poskytováno v rodinách, je potřeba tyto lidi ocenit. Mrzí mě, že to právě přichází poslaneckým návrhem. A když se podíváme na náš program, v důchodovém pojištění je valorizace u důchodců řešena stejným způsobem. Já to považuji za alarmující a říkám si vlastně, co ti pracovníci na tom Ministerstvu práce a sociálních věcí dělají. Proč to zrovna nedají do té novely? Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně, za dodržení časového limitu. Nyní v rozpravě vystoupí paní poslankyně Golasowská, připraví se paní poslankyně Pekarová a z místa se přihlásil do rozpravy pan poslanec Vilímec. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych vás požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který najdete pod písmenem D a který zpátky vrací nárok na pohřebné pro osobu, která vypravila pohřeb, pokud rozhodný příjem její rodiny nepřevyšuje součin částky životního minima a koeficientu 2,4. Tento nárok na pohřebné byl až do roku 2008. Od 1. ledna roku 2008 má nyní nárok na částku pohřebného ve výši 5 000 korun, pokud zemře nezletilé dítě nebo zákonný zástupce nezletilé osoby.

Chtěla bych vás velmi požádat o podporu, protože se to týká zejména nízkopříjmových rodin, které opravdu, pokud jim zemře rodinný příslušník, tak opravdu ty částky dneska na pohřby jsou opravdu velmi vysoké. Třeba pohřby do země se pohybují mezi částkami 30 až 50 tisíc korun. Nejlevnější variantou je pohřeb žehem bez obřadu. Tam je ta částka kolem 10 tis. korun, atd. Takže vás opravdu velmi žádám, protože to pomůže jak seniorům, tak nízkopříjmovým rodinám.

A ještě bych chtěla říct, že tu částku opravdu nejde zneužít, protože ty peníze dostane dotyčná osoba na ruku až tehdy, pokud předloží potvrzení o tom, že vypravila pohřeb. Takže vám moci děkuju.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní poslankyně. Nyní vystoupí v rozpravě paní poslankyně Pekarová. A přednost má písemná přihláška pana poslance Opálky, takže až poté pan poslanec Vilímec. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP