(11.00 hodin)
(pokračuje Pekarová Adamová)

Takže pokud si srovnáme tato čísla, musíme uznat, že opravdu tady nedochází k nějakému nadstandardnímu využívání agentur v České republice, že to není specifikum České republiky, že by tady bylo tolik agentur. Naopak jsme vlastně pod průměrem.

A co se týče situace na pracovním trhu, tak když budete zaměstnavatel, a věřím tomu, že řada z vás, kolegové a kolegyně, jste sami zaměstnávali někdy lidi, tak víte, že pracovní právo v České republice je poměrně striktní. V mnohých ohledech velice striktní vůči tedy zaměstnavateli. Samozřejmě je tam velká ochrana zaměstnance. Neříkám, že ochrana zaměstnanců by neměla být v pracovním právu, ale měla by být nějakým způsobem vyvážená. A pokud máte zaměstnance, které potřebujete čas od času přesouvat na jinou práci a tak dále, tak jsou v tomto směru pro vás výhodnější i agenturní zaměstnanci, protože z hlediska tohoto zaměstnávání v rámci třeba velkých firem může docházet k utlumování výroby. Naopak u přibírání nových zaměstnanců je potřebujete mnohem rychleji. Agentury práce na toto reagují. Proto je zaměstnavatelé samozřejmě využívají. Není to jenom z toho důvodu, který je často uváděn, že jsou levnější. Není tomu tak a není to ani pravdou, že by byli zase tak zásadně levnější ti zaměstnanci. Oni prostě jsou v tom smyslu flexibilnějšího zaměstnávání. A myslím si, že tomu bychom zvláště v současné situaci neměli bránit. Protože jak víte, tak v současné ekonomické situaci v České republice je naopak velký problém s nedostatkem zaměstnanců, s nedostatkem kvalifikovaných, ale už i nekvalifikovaných lidí, kteří chtějí pracovat. A protože se nám nedaří dlouhodobě nezaměstnané na pracovní trh přilákat nebo je zapojit, nezbývá nic jiného než třeba zaměstnávat lidi z ciziny, kteří sem přicházejí nejčastěji tedy z Ukrajiny a z takovýchto zemí.

Takže já se nedomnívám, že touto novelou napravíme nějaký šlendrián, který tady probíhá. Nepopírám, že probíhá. Tímto my naopak ten šlendrián prohloubíme. Pokud nechcete, aby tady docházelo k dalšímu prohlubování nelegální práce, tak prosím podpořte pozměňovací návrhy, které jsou v hlasovací proceduře pod čísly, nebo respektive písmeny F1 až F3, F4 a F5. Takže F1 až F5 jsou pozměňovací návrhy, které jdou vlastně ruku v ruce s tím, co potřebuje pracovní trh, a nesnaží se ho ještě víc a víc sešněrovat a omezit.

Děkuji vám za pozornost a věřím v to, že vyjdete vstříc našim zaměstnavatelům a samotným zaměstnancům, kterým to vlastně také pomůže. Protože co se stane, pokud ty agentury zkrachují? Ti lidé o tu práci přijdou, budou si muset hledat novou. Ne že by ji v současné době asi nenašli, to asi najdou, ale my tady ty zákony neděláme jenom na dobu, jaká je dnes, a budou samozřejmě platit i v době krizových let, které nás bezpochyby také zase jednou čekají, protože v tomto je ekonomický cyklus neúprosný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Další řádně přihlášenou do obecné rozpravy je paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vážené dámy a vážení pánové, dovolte mi jen v krátkosti odůvodnit svůj pozměňující návrh pod písmenem B1 a potom ještě načíst legislativně technickou opravu.

Navržená úprava v pozměňujícím návrhu navrací zpět do zákona o zaměstnanosti a do zákoníku práce širší výčet diskriminačních důvodů tak, aby obsahoval pro potřeby účinného fungování trhu práce a realizace efektivní politiky zaměstnanosti. Explicitní vymezení diskriminačních důvodů, a to především v jejich doplnění nad rámec úpravy obsažené v antidiskriminačním zákoně, rozšiřuji o rodinný stav, příslušnost k politickým stranám a členství v odborové organizaci a organizace zaměstnavatelů. V současné době příslušnost k politickým stranám a členství v odborové organizaci je zohledňováno nejen při zaměstnávání, ale i při odměňování. Mohla bych vám tady popisovat nejen své osobní zkušenosti, ale i zkušenosti našich členů Úsvitu - Národní koalice. Ale nepřišla jsem si sem stěžovat, přišla jsem měnit.

V závěru chci říci, že nemyslím jen na členství v odborové organizaci, ale i na členství zaměstnavatelů v jejich organizacích. Proto bych vás ráda požádala o podporu těchto pozměňujících návrhů.

V závěru si dovolím načíst návrh B2, opravu legislativně technickou v návrhu B2, že je to pouze doplnění článku tři novely zákoníku nikoliv jeho nahrazením. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Hnykové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Miloslav Janulík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji, pane místopředsedo za slovo. Dámy a pánové, já bych chtěl upřít vaši pozornost k svému pozměňujícímu návrhu, také jsem přispěl svojí troškou do mlýna, který je pod číslem E. Ve druhém čtení jsem ho podrobně zdůvodňoval. V podstatě se neodchyluji od své první předřečnice, ale jenom krátce bych k tomu dodal, že nejde o nic světoborného. Jde jenom o to, aby se trošičku pootevřel pracovní trh a pomocí agentur se poskytla trošku větší jistota těm, co u nás práci hledají nebo co u nás pracovat chtějí, protože slyšíte od všech našich zaměstnavatelů, že trpí zoufalým nedostatkem pracovních sil. A na druhou stranu těm lidem to umožní se k nám dostat daleko civilizovanějším způsobem a nebudou snad kvůli tomu muset prodávat střechu nad hlavou a neuzavřou si tím cestu do své původní vlasti tak, jak se to děje teď, protože teď je to samozřejmě předmětem velkých finančních toků a obětí ze strany lidí, kteří mají opravdu potřebu u nás pracovat.

Takže vás tímto prosím o podporu svého pozměňovacího návrhu pod písmenem E. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Janulíkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně paní zpravodajky. Není zájem o závěrečná slova.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělila stanovisko.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych vás seznámila s hlasovací procedurou u sněmovního tisku 911 zákona o zaměstnanosti, který byl dán do systému pod číslem 911/3 a které je zároveň usnesením výboru pro sociální politiku.

Na začátek bych řekla, že byla udělána jedna legislativně technická úprava, a to kolegyní Hnykovou u bodu B2. Kolega Seďa bohužel u svého pozměňujícího návrhu D2 nenačetl legislativně technickou úpravu, a proto to bude zakomponováno i při proceduře hlasování.

Nejprve tedy bychom hlasovali návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 přednesené ve třetím čtení, budou-li v rozpravě předneseny, takže budeme.

Dále budeme hlasovat společně o A1 až A3, A5 až A6. Dále bychom hlasovali o A4, v případě schválení jsou pak nehlasovatelné B2, D2, F1 až F3, i když po dohodě s legislativou v tu chvíli, kdy paní poslankyně Hnyková načetla u svého bodu B2 legislativně a bude schválena legislativně technická úprava, tak je možné hlasovat i o bodu B2 při přijetí bodu A4.

Dále bychom hlasovali o bodu B1, dále bychom hlasovali o bodu B2. V případě schválení jsou nehlasovatelné D2, F1 až F3. Dále pak hlasovat C1 společně s C2, dále poté hlasovat D1. Pak zde máme hlasovat o bodu D2. V případě schválení jsou nehlasovatelné F1 až F3. Zde ale říkám, už bylo řečeno, je to komplikované právě z důvodu načtení té legislativně technické úpravy. Dále bychom měli hlasovat o bodu E1 společně s E2. Dále hlasovat společně F1 až F3. Dále samostatně F4, samostatně F5. Dále hlasovat samostatně o bodu G1 a dále hlasovat o bodu G2 až G5. A pak hlasovat o návrhu zákona jako celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP