(18.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Kotta, Mariana Jurečky, Ladislava Velebného, Pavla Kováčika, Olgy Havlové, Herberta Pavery, Jana Zahradníka, Jaroslava Faltýnka, Miloše Babiše, Pavla Čiháka, Josefa Hájka, Romana Kubíčka, Petra Kudely, Pavla Plzáka, Josefa Šenfelda a Dany Váhalové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1010."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 375 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 375 z přítomných 106 pro 101 poslanec, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Projednávání končím. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod č. 171. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

Na 18. hodinu máme pevně zařazený bod. Ještě než ho zahájím, přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, je to omluva pana ministra obrany Martina Stropnického, který se omlouvá od 17.30.

 

Pevně zařazeným bodem je bod

281.
Informace předsedy vlády k situaci v Evropské unii
po referendu ve Velké Británii o vystoupení z Evropské unie

Tímto bodem jsme se zabývali 30. června loňského roku na 48. schůzi, kdy jsme přerušili všeobecnou rozpravu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal předseda vlády pan Bohuslav Sobotka a zpravodaj tohoto bodu pan poslanec Marek Černoch.

Ptám se pana předsedy vlády, jestli chce vystoupit s úvodním slovem. Je tomu tak. Po předložení příslušného dokumentu vládou Velké Británie je to jistě od poslední debaty potřebné. Hned vám, pane předsedo, uděluji slovo. Prosím. (V sále je hluk.)

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, ve středu 29. března po tři čtvrtě roce od referenda došlo k oficiální notifikaci záměru Spojeného království vystoupit z Evropské unie. Tímto krokem začala oficiálně a taky formálně běžet dvouletá lhůta, kterou stanovuje Smlouva o Evropské unii pro vyjednávání podmínek ukončení členství v Evropské unii.

Česká republika měla dosud se Spojeným královstvím úzké historické i hospodářské vazby. Pevně nás spojují demokratické ideály, spojují nás principy právního státu, spojuje nás taky úcta k lidským právům. I proto rozhodnutí britských občanů litujeme, ale nezbývá nám, než abychom ho respektovali.

Čekají nás náročná jednání. V prvním kroku zahájíme jednání o podmínkách ukončení členství Spojeného království v Evropské unii. Půjde tedy o jakousi rozvodovou smlouvu. Ve druhém kroku nás čeká jednání o podmínkách pro budoucí spolupráci v období po vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Naší snahou bude, aby podmínky smlouvy, která se bude týkat odchodu Velké Británie, byly spravedlivé a současně aby na jejich základě bylo možné nastavit vyvážené a taky oboustranně výhodné vztahy budoucího partnerství. Partnerství, které bude zohledňovat zájmy České republiky i priority našeho členství v Evropské unii. V tomto smyslu, jak jsem popsal, a po předchozích konzultacích na politické úrovni přijala česká vláda k otázce vystoupení Spojeného království z Evropské unie na svém pondělním zasedání souhrnný poziční materiál, který bych vám také rád v rámci svého dnešního podvečerního vystoupení tady v Poslanecké sněmovně představil.

Naši národní pozici budeme pochopitelně dále doplňovat a zpřesňovat tak, aby co nejaktuálněji reagovala na vývoj jednání a současně aby včas reflektovala priority a limity české pozice, a to jak z hlediska procedury vyjednávání, tak z hlediska věcného obsahu. Rád bych připomenul, že otázkou brexitu se na národní úrovni zabýváme už řadu měsíců. Jsem velmi rád, že jsme už krátce po britském referendu vytvořili pracovní skupinu pro brexit a řešení otázek spojených s budoucím směřováním Evropské unie. Skupina funguje jako poradní orgán vlády a sdružuje nejen dotčená ministerstva, ale také zástupce hospodářských a sociálních partnerů. V rámci této skupiny už byla zpracována řada analýz, které se zabývají jak právními, tak institucionálními, ale taky ekonomickými dopady odchodu Spojeného království z Evropské unie. Právě na svém posledním jednání, které se uskutečnilo na konci března, projednala také návrh pozičního dokumentu vlády.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, kromě vládní skupiny pro brexit jsme už na samém počátku zřídili i politický formát, který sdružuje zástupce všech parlamentních politických stran, a v tomto formátu jsou konzultovány hlavní směry pozice České republiky a taky průběh vyjednávání. Jsem přesvědčen, že diskuse napříč politickým spektrem je u tohoto tématu naprosto zásadní. Jsem taky rád, že se nám spolu s předsedy všech parlamentních stran podařilo ve společném prohlášení shodnout na hlavních prioritách České republiky pro nadcházející jednání.

Dovolte mi, abych vám tedy připomenul text společného prohlášení, ke kterému se přihlásily všechny politické strany zastoupené ve Sněmovně. Tento text zní:

"Spojené království Velké Británie a Severního Irska je historickým partnerem České republiky. Pevně nás pojí ideály demokratické společnosti a úcta k lidským právům. Česká republika bude do budoucna usilovat o co nejužší spolupráci ve všech oblastech. Respektujeme rozhodnutí občanů Spojeného království vystoupit z Evropské unie. Naším hlavním cílem je, aby výsledkem jednání bylo nastavení vyváženého a oboustranně výhodného budoucího vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií.

Pro úspěch vyjednávání" - tedy dále cituji z tohoto společného prohlášení - "je zásadní především jednota na evropské úrovni. Stejný princip je třeba uplatňovat také při formulaci národní pozice. Česká republika se hodlá na formulování a prosazování společné pozice Evropské unie aktivně podílet.

Jsme zajedno v tom, že budeme usilovat o co nejužší politické, ekonomické a bezpečnostní vztahy se Spojeným královstvím, avšak tak, aby byly zohledněny národní zájmy České republiky, tedy zájmy našich občanů a firem, priority našeho členství v Evropské unii, a aby se také minimalizovaly negativní dopady na hospodářský růst a na pracovní místa.

Za zásadní považujeme nastavení budoucích vztahů se Spojeným královstvím především v oblastech vnitřní a vnější bezpečnosti, obchodu a služeb. Shodujeme se na nutnosti dalšího rozvoje našeho spojenectví v bezpečnostní a vojenské oblasti. Maximální měrou budeme usilovat o zachování stávajících ekonomických vazeb a jejich případný další rozvoj, budeme bránit tarifním i netarifním překážkám pohybu zboží a služeb.

Ačkoliv je nastavení budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií z dlouhodobého hlediska klíčovým bodem celého procesu, mělo by mu předcházet dojednání základních obrysů podmínek ukončení členství, které vymezí mantinely pro jednání o budoucí spolupráci. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP