(18.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Ministerstvo zahraničních věcí předalo 5. dubna prostřednictvím zastupitelského úřadu v Londýně britské straně diplomatickou nótu, v níž vyzvalo britskou stranu k poskytnutí dodatečných informací. Konkrétně od britské strany očekáváme zaslání všech relevantních dokumentů, které souvisejí s případem, včetně samotného rozsudku. Očekáváme ujištění, že národnost Zdeňka M. neměla žádný vliv na konečný verdikt britského soudu, a očekáváme informace o tom, jaké případné mimořádné opravné prostředky lze ještě využít. Ministerstvo zahraničních věcí Spojeného království přislíbilo na naši nótu odpovědět v průběhu tohoto týdne.

Zastupitelský úřad v Londýně se zároveň ve věci případu Zdeňka M. obrátil na vrchního státního zástupce, který přislíbil osobní schůzku k vysvětlení pozadí soudního líčení a k možnostem dalšího postupu. Uvedené schůzky by se měli účastnit také právní experti z České republiky. Ministerstvo zahraničních věcí je zároveň v pravidelném kontaktu se sestrou zabitého českého občana, která se snaží maximálně asistovat v dalším postupu vůči britským orgánům.

Chci vás ubezpečit, že tomuto případu věnujeme i nadále a budeme věnovat maximální pozornost a budeme se zasazovat o to, aby vypjatá situace kolem brexitu neměla negativní dopady na české občany, kteří žijí ve Velké Británii.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, na závěr svého vystoupení bych vás rád seznámil s tím, jak teď bude vypadat proces vyjednávání o brexitu.

Nyní se mezi členskými státy Evropské unie budeme muset shodnout na zadání pro Evropskou komisi. Evropská komise bude zmocněna k jednání s Velkou Británií. Přirozeně ale Evropské komisi nedáme žádný bianko šek. Přesné zadání bude předmětem jednání během následujících několika týdnů. Schvalovat by se mělo na mimořádném jednání Evropské rady. To mimořádné jednání Evropské rady bylo svoláno na 29. dubna. Na Evropské radě budu usilovat o to, aby zadání Evropské komisi odráželo v maximální možné míře i české zájmy. Pozici vlády na toto jednání jsme připraveni představit ve výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny před jednáním Evropské rady. Na schválení pokynů na Evropské radě naváže potom druhý krok. Tím bude přijetí vyjednávacích směrnic. Tyto směrnice vymezí pozici Evropské unie v jednotlivých tématech ve větším detailu. Směrnice budou projednány v pracovních orgánech Rady a budou přijaty Radou pro obecné záležitosti. Předpokládá se, že k tomu dojde 22. května. Teprve na tomto základě budou zahájena samotná vyjednávání s Brity. Předpokládáme, že členské státy včetně České republiky budou prostřednictvím Rady pro obecné záležitosti a Evropské rady průběžně Komisí coby hlavním vyjednavačem informováni, že budeme Komisi mandát aktualizovat a že budeme přirozeně Komisi jako hlavního vyjednavače kontrolovat.

Dámy a pánové, jak jsem již uvedl, naším hlavním cílem v celém procesu bude hájit zájmy našich občanů, hájit zájmy České republiky. Věřím, že jsme pro to připravili solidní základ, že stanovené priority budou mít na národní úrovni širokou podporu. Znovu chci připomenout, že se v tuto chvíli nacházíme na samém počátku dvouleté vyjednávací lhůty. Naši pozici budeme muset průběžně zpřesňovat a upravovat. Mohu vás ujistit, že jsem připraven českou pozici hájit a samozřejmě i nadále průběžně informovat orgány Poslanecké sněmovny o tom, jakým způsobem se jednání vyvíjí.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci vám poděkovat za zájem, který jste projevili o problematiku jednání o brexitu ať už na jednání výboru pro evropské záležitosti, tak už tady tím, že byl zařazen příslušný bod na program Poslanecké sněmovny. Já jsem velice rád využil této příležitosti, abych vás mohl podrobně informovat o tom, jaká je pozice České republiky, jak budeme postupovat v příštích týdnech a měsících a jakým způsobem jednání mezi Evropskou unií a Velkou Británií bude strukturováno. Takže děkuji vám všem, kteří jste přišli na tento bod na jednání Poslanecké sněmovny, a jsem samozřejmě připraven v příštích hodinách na debatu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády za jeho vystoupení k druhé části projednávání. A ještě vás trochu uklidním o průběhu projednávání, protože proti zatím přihlášeným v rozpravě mám dvě změny, a to s přednostním právem se hlásí pan poslanec Petr Fiala, ale ten ještě počká, protože faktická poznámka pana poslance Marka Ženíška, který tedy je přihlášen s faktickou poznámkou. Poté pan poslanec Fiala, poté paní poslankyně Dobešová, Marek Černoch a další, jak jsou přihlášeni. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Ženíšek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím, že se všichni shodneme, že se skutečně jedná o solidní základ, to, co tady pan premiér představil. Dnes jsme měli i pracovní jednání té skupiny k brexitu, kde byli zástupci ostatních politických stran, a některé věci byly vyjasněny. Myslím si, že v tom třicetistránkovém dokumentu, který vláda schválila, je mnohé popsáno velmi dobře. Jsou tam i ty černé scénáře, které by mohly nastat v případě nějakého jiného rozhodnutí ze strany Velké Británie. To si myslím, že je všechno asi dobře.

Otázka je to, co tady pan premiér zmínil, že jednou z hlavních priorit je i přesídlení té agentury na území České republiky. My tu ambici vítáme. Na druhou stranu asi je zřejmé již dnes, že nemůžeme konkurovat některým nabídkám ze strany ostatních států, například v tomto případě ze strany Německa, Frankfurtu jako takového.

Ale chtěl bych se zeptat, a proto jsem se přihlásil, protože v tom vystoupení mi chybělo, jestli byste mohl ještě nějakým způsobem doplnit nebo popsat, přestože jsou to národní priority a naším cílem je je prosadit, zdali máme nějaký přehled o tom, jaké priority budou v ostatních zemích, jestli se někde kryjí, aby se naše šance prosadit je zvýšila.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Ženíškovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Petr Fiala. A přednostní právo chce využít i zpravodaj. Takže pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem taky rád, že je tento bod zařazen na jednání Poslanecké sněmovny, možná jsem ještě raději než pan premiér, a vítám to, že se můžeme bavit o pozicích vlády k brexitu a souvisejícím problémům.

Na začátek bych chtěl také skutečně ocenit to, že proběhlo jednání, že se uskutečnila schůzka šéfů parlamentních stran k brexitu na konci února. Byla to věc, ke které jsem dlouhodobě vyzýval. Ukázalo se, že uspořádat tu schůzku bylo správné, protože jsme se poměrně snadno dohodli na některých základních pozicích. Myslím, že je dobře, že jsme se dokázali dohodnout na takových tezích, jako že chceme co nejužší politické, ekonomické a bezpečnostní vztahy s Británií při zohlednění národních zájmů České republiky, že hlavními prioritami pro Českou republiku je zachování přístupu na trh zboží a služeb a zajištění práv našich občanů v Británii a že je nutné vyřešit rozpočtové záležitosti, které s brexitem souvisejí.

O něco méně pozitivně bych hodnotil komunikaci, která zde byla také zmíněna, mezi vládní pracovní skupinou k brexitu a tím setkáváním zástupců jednotlivých politických stran včetně opozice, protože pokud jsem dobře informován, a jsem dobře informován, tak o výsledcích práce pracovní skupiny k brexitu nebyla ta širší politická pracovní skupina průběžně informována. Ty informace se k nim dostaly až v posledních dnech a většina až dnes. Takže já budu rád, pokud jsem tak pochopil výroky pana premiéra, když teď ta informovanost bude pravidelná a bude důkladnější.

Nicméně bych od těch obecnějších záležitostí, na kterých jsme se všichni shodli, přešel k některým konkrétním, protože i celá debata o brexitu už z takové té obecné roviny v Evropské unii přechází k těm konkrétním, často technickým, často velmi podrobným a složitým otázkám a myslím si, že je dobře, abychom i o nich byli informováni, abychom se i jimi zabývali. Vynechám věci, které zde pan premiér podrobněji zmínil, byť jsem se na ně chtěl taky ptát, a spíš se budu věnovat tomu, co třeba netvořilo, nebo na co až tak nekladl při představování pozice vlády České republiky důraz. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP