(11.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů? Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 552, přihlášeno je 113 poslanců, pro 78, proti 20. Tento návrh byl přijat a lhůta byla zkrácena.

 

Tím jsme vyčerpali vše, co bylo k projednání v tomto bodě a já tento bod končím. A přejdeme k dalšímu.

 

Otevírám tímto bod číslo

66.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
/sněmovní tisk 1060/ - prvé čtení

Podle § 90, odstavec 2. Upozorňuji, že i v tomto případě je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. A z pověření vlády předložený návrh přednese místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám stručně představil Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Účelem zákona o platebním styku je transpozice evropské směrnice o platebních službách. V této souvislosti vyvstala potřeba novelizovat některé další předpisy. Tyto změny jsou obsahem nyní projednávaného návrhu zákona. V podrobnostech odkazuji na to, co bylo řečeno v návrhu zákona o platebním styku. I zde si vás dovoluji požádat, abyste s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj, kterým je pan poslanec Adam Rykala. Prosím.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že tento zákon vlastně je související s tím předchozím zákonem, tak bych jenom shrnul, co přináší nového, a to, aby bylo respektováno pojmosloví. A to v zákonech o bankách, o ochraně spotřebitele, o stavebním spoření, o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, o spořitelních a úvěrových družstvech, o dani z přidané hodnoty, o správních poplatcích a o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu. Platí to samé co v předchozím návrhu, to znamená, že je navrženo projednávání podle § 90 odst. 5 zákona o jednacím řádu. V případě, že by nebylo projednáváno v tomto režimu, tak je organizačním výborem navrženo, aby byl projednáván zákon v rozpočtovém výboru.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, kde předpokládám přihlášku pana předsedy Kučery, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou dobrý den. Já rovněž u tohoto tisku jménem dvou poslaneckých klubů TOP 09 a ODS vetuji projednávání tohoto sněmovního tisku podle § 90.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tuto námitku beru na vědomí. Jako další se v obecné rozpravě hlásí z místa pan poslanec Kubíček. Poté pan poslanec Benda. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji, pane předsedající. Jako v minulém bodě si dovolím požádat o zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech o 30 dnů na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, návrh si poznačím. Nyní pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já i u tohoto návrhu zákona navrhnu, abychom ho přikázali kromě rozpočtového výboru jako dalšímu výboru také ústavněprávnímu výboru. Nevím, jestli tam nějaký problém vznikne, ale pokud bychom dospěli k rozhodnutí upravovat ten předchozí zákon, možná by bylo potřeba ho promítnout i do tohohle. A pokládám pak za smysluplné, když jsme ten předchozí zákon přikázali ÚPV, tak abychom přikázali i tento doprovodný. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Tento návrh byl zaznamenán. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Jestliže tomu tak není... Ano, pan zpravodaj dokonce, prosím.

 

Poslanec Adam Rykala: Já bych jenom shrnul samozřejmě zase tu diskusi. Je to jak přes kopírák u minulého návrhu. Tedy TOP 09 a ODS vetuje projednávání podle § 90, pan poslanec Kubíček navrhuje zkrácení o 30 dnů na 30 dnů, pan poslanec Benda navrhuje, aby kromě rozpočtového výboru byl projednáván zákon ještě v ústavněprávním výboru. Nikdo nenavrhl ani zamítnutí zákona ani vrácení předkladateli.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. A nyní končím obecnou rozpravu a ptám se, zda má pan ministr zájem o závěrečné slovo. Nemá. Pan zpravodaj už se vyjádřil v obecné rozpravě, také nemá zájem o závěrečné slovo. Návrhy na vrácení ani zamítnutí nezazněly, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o výboru garančním. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Nevidím žádný takový návrh, můžeme tedy přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, aby návrh byl přikázán rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 553, přihlášeno je 120 poslanců, pro 99, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. V obecné rozpravě zazněl návrh na přikázání ústavněprávnímu výboru. Je ještě jiný návrh? Nevidím žádnou přihlášku, budeme tedy hlasovat o tom, aby byl tento návrh přikázán i ústavněprávnímu výboru.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 554, přihlášeno je 120 poslanců, pro 99, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru.

 

Dále v obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Eviduji žádost o odhlášení. Prosím, přihlaste se opětovně svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 555, přihlášeno je 106 poslanců, pro 62, proti 24. Tento návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji, tímto jsme vyčerpali tento bod, který končím. A přejdeme k dalšímu bodu.

 

Otevírám bod číslo

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. …/2017 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 1023/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, kterého tímto prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, který novelizuje zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zasahuje taktéž do insolvenčního zákona a zákona o soudních poplatcích.

Cílem návrhu zákona je upřesnit a doplnit některá již dříve implementovaná ustanovení evropské směrnice, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP