(9.10 hodin)
(pokračuje Pelikán)

Smlouva obsahuje standardní ustanovení o rozsahu a formách spolupráce v orgánech příslušných k jejímu provádění, náležitostech žádostí o spolupráci, možnostech odmítnout spolupráci, vysílání styčných důstojníků, předávání a ochraně osobních údajů a utajovaných informací a hrazení nákladů. V neposlední řadě dává české straně možnost sdílet informace poskytnuté vietnamskou stranou s dalšími členskými státy Evropské unie nebo schengenského prostoru bez dodatečného souhlasu.

Na výslovnou žádost vietnamské strany je smlouva sjednávána jako mezivládní, ale z hlediska vnitrostátního právního řádu se jedná o smlouvu prezidentské kategorie, která je po podpisu předkládána oběma komorám Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací a následně bude předložena k ratifikaci prezidentu republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Robert Králíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robert Králíček: Dobré ráno, vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Předkládaná smlouva je standardní úpravou oblasti policejní spolupráce s nesousedním státem. V současné době není oblast policejní spolupráce s Vietnamem upravena žádnou dvoustrannou smlouvou. Tato smlouva je v souladu s vnitrostátním právním řádem, s mezinárodním právem i s právem Evropské unie. Provádění smlouvy si nevyžádá zvýšené požadavky na státní rozpočet.

Organizační výbor navrhl přikázat smlouvu k projednání zahraničnímu výboru. Smlouva byla současně předložena Senátu, který příslušný návrh projednává jako senátní tisk číslo 220.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Já pro jistotu ještě přivolám kolegy do sálu.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 70, přihlášeno je 119 poslanců, pro 110, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Tím jsme vyčerpali tento bod. Já vám děkuji a bod končím.

 

Dovolte mi přečíst další omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Margita Balaštíková z dnešního jednání do 10 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Ivo Vondrák od 14.30 do 23.00 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan ministr Jiří Milek z důvodu služební cesty do zahraničí z celého dnešního dne, omlouvá se paní poslankyně Helena Válková dnes od 9 do 13 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Vlastimil Válek z pracovních důvodů a konečně se omlouvá pan poslanec Jan Čižinský z dnešního jednání z důvodu jednání.

 

Otevírám další bod, kterým je

20.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol
k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003)
/sněmovní tisk 43/ - prvé čtení

Úvodní slovo přednese ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tentokrát již sám za sebe a za vládu předkládám k souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci. Ten protokol už je poměrně starý, je z 15. května 2003. My jsme k němu ovšem přistoupili až 21. srpna 2017, což je trochu ostuda, ale tu ostudu právě teď napravujeme.

Jeho obsah je jednoduchý. V samotné úmluvě o korupci se členské státy zavazují kriminalizovat korupční jednání vůči úředním osobám a soudcům atd. a tento protokol to rozšiřuje také na rozhodce. To je jediné, co dělá. Český právní řád je v souladu s ustanoveními protokolu, ratifikace bude tedy spíše politickým vyjádřením podpory této iniciativy.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Strýček. Prosím.

 

Poslanec Jiří Strýček: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jak již bylo uvedeno panem ministrem, předkládaný dodatkový protokol doplňuje Trestněprávní úmluvu o korupci, která vstoupila v platnost dne 1. července 2002. Tento protokol rozšiřuje okruh osob, u kterých je potřeba kriminalizovat aktivní a pasivní korupci tuzemských a zahraničních rozhodců a porotců, v našem právním řádu přísedících.

Jinak vše, myslím, bylo tady panem ministrem v dostatečné míře předneseno. Možná ještě jenom pro zdůraznění - všechna tato kriminální jednání jsou již dnes v České republice postihována trestním zákoníkem, takže z toho pohledu je předkládaný protokol v našem právním řádu již proveden.

Na základě výše uvedeného doporučuji tento sněmovní tisk k projednání v zahraničním výboru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova jak pana ministra, tak pana zpravodaje. Nemají zájem.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání garančnímu výboru? Nikoho nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 71, přihlášeno je 121 poslanců, pro 113, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Žádný jiný návrh k hlasování nepadl, takže tím jsme vyčerpali tento bod, který končím a děkuji.

 

Otevírám bod

21.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska
o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017
/sněmovní tisk 44/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zahraničních věcí Martin Stropnický. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí ČR Martin Stropnický: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Cílem Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, dále jen dohoda, která byla podepsána loni v červnu v Tokiu, je umožnit mladým lidem ve věku od 18 do 30 let, aby nejen uskutečnili až roční poznávací pobyt na území druhé smluvní strany, ale aby si v jeho průběhu mohli i přivydělat na náklady s tím spojené. Jedná se tedy o smlouvu, která je orientována jednoznačně a výrazně na mladé občany obou států, a domníváme se, že z tohoto pohledu je jasným přínosem.

Dohody tohoto druhu má Česká republika sjednány například s Novým Zélandem a Kanadou, s Korejskou republikou, s Izraelem, s Chile. V praxi se ukazují být velmi prospěšné, a to zejména, jak už jsem řekl, pro naše mladé občany, jejichž zájem na uskutečnění takových pobytů v cizině značně převažuje. Na nesmluvní bázi pak takový program funguje ve vztahu například k Tchaj-wanu a v nejbližší době začne fungovat rovněž ve vztahu k Austrálii.

Tolik tedy ve stručnosti úvodem. Věřím, že vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody podpoříte, a děkuji vám za vaši pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP