(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám, paní ministryně. Opět, jako v minulém bodě, prosím sněmovnu o klid. Usaďte se prosím na místa a prosím, sledujte rozpravu. Děkuji.

 

Ministryně obrany ČR Karla Šlechtová Za druhé - pohotovostní síly, za třetí - bilaterální a regionální spolupráce, za čtvrté - výstavba schopností, to znamená zdokonalení výcviku našich vojáků se spojeneckými vojsky. Prioritním cílem tohoto cvičení se zahraničními partnery v roce 2018 je prověřit a zvýšit úroveň připravenosti našich ozbrojených sil ČR k jejich obraně v součinnosti se spojenci. Dále cvičení slouží jako příprava pro společné působení vojsk v operacích a pohotovostních silách mezinárodních organizací.

Součástí tohoto materiálu kromě výše uvedeného jsou i čtyři cvičení ozbrojených sil jiných států na území ČR, které budou uskutečněny bez přímé součinnosti s naší armádou. Jedná se například o výcvik jednotek ozbrojených sil Belgie ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště. Také příprava jednotek ozbrojených sil Rakouska a Nizozemí ve vojenském újezdu Březina, výcvikové zařízení Kamenná Chaloupka. Náklady na toto cvičení budou hrazeny konkrétními ozbrojenými silami. To znamená ne Českou republikou, ale jejich vlastními náklady.

Předpokládané náklady na zabezpečení účasti naší armády na mezinárodních cvičeních jsou zhruba 151,9 milionu korun. Částka se může samozřejmě měnit podle potřeb a také bezpečnostní situace v naší zemi, ale také v EU a dalších. Financování bude zabezpečeno prostřednictvím rozpočtu Ministerstva obrany.

Tento materiál schválila vláda České republiky 6. prosince, ještě naše bývalá vláda, a to svým usnesením č. 866.

Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás, abyste vzali materiál Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR v roce 2018 na vědomí. Tento materiál byl také probírán na výboru pro obranu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní ministryně. Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako tisk 29/1 a já prosím zpravodajku výboru paní poslankyni Janu Černochovou, aby nás informovala o jednání výboru a přednesla poté také návrh usnesení.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji, paní ministryni. Jak již tady bylo řečeno, plán účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních je jedním z pravidelně předkládaných materiálů. Jenom pro nové kolegy. Tak jsou to obě komory Parlamentu, které tuto věc projednávají na základě čl. 43 odst. 5, písm. b) ústavního zákona a Ústavy ČR. Tento materiál je nám vždy předkládán jako informace na začátku nového roku, resp. na konci roku starého, ale v programu Sněmovny to bývá na začátku roku, a obsahuje přehled cvičení, kterých se v nadcházejícím roce naši vojáci zúčastní zejména ve spolupráci s našimi zahraničními partnery ať již v rámci Aliance, nebo v rámci bilaterální či regionální spolupráce. Zmiňovaná tady byla V4. Vyvstane-li v průběhu roku potřeba doplnit tento plán cvičení, může být tento materiál rozšířen o doplňky plánu vojenských cvičení. Stávalo se tak každý rok. Předpokládám, že tomu bude i letos, protože ano, život je vždycky pestřejší.

Jak již zmínila paní ministryně, cvičení plánovaná na rok 2018 můžeme členit do čtyř oblastí: příprava k nasazení v operacích, pohotovostní síly, bilaterální a regionální spolupráce a za čtvrté výstavba schopností. Součástí předkládaného materiálu je vždycky i příloha, v níž je detailní přehled všech cvičení, který obsahuje podobné informace o zúčastněných jednotkách, o počtu zúčastněných vojáků a zapojené techniky na jednotlivých cvičení a samozřejmě v neposlední řadě účasti zahraničních partnerů.

Výbor pro obranu se tímto tiskem zabýval na své 3. schůzi 11. ledna 2018 a přijal toto usnesení: Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním vystoupení ministryně obrany Ing. Karly Šlechtové, náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Ing. Josefa Bečváře, zpravodajské zprávě předsedkyně výboru pro obranu Mgr. Jany Černochové a po rozpravě: I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR vzala na vědomí. Zároveň samozřejmě usnesení výboru pověřilo mne jako zpravodajku vás s tímto usnesením seznámit, takže tak činím a žádám ctěnou Poslaneckou sněmovnu, aby tento materiál vzala na vědomí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které žádnou přihlášku nemám, tak ji končím. Prosím paní zpravodajku, aby se v podrobné rozpravě, kterou jsem teď otevřel, asi pouze odkázala na to usnesení, které... Paní zpravodajko... Paní zpravodajka! (Posl. Černochová v debatě u stolku zpravodajů.) Prosím, aby se v podrobné rozpravě pouze odkázala... Já jsem otevřel podrobnou rozpravu a prosím, abyste se odkázala na příslušné usnesení.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, já se omlouvám. To víte, dvě ženy vedle sebe, to je vždycky si o čem povídat. Takže odkazuji se tímto na usnesení, které jsem vám tady přečetla. Je to usnesení výboru pro obranu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak, děkuji. Nikdo jiné usnesení nenavrhuje, předpokládám. Není tomu tak.

 

Takže zahájím hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 82. Přihlášeno je 138, pro 112, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já končím projednávání tohoto bodu.

 

Tím jsme vyčerpali projednatelné body. S přednostním právem v zastoupení předsedy klubu pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já navrhuji, abychom neprojednané body z této schůze vyřadili a přeřadili na schůzi příští. A v tuto chvíli, poté co budeme hlasovat o takovém usnesení, ukončili jednání. Samozřejmě s výjimkou odpoledních interpelací.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pokud vím, tak jediným bodem, který není projednaný, je bod 22, což je třetí čtení zákona o léčivech. Takže bychom hlasovali o tom, že vyřazujeme z pořadu této schůze bod 22. Ano, všechny vás odhlásím. Prosím, o novou registraci. (Chvilku vyčkává.)

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, nechám hlasovat. Je to návrh o vyřazení bodu 22 z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 83. Přihlášeno je 128, pro 38, proti 83. Tento návrh přijat nebyl.

 

V tom případě teď přeruším schůzi s tím, že schůze bude pokračovat ve 14.30, kdy jsou na pořadu ústní interpelace. Já bych chtěl upozornit všechny ty, kteří chtějí interpelovat členy vlády, že na pana premiéra, který je omluven, jsou čtyři interpelace. To znamená, ty budou načteny pouze do stenozáznamu, takže se dá předpokládat, že interpelace na členy vlády začnou relativně brzy. Takže prosím, buďte připraveni, abyste poté, co proběhnou ty čtyři interpelace na předsedu vlády, mohli využít svého práva a interpelovat členy vlády. Tolik asi z mé strany.

Já teď přeruším schůzi do 14.30 hodin a ve 14.30 budou zahájeny interpelace, nejprve čtyři na předsedu vlády a potom na členy vlády.

 

(Jednání přerušeno v 10.49 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP