(12.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu v prvním čtení. Teď tedy budeme hlasovat znovu o zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 49. Přihlášeno 126 poslanců, pro 65, proti 44. Návrh byl přijat.

 

S přednostním právem se hlásí pan předseda Farský. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, jenom krátce. Takže teď můžeme za ostudu České republiky, která je tady čtyři roky, protože hnutí ANO mělo v rukou Ministerstvo financí, nic neudělalo, protože mělo primátorku hlavního města Prahy a nic neudělalo, tak si můžeme další měsíce nechávat dělat ostudu tím, že hnutí ANO ve spolupráci s komunisty zablokovalo projednání tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem se hlásí pan předseda Bartošek, po něm s přednostním právem pan předseda Filip.

 

Poslanec Jan Farský: Omlouvám se, nebylo to ve spolupráci s komunisty, ale s SPD. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, je to tak. Tento zákon byl zablokován hlasy hnutí ANO a hlasy hnutí SPD. Výsledek je jednoduchý: v podstatě svým hlasováním jste se rozhodli, že budete podporovat šmejdy. To tak je. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Filip s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, víte, já bych některé věci nerad ideologizoval, ale pojďme se na to podívat velmi racionálně, na to, co se tady odehrává. Jestliže je tady návrh, který podvýbor začal projednávat, a má pro to velmi racionální důvod, Ministerstvo financí něco projednává a říká, že skončilo připomínkové řízení, že předloží nějaký návrh zákona, já jsem pro, ale jde o to, jestli ten nosič je využitelný, a myslím si, že využitelný je.

A měli bychom si možná lépe vyjasnit, co tady kdo podpoří a co kdo nepodpoří, protože v poslední době se tady rozmáhá poměrně podivná praktika, že někomu se návrh pustí do druhého čtení a někomu se nepustí do druhého čtení, přestože ten návrh je racionálnější než jiný. A včera, co se tady odehrávalo, jak dopadly naše návrhy, nezlobte se na mě, já nemohu souhlasit s tím, že bych tohle ideologizoval. Jenom chci vědět, jak racionálně vláda bude postupovat, abychom tady některé návrhy udrželi v jednání tak, abychom mohli včas reagovat na potřeby společnosti. A tady jsme jasně byli proti zamítnutí v prvním čtení, protože i když budu věřit vládě, že to předloží, tak nemám jasno, jestli ten zákon, který vláda předloží v červnu, stihne tuhle sezonu, kdežto kdybychom na tom návrhu pokračovali, tak bychom toho mohli dosáhnout docela racionálním jednáním.

Takže si jasně musíme říct, kam chceme dojít a s jakými návrhy. Pro KSČM není podstatné, že to navrhoval pan kolega Rakušan. Pro mě je podstatné to, co navrhoval. A jestliže s návrhem souhlasím věcně, a dokonce vláda slibuje, že ho rozšíří, tak já klidně podpořím tento návrh tak, aby se projednával jak v podvýboru, tak ve výboru a případně přišel komplexní pozměňovací návrh. To, že jsme to zamítli, tomu jsme opravdu nepomohli! Ale to si musí vyřešit ti, kteří se rozhodli tohle blokovat. A přitom jiné racionální návrhy tady zablokovány byly, a jiné, méně racionální, zablokovány nebyly. Takže jestli chceme hrát tuhle politickou hru, tak dopadneme jenom špatně! (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, konstatuji, že Poslanecká sněmovna zamítla projednávání předloženého návrhu, sněmovní tisk 83 v prvním čtení, a končím projednávání tohoto bodu.

Nyní vás seznámím s došlými omluvami. V době od 12.30 do 18.00 hodin z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Staněk, z dnešního jednání v době od 14.00 do 16.30 se z důvodu jednání omlouvá paní poslankyně Kozlová, pan poslanec Kobza se omlouvá od 14.00 hodin do konce dnešního jednacího dne z důvodu pracovního jednání stálé komise pro kontrolu ÚZSI a výboru pro evropské záležitosti, pan poslanec Skopeček se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů a pan poslanec Výborný se omlouvá z dnešního jednání v době od 9.00 do 17.30 hodin z důvodu pracovního jednání v regionu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu, a to bodu

18.
Návrh poslanců Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové,
Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy
a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
/sněmovní tisk 84/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 84/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Dominik Feri. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedající. Hezké poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vám představil a uvedl sněmovní tisk 84, náš návrh novely zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Smyslem této novely je zrušit skutkovou podstatu uvedenou v § 5 odst. 1, a sice znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Ta skutková podstata zní "fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci" a pokuta je až deset tisíc korun. Vláda ve svém stanovisku shledává, to stanovisko je negativní, a zmiňuje, že zájem na udržení vážnosti a autority orgánů veřejné moci je tím klíčovým. Ovšem to se podle našeho názoru nedá vynucovat pokutami.

Nyní mi dovolte krátký historický exkurz. Jistá, řekněme důslednější a širší ochrana úředníků nebo úředních osob, veřejných činitelů dříve, byla zakotvena v trestním zákoníku, ve starém trestním zákoníku, konkrétně v § 156 odst. 3, který zněl: Kdo hrubě urazí nebo pomluví veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci nebo pro tento výkon, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. To znamená, že ta ochrana byla tehdy trestněprávní a týkala se správního trestání. Všimněte si, že tady v té skutkové podstatě někdejší se hovoří přímo o urážce. V současné době se hovoří o znevážení postavení úřední osoby, to znamená, že ta současná úprava je mnohem širší a svádí, řekněme, dává prostor určité úřední zvůli.

To původní ustanovení v trestním zákoníku bylo zákonem 253/1997 zrušeno, a budu-li citovat z důvodové zprávy toho zákona, posledním okruhem úprav obsažených v předkládaném návrhu je vypuštění dvou trestných činů poskytujících zvýšenou ochranu prezidentu republiky a dalším osobám v postavení veřejného činitele před především verbálními útoky. V případech, kdy takový útok má skutečně charakter hrubé neslušnosti nebo výtržnosti anebo kdy je způsobilý ohrozit vážnost napadeného, lze takové jednání postihnout podle dalších ustanovení trestního zákona chránících každou osobu. To platí dodnes.

Teď pro vaši představu, jak je vlastně úředník nebo úřední osoba v současné době chráněna, jaké nástroje může ke své ochraně využít. První možností je ochrana poskytnutá ve správním řádu. Jedná se konkrétně o pořádkovou pokutu až do výše 50 tisíc podle § 62, která bude udělena tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Existuje k tomu poměrně bohatá judikatura Nejvyššího správního soudu, týká se to konkrétních případů. Je tam např. nutnost běžícího správního řízení a ta pořádková pokuta má vlastně zajistit úspěšné dokončení toho správního řízení.

Dále v tom konkrétním zákoně, tzn. v zákoně o některých přestupcích, existuje ochrana pro všechny fyzické osoby, tzn. nikoliv jenom pro osoby úřední, konkrétně je to v § 7, to jsou přestupky proti občanskému soužití. Například lze v těchto situacích aplikovat a podřadit to pod skutkovou podstatu: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí.

V extrémních případech potom poskytuje ochranu i trestní právo, příklad: skutková podstata pomluvy. Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok v případě vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP