(11.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání - a požádám kolegu Kněžínka, aby zůstal u stolku zpravodajů - je bod

125.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol prodlužující a upravující
Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
o vědeckotechnické spolupráci podepsaný v Praze dne 27. 4. 2018
/sněmovní tisk 171/ - prvé čtení

Místo ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy uvede tento tisk ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Požádám Jana (Víta) Rakušana, který je zpravodajem pro první čtení, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, vážený pane místopředsedo. Česká republika je smluvní stranou úmluvy z roku 2007, která byla uzavřena se Spojenými státy americkými a která upravuje spolupráci v oblasti vědeckotechnické. Ta smlouva byla přitom uzavřena na dobu určitou. Navazují na ni některé další smluvní instrumenty, jako třeba dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem energetiky České republiky, navazuje na ni spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací a celá řada dalších pozitivních aktivit.

Smyslem nyní předloženého protokolu, který se předkládá k tomu, aby s ním byl vysloven souhlas, aby mohl být následně ratifikován, je prodloužit o 10 let platnost té úmluvy se Spojenými státy americkými, tak aby ta spolupráce v oblasti vědeckotechnické mohla pokračovat i v dalším období. Vzhledem k pozitivnímu přínosu samotné vědeckotechnické spolupráce se Spojenými státy americkými prosím o podporu tohoto návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi a požádám pana poslance Víta Rakušana, zpravodaje pro prvé čtení, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vít Rakušan: Vážený pane předsedající, jak už avizoval můj předřečník pan ministr, jedná se o prodloužení dohody, která už byla podepsána mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou v roce 2007. Za Českou republiku byl již tento protokol podepsán, a to v Praze panem ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, za americkou stranu bylo dojednáno, že signatářem bude velvyslanec Spojených států amerických v České republice.

Dohoda vzhledem k obsahu (závazků) v ní zakotvených náleží mezi mezinárodní smlouvy prezidentského charakteru, které podléhají ratifikaci a vyžadují souhlasu Parlamentu nebo souhlasu daného v referendu podle článku 49 nebo 10a Ústavy České republiky. S ohledem na prezidentský charakter dohody bude třeba dodržet při projednávání a schvalování protokolů stejný procedurální postup jako při sjednání dohody, tj. ratifikaci prezidentem po vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky. K provádění protokolu není potřeba přijetí zákona.

Dohoda i protokol jsou v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných mezinárodních smluv a obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

S návrhem na sjednání protokolu vláda vyslovila souhlas svým usnesením ze dne 11. dubna 2018. Protokol jako takový byl podepsán v Praze dne 27. dubna 2018.

Meritorně se skutečně jedná o to, aby byla umožněna spolupráce vědeckým institucím Spojených států amerických a České republiky. Gestorem za Českou republiky je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Návrh protokolu byl již projednán s Kanceláří prezidenta republiky, Legislativní radou vlády a všemi zúčastněnými resorty, jejichž připomínky byly do výsledného návrhu protokolu reflektovány.

Daný protokol, resp. daná dohoda je jistě v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Ano, pan zpravodaj, tentokrát jako poslanec, se svým vystoupením. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane předsedající. I po konzultaci s Ministerstvem, školství, mládeže a tělovýchovy bych chtěl požádat o zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, zkrácení lhůty na 30 dnů. Děkuji. Kdo dál v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Můžeme rozhodnout v hlasování číslo 223, které jsem zahájil. Kdo je pro přikázání výboru zahraničnímu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 223 - ze 162 přihlášených bylo 126 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování číslo 224 a ptám, se kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 224. Z přítomných 162 pro 115, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a lhůta k projednání byla stanovena na 30 dnů. Děkuji panu ministru Kněžínkovi, děkuji zpravodaji a končím bod 125.

Než budeme pokračovat bodem č. 126, konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Ivan Jáč od 16.00 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan kolega Mihola od 15.45 hodin do konce jednací dne z pracovních důvodů a pan poslanec Ondřej Benešík o 11.00 do 12.00 hodin dnešního jednacího dne.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

126.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006
a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech
totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003 spolu se stanoviskem vlády k nim
/sněmovní tisk 177/ - prvé čtení

Jak jsem předeslal, místo ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové přednese z pověření vlády ministr kultury Antonín Staněk předkládací zprávu . Děkuji kolegyni Pastuchové, že jako zpravodajka je u stolku zpravodajů.

Pane ministře, než vám udělím slovo, požádám sněmovnu o klid!

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Děkuji, vážený pane předsedající. Předkládaný materiál byl připraven na základě článku 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce. Ten vládě stanoví povinnost předložit Parlamentu každou novou úmluvu a doporučení Mezinárodní organizace práce, a to včetně svého stanoviska k nim.

Smyslem tohoto závazku je především informovat zákonodárce o aktuálním vývoji mezinárodního práva v oblasti práce a sociálních věcí. Ke splnění této povinnosti byly Senátu a Poslanecké sněmovně předloženy i dva dokumenty přijaté v roce 2016, které se týkají dvou různých úmluv upravujících práci námořníků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP