(10.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl říct panu premiérovi, že pokud si dneska bude stěžovat, jak ztrácel čas ve Sněmovně a kdo za to může, ať se podívá do zrcadla. Kdybyste mi v 9.19 hodin řekl to vaše poslední vystoupení, to znamená, vláda to neprojednala, já to vládě nepředložím, tudíž vám nemám co poslat, tak jsme si těch 60 minut mohli ušetřit.

Pan místopředseda Filip se mě chtěl zeptat, zda navrhnu nějaké usnesení. Ne, mně to stačí. Zaznělo na mikrofon, že vláda žádný národní investiční plán nemá. To mně stačí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tím považuji interpelaci za skončenou.

A budeme pokračovat. Další interpelací je interpelace paní poslankyně Věry Kovářové, kdy předseda vlády odpověděl na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci hospodaření Kanceláře prezidenta republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 363. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády a pan předseda vlády Andrej Babiš je tady a paní poslankyně má úvodní slovo. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, interpelovala jsem vás ve věci hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a samozřejmě s poukazem na to, že je otázkou, jak se hospodaří s majetkem, který spravuje Lesní správa Lány spadající právě pod Kancelář prezidenta republiky. Můj dotaz se týkal podivných zakázek, resp. prodejů pro firmu, která je spolu s ředitelem Lesní správy obviněna v kauze revitalizace břehů vodní nádrže Klíčava. Také jsem poukazovala na to, že i vy jste se vyjádřil nelichotivě na adresu pana Mynáře a pana Nejedlého, že dělají byznys na hlavu státu, a dotazovala jsem se vás, jakým způsobem se stavíte k těmto podezřením a zda vás to skutečně nějakým způsobem neznepokojuje.

Ve své odpovědi jste mi sdělil, že paní ministryně financí mně odpověděla dopisem na podobnou interpelaci a že tímto považujete interpelaci za zodpovězenou. Já se tedy chci zeptat v souvislosti s odpovědí právě paní ministryně, která poukazovala na to, že de facto jakási podezření týkající se hospodaření jak Lesní správy Lány, popř. Kanceláře prezidenta republiky, že to nespadá pod její kompetenci, a že tedy, pokud mám nějaká podezření, ať se obracím na jiné orgány.

Čili já se spíše ptám tedy vás, zda souhlasíte s tím, jak odpověděla paní ministryně, anebo skutečně se budete nějakým způsobem zabývat tím, jak se vlastně v Kanceláři prezidenta republiky hospodaří. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Otevírám rozpravu a ptám se, jestli pan premiér má zájem reagovat na úvodní vystoupení. (Ano.) Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak k té interpelaci bych chtěl uvést: Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro oblast hospodaření s majetkem státu, není zároveň primárním správním orgánem příslušným k provedení komplexní prověrky hospodaření u organizace spadající pod kapitolu se zvláštním postavením z hlediska rozpočtu. Pokud má paní poslankyně konkrétnější informace, tak úředně správným postupem by bylo nejlépe podat oficiální podnět konkretizující indikované podezření a tento podat příslušnému orgánu, který má oprávnění toto konkrétní podezření řešit.

Z monitoringu médií je možné usoudit, že medializovaná podezření by mohla představovat podněty k zvážení dalšího postupu, zejména pro samotnou Kancelář prezidenta republiky, jež jako samostatná kapitola státního rozpočtu má v kompetenci primární povinnost kontroly své podřízené organizace. Rozpočtová pravidla, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, upravují finanční hospodaření státních příspěvkových organizací, mezi které patří také Lesní správa Lány. Lesní správa Lány byla zřízena v souladu s § 3 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, a v souladu s dříve platnými rozpočtovými pravidly, zákon č. 576/1990 Sb. Státní příspěvková organizace vykonává hlavní činnost, jejíž předmět je zapsán ve zřizovací listině. Kromě hlavní činnosti může vykonávat také jinou činnost, ale její předmět a rozsah musí být v souladu s § 63 odst. 1 rozpočtových pravidel do zřizovací listiny doplněn před jejím započetím. Jiná činnost musí být sledována odděleně od hlavní činnosti. Pokud je třeba k nějaké činnosti, například těžba, potřeba získání nějakého zvláštního povolení, musí takové povolení získat i státní příspěvková organizace.

Státní příspěvková organizace může peněžní prostředky, kterými disponuje, používat jen k účelům, na které jsou určeny, a to na krytí nezbytných potřeb, na opatření zakládající se na právních předpisech a na krytí opatření nutných k zabezpečení nerušeného chodu organizace. To znamená, že státní příspěvková organizace nemůže financovat činnosti neuvedené ve zřizovací listině. V případě, že státní příspěvková organizace použije finanční prostředky v rozporu se zákonnými ustanoveními, případně v rozporu s podmínkami, za kterých jí byly poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu, může se dopustit porušení rozpočtové kázně. Konkrétní podněty na jednání indikující podezření na porušení rozpočtové kázně je příslušná řešit Finanční správa, která má zároveň jako jediná i oprávnění porušení rozpočtové kázně také konstatovat. Konkrétní informace naplňující podstatu podezření na porušení rozpočtové kázně je tak možné směřovat přímo na místně příslušný finanční úřad.

Jako státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích, je Lesní správa Lány obecně oprávněna nakládat s majetkem státu, s nímž je příslušná hospodařit, pokud se pro ni stane nepotřebným a o nepotřebnosti bude rozhodnuto v souladu s § 14 odst. 7 ZMS. Naložit s takovým majetkem ve prospěch nestátního subjektu - právnické nebo fyzické osoby - může podle § 19c odst. 3 ZMS zásadně až poté, neprojevila-li o majetek zájem jiná státní organizace v působnosti ZMS nebo organizační složka státu v rámci tzv. vnitrostátní nabídky realizované v případě movitých věcí dle § 19c odst. 1 věta druhá ZMS na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Při prodeji se podle § 22 odst. 1 ZMS vhodný zájemce o koupi zjišťuje především formou výběrového řízení, event. se prodej realizuje ve veřejné dražbě nebo ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku. V odůvodněných případech lze uskutečnit i přímý prodej vybrané osobě nebo směnu. Podle § 22 odst. 2 věta první ZMS musí být kupní cena sjednána nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, tj. státní organizace v působnosti ZMS, stejně jako organizační složky státu, by měly prodávat státní majetek nestátním subjektům nejméně za tolik, za kolik si srovnatelný majetek ve srovnatelném místě a čase prodávají jiné subjekty na trhu.

Jednání indikující podezření z porušení povinností při správě cizího majetku, případně jiné podezření na naplnění podstaty trestných činů, mají oprávnění řešit orgány činné v trestním řízení. Podezření v oblasti způsobu realizace veřejných zakázek včetně podezření na neoprávněné dělení předmětu veřejných zakázek za účelem jejich realizace v mírnějším režimu je příslušný šetřit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Doplňujeme však, že z informací médií vyplývá také to, že ve věci veřejných zakázek na Lesní správě Lány již od minulého roku policejní prověřování probíhá. Nelze vyloučit, že tato skutečnost nemůže mít vliv na rozhodnutí dalších kontrolních orgánů, jestli a případně kdy zahájí své vlastní prověřování v intencích jejich působnosti. Rovněž nelze vyloučit, že s ohledem na rozsah medializovaných informací již výše uvedené orgány nečiní v rámci své vlastní působnosti standardní úkony směřující k využití relevantních informací adekvátním způsobem.

Pokud má paní poslankyně zájem napomoci dořešení vznesených podezření, může tyto podněty řádně identifikovat a podle jejich podstaty následně i nasměřovat na věcně příslušný orgán. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP