(11.30 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nyní se budeme zabývat bodem

115.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol prodlužující a upravující
Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
o vědeckotechnické spolupráci podepsaný v Praze dne 27. 4. 2018
/sněmovní tisk 171/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je hluk.)

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s odůvodněním návrhu na ratifikaci Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci.

Tato dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými byla podepsána v Praze dne 6. září 2007 a je v současnosti základem pro širokou výzkumnou spolupráci mezi Spojenými státy a Českou republikou. Tato dohoda definuje základní rámec a pravidla pro tvorbu navazujících specializovaných ujednání, takže má velký význam, protože třeba na jejím základě byla sepsána Dohoda mezi MPO a Ministerstvem energetiky Spojených států o spolupráci v civilním výzkumu a vývoji v oblasti jaderné energetiky. Toto je konkrétní příklad úspěšné česko-americké vědecké spolupráce. Nejde však o příklad jediný.

Na existenci dohody jsou dále navázány individuální spolupráce českých a amerických univerzit a výzkumných pracovišť včetně například dodávek materiálu a vybavení pro výzkumné infrastruktury, což máme tady nedaleko - ELI Beamlines -, za několik miliard korun. V neposlední řadě je dohoda naplňována pravidelně vyhlašovanými veřejnými soutěžemi o podporu výzkumných projektů ve spolupráci českých a amerických institucí. Z těchto důvodů bych vás poprosil, respektive předpokládám a považuji prodloužení dohody za velmi žádoucí. Dohoda je základem pro významnou mezinárodní spolupráci zejména formou společných projektů z oblasti VaVaI, jejíž prioritní oborové zaměření je upraveno v článku 1 bodu 3 této dohody. Důležitosti dohody nasvědčuje mimo jiné i stoupající zájem o bilaterální spolupráci českých a amerických subjektů a tomu přímo úměrný počet bilaterálních projektů, které jsou v programech mezinárodní spolupráce podporovány.

Myslím si, že není potřeba dále hovořit o prioritě česko-americké vědeckotechnické spolupráce, ale z obecného hlediska lze konstatovat, že prodloužení dohody je plně v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Návrh Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci předložila americká strana, navrhla prodloužení dohody o další desetileté období a technicky navrhla úpravu přílohy A týkající se duševního vlastnictví. Ostatní ustanovení původní dohody zůstávají nezměněná.

Dohoda i protokol jsou v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných mezinárodních smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. S návrhem na sjednání protokolu vláda vyslovila souhlas svým usnesením ze dne 11. dubna 2018 a protokol byl podepsán v Praze 27. dubna 2018. Protokol doporučil dne 20. 6. 2018 k odsouhlasení výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Víta Rakušana, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 171/1. Pana zpravodaje zde nemáme, tak prosím některého ze členů zahraničního výboru zde přítomných, aby nám usnesení výboru představil a odůvodnil. Pan poslanec Zaorálek vystoupí za zahraniční výbor. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Neklid v sále.)

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Dobrý den, dámy a pánové. Mohu tedy sdělit, že zahraniční výbor řádně projednal tento vládní návrh ratifikace protokolu, který se týká dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy o vědeckotechnické spolupráci.

Usnesení, které jsme přijali, jestli mohu přečíst, zní zhruba takto: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci podepsaného v Praze dne 27. 4. 2018, zmocňuje zpravodaje, aby podal zprávu o výsledcích a usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny."

Takže to teď za zpravodaje takto činím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu, do které není nikdo písemně přihlášen. Z místa se také nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo? Není.

 

Můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení. Má někdo zájem ještě jednou usnesení slyšet, nebo to stačilo tak, jak to pan poslanec přečetl? Stačilo, takže budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 78 přihlášeno 145 poslanců, pro 117, proti nebyl nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu poslanci.

 

Z dnešního jednání Poslanecké sněmovny se omlouvá od 9 do 13 hodin z důvodů jednání ve volebním kraji pan poslanec Patrik Nacher.

 

Zahajuji projednávání bodu

116.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Mongolska o leteckých službách
/sněmovní tisk 107/ - druhé čtení

Mám zde pověření vlády, aby nám tento tisk uvedla paní ministryně Klára Dostálová. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vztahy mezi Českou republikou a Mongolskem v oblasti letecké dopravy nejsou doposud upraveny žádnou mezinárodní smlouvou. Konkrétní kroky směřující k přípravě letecké dohody započaly v roce 2013, expertní jednání potom probíhala v roce 2015. Podpis dohody se následně uskutečnil 25. května 2017 v Ulánbátaru.

Dohoda je liberálního charakteru a přináší moderní smluvní rámec vytvářející vhodné podmínky pro případnou budoucí realizaci leteckého provozu mezi oběma státy a pro spolupráci leteckých dopravců. Přestože pravidelná ani nepravidelná letecká doprava mezi Českou republikou a Mongolskem není v současné době zajišťována žádným leteckým dopravcem, lze uvedené teritorium považovat do budoucna z pohledu českého civilního letectví za zajímavé.

Sjednání dohody nevyžaduje úpravy českého právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Daniela Pawlase, aby odůvodnil usnesení výboru. My ho máme doručeno jako sněmovní tisk 107/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych přečetl usnesení zahraničního výboru z 26. schůze ze dne 21. února 2019 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách, sněmovní tisk 107:

"Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Ing. Tomáše Čočka, Ph.D., zpravodajské zprávě poslance Pawlase a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Nikdo není přihlášen, ani se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, takže přistoupíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 79 přihlášeno 145 poslanců, pro 120, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni a panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP