(11.50 hodin)

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dámy a pánové, já tedy tady mohu stvrdit, že skutečně zahraniční výbor se zabýval tímto vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu souhlas s přístupem České republiky - je to Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech a opční protokol k této úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech. A skutečně zahraniční výbor po projednání doporučil Poslanecké sněmovně, aby dal souhlas k přístupu České republiky k této úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech s tím, že při uložení listiny budou učiněny určité výhrady - dvě, které potom možná ještě mohu přečíst, to přesné znění potom, až to bude potřeba nebo až se bude hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře, děkuji panu zpravodaji v tomto případě. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není, tak teď bych poprosil pana zpravodaje, pana poslance Zaorálka, aby nám upřesnil to, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Ano. To usnesení, teď ho přečtu tedy celé, protože je o něco delší, zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k přístupu České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992) a k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993) s tím, že při uložení listiny o přístupu budou učiněny následující výhrady:

Česká republika si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí pomoci, jak je vymezeno v článku 5 Meziamerické úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech v případě, ve kterém by vyřízení žádosti o pomoc vyžadovalo v České republice užití jakéhokoli donucovacího opatření, pokud se pomoc týká činu, který není trestným činem dle vnitrostátního právního řádu České republiky.

Česká republika si vyhrazuje právo povolit průvoz přes území České republiky, který by se měl uskutečnit dle článku 21 Meziamerické úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech, a to na základě žádosti podané v dostatečném předstihu, ke které budou připojeny nezbytné dokumenty a která bude zaslána Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Česká republika si vyhrazuje právo nepovolit průvoz občanů České republiky."

A to je teď celý text toho usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Slyšeli jsme nyní návrh usnesení. Budeme o něm hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 81 přihlášeno 146 poslanců, pro 115, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu poslanci a panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

Další omluvy. Paní poslankyně Zuzana Ožanová se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 do 18.00 z pracovních důvodů, paní poslankyně Pavla Golasowská od 14.30 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů, paní poslankyně Taťána Malá dnes od 11.45 do konce jednacího dne.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

119.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I
Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 122/ - druhé čtení

Pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga je už připraven a já mu dávám slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předkládám k vyslovení souhlasu s ratifikací Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Tato se mění každoročně a pro rok 2018 je nejzajímavější změnou, že alkohol nebude považován za dopingovou látku a zákaz alkoholu bude přímo v gesci mezinárodních sportovních federací dle jejich sportovně technických předpisů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu máme k dispozici jako sněmovní tisk 122/1, usnesení zahraničního výboru jako sněmovní tisk 122/2. A prosím nyní zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zároveň zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jiřího Miholu, aby nás seznámil se stanovisky výborů. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zahraniční výbor projednal tuto mezinárodní úmluvu na své 26. schůzi 21. února 2019 a mohu tedy citovat, že po odůvodnění náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Dany Prudíkové, zpravodajské zprávě Jiřího Miholy a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

A co se týká usnesení výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tak tam tento návrh byl projednán na 16. schůzi 20. února 2019. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstka ministra školství Petra Pavlíka, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Miholy a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změn Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru poslance Jiřího Miholu, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu ve schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen s faktickou poznámkou - nebo do rozpravy pan poslanec Milan Hnilička. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Hnilička: Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom chtěl objasnit, jak to ve skutečnosti s touto smlouvou je. Týká se to sportu, tudíž Mezinárodní úmluva proti dopingu byla schválena v Paříži 19. října 2005 a její nedílnou součástí jsou i následující přílohy, což je seznam zakázaných látek a metod dopingu a mezinárodní standard pro terapeutické výjimky. Obě přílohy mají vždy platnost od 1. ledna příslušného kalendářního roku. Výše uvedené přílohy jsou přílohami mezinárodní smlouvy prezidentského charakteru a jako takové musí být stejným legislativním způsobem projednány na úrovni Poslanecké sněmovny, Senátu a prezidenta republiky.

Dosavadní praxe, resp. postup je následující. Seznam zakázaných látek vydává WADA, což je Světová antidopingová agentura, a prostřednictvím UNESCO jej zasílá k připomínkám jednotlivým signatářům Mezinárodní úmluvy proti dopingu k 1. říjnu kalendářního roku. Jednotlivé země mají tedy čas na případné připomínky teoreticky od 1. 10. do 31. 12. příslušného roku, protože, jak již bylo uvedeno, nový seznam platí vždy od 1. ledna roku následujícího. Fakticky se však připomínkami rozumí pouze překlepy v názvech nebo změna zakázaných látek ve skupinách, případně opomenutí některé látky, jinak na předmětném seznamu nelze nic měnit.

Bohužel celý legislativní proces schvalování probíhá v ČR tak, že v předmětných třech měsících, což je říjen až prosinec, se uvedený seznam nedaří projednat a schválit. Jak víme, mezinárodní smlouvy má v gesci Ministerstvo zahraničních věcí, ale problematiku antidopingu řeší MŠMT. To znamená, že předmětný proces by měly koordinovat tyto dva rezorty. Vzhledem k antidopingové praxi publikuje předmětný seznam zakázaných látek na svých webových stránkách již zmíněná WADA a antidopingový výbor České republiky. Tyto seznamy jsou pro všechny sportovce závazné, neboť se musí řídit světovým antidopingovým kodexem. Sportovní spolky v České republice a jejich členové se samozřejmě zavázali kodex respektovat, takže z toho pohledu zatím nedošlo k situaci, že by v ČR, i když seznam zakázaných látek nebyl zákonodárně schválen, došlo kvůli tomu ze strany sportovců k jeho nerespektování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP