(12.00 hodin)
(pokračuje Hnilička)

Cílem Národní sportovní agentury, která by měla problematiku antidopingu ve své gesci, by mělo být projednání výše uvedených dvou příloh v Parlamentu ČR a u prezidenta ČR v tříměsíčním časovém období příslušného roku, to jest od 1. 10. do 31. 12., aby obě přílohy byly platné ideálně hned od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Národní sportovní agentura by měla mít za cíl vyhnout se situacím, ke kterým dochází dnes, to jest, že seznam zakázaných látek a metod dopingu jako příloha mezinárodní smlouvy platná od 1. ledna 2018 jde ke schválení do druhého čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu v dubnu 2019. Vím, že v budoucnu dojde v rámci Národní sportovní agentury k zásadnímu zlepšení této situace.

Děkuji. Jenom jsem chtěl osvětlit tuto situaci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Přistoupíme k hlasování o navrženém usnesení. Slyšeli jsme usnesení dvou výborů. Ta usnesení jsou totožná, což nám usnadňuje hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 82, přihlášeno 145 poslanců, pro 120, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru a panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji pěkné poledne. A přistoupíme k dalšímu návrhu. Jedná se o

120.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně
investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky,
podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu
/sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala ministryně financí Alena Schillerová. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Tento materiál je předkládán na základě usnesení vlády č. 398 ze dne 22. května 2017, kterým bylo schváleno sjednání Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou ČR a vládou Íránské islámské republiky. Dohoda byla podepsána 18. prosince 2017 v Teheránu. A nyní se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s její ratifikací.

Jedná se o další mezinárodní dohodu, která upevňuje právní postavení a působení českých investorů v Íránu. V této souvislosti odkazuji na již sjednanou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění či mezinárodní dohodu o hospodářské spolupráci. Sjednáním této investiční dohody Česká republika následuje jiné členské státy EU, které v minulosti takovou dohodu o podpoře a ochraně investic s Íránem již sjednaly a kterými jsou: Bulharsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko a Švédsko. Z mimounijních zemí je třeba zmínit Japonsko, Korejskou republiku a Švýcarsko. Uzavření dohody tak tedy pouze zrovnoprávní postavení ČR s dalšími státy EU. Dohoda totiž svým obsahem ve velké míře usnadňuje českým investorům působení na íránském trhu a přináší ochranu českých investic včetně možnosti využití systému řešení sporu prostřednictvím mezinárodní arbitráže. Tento režim ochrany je o to více potřebný v době, kdy se mezinárodní obchodní a politické vztahy mezi Íránskou islámskou republikou a jejími obchodními partnery střetávají v řadě dosud nevyřešených otázek. Ratifikací této dohody poskytneme českým investorům dosud neexistující úroveň mezinárodní ochrany, mimo jiné právě pro případy, kdy podobné změny národní či mezinárodní politiky negativně ovlivní podnikatelské prostředí a ochrana před národními soudy nebude vhodným nástrojem pro řešení vzniklých sporů.

Dohoda obsahuje všechny standardní záruky a principy ochrany investic, jakými jsou: standard rovného a spravedlivého zacházení, zákaz nezákonného vyvlastnění, standard poskytnutí plné ochrany a bezpečnosti a následuje nejnovější trendy ve sjednávání mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic. Dohoda je kompatibilní s právem EU a zohledňuje specifické právní prostředí obou smluvních států. Uzavírá se na dobu deseti let a vstoupí v platnost třicátým dnem po obdržení poslední notifikace, že byly splněny všechny náležitosti nutné pro vstup této dohody v platnost.

Zastupitelský úřad ČR v Teheránu informoval Ministerstvo financí, že text dohody byl schválen íránským parlamentem. Dohoda bude platná až do doby, než ji jedna ze stran písemně vypoví. Po písemném vypovězení bude dohoda aplikovatelná pro investice učiněné před vypovězením po dobu dalších deseti let, což má za následek, že vypovězením se automaticky nezhoršuje právní ochrana pro již učiněné české investice na území Íránu. Vzhledem k tomu, že mají být touto dohodou upravena práva a povinnosti osob, resp. věcí, jejichž úprava je vyhrazena zákonu. Dle Ústavy ČR, konkrétně čl. 49 písm. a) a e), musí být tato dohoda sjednávána jako smlouva prezidentská, proto je k jejímu vstupu v platnost nutné schválení Parlamentem ČR a ratifikace prezidentem republiky.

Sjednání dohody je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy ČR. Bude přínosem pro spolupráci ČR s Íránskou islámskou republikou v ekonomické oblasti. Samotné sjednání dohody by nemělo narušit vztahy s našimi strategickými partnery, jako je Izrael a USA, neboť jsou založeny na širší spolupráci a nikoliv pouze na otázce Íránu. Nicméně se strategickými partnery sdílíme obavy v řadě záležitostí včetně íránského balistického programu, aktivit Íránu v regionu a lidských práv a pravidelně tato témata zvedají zástupci ČR na příslušných bilaterálních a multilaterálních fórech. Vzhledem k tomu, že obdobnou dohodu má s Íránem uzavřenou celá řada evropských států včetně členských států EU, zajistí se sjednáním dohody srovnatelná ochrana investorů a jejich investic, jakou požívají ostatní členské státy EU. Pokračování k naplnění společného komplexního akčního plánu je prioritou všech členských států EU včetně podpory rozvoje ekonomických vztahů s Íránem. Rozvoj ekonomických vztahů s Íránem je současně i nástrojem pro dodržování tohoto plánu z jeho strany.

Česká republika se dále podílela na přijetí řady protiopatření EU proti extrateritoriálním dopadům sankcí USA, mimo jiné např. aktualizaci tzv. blokačního nařízení z roku 1996, jíž EU reagovala na tyto sankce USA. Investiční dohoda po vstupu v platnost neovlivní naše závazky v oblasti sankcí a kontrol vývozu. Společný komplexní akční plán pouze ukončil ekonomické sankce vůči Íránu. Sankční režimy týkající se jaderného programu, a to včetně úpravy vývozu zboží dvojího užití, a sankční režimy týkající se lidských práv zůstaly nadále v platnosti.

Pokud jde o objem českých investic v Íránu, v současné chvíli máme informace pouze o jediném projektu, kterým je vybudování uhelného dolu v provincii Kermán společností Ostroj, a. s. Hodnota projektu přesahuje 70 milionů amerických dolarů.

Obchod ČR s Íránem za prvních osm měsíců roku 2018 přesáhl objem 60 milionů amerických dolarů, což odpovídá výsledku v roce 2017, kdy obchod za celý rok dosáhl 92 milionů amerických dolarů, což odpovídá výsledku, jak jsem řekla, v roce 2017. Po zavedení sankcí je zaznamenán pokles zájmu českých firem o obchodní příležitosti v Íránu, ale naopak roste zájem íránských subjektů obchodovat v ČR. Hlavními exportními oblastmi jsou skleněné výrobky, elektrotechnika, doprava a zemědělské stroje, důlní vybavení, energetika a odpadové hospodářství.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Také děkuji. Já teď přečtu omluvy. Takže paní poslankyně Margita Balaštíková se omlouvá od 12 do 13 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Monika Jarošová se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Zdeněk Podal se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan ministr životního prostředí Richard Brabec se omlouvá od 13 hodin do konce jednání, a to z pracovních důvodů.

Usnesení zahraničního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 124/2. Návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 124/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru poslanec Jaroslav Holík. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP