(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Je 18.00, budeme pokračovat pevně zařazeným bodem

305.
Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém

Projednávání tohoto bodu jsme opětovně přerušili ve všeobecné rozpravě 27. března 2019 na 27. schůzi. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali ministr dopravy Vladimír Kremlík a navrhovatel a zároveň zpravodaj tohoto bodu pan poslanec Jan Bartošek.

Nyní budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. O slovo se přihlásil pan poslanec Blaha. (Nepřichází.) Pan poslanec Blaha. Pan poslanec Blaha. Já vím, že je to takové nestandardní, ale je to přerušený bod z 27. března, tudíž pokračujeme v rozpravě.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane předsedající. Já jsem měl za to, že v úvodu by se slušelo dát slovo panu ministrovi, aby nás seznámil s tím, jaký je posun od minule. Já pak samozřejmě navážu. Tímto neruším svoji přihlášku, pouze bych si dovolil dát přednost panu ministrovi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Samozřejmě. Pokud pan ministr projevil zájem, tak slovo určitě dostane. Takže prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám možnost na dnešním jednání promluvit o aktuální situaci v zajištění výběru mýta v České republice. Učinil jsem tak ostatně již před 14 dny v kontrolním výboru Poslanecké sněmovny, kdy jsem popsal celou aktuální situaci.

Hned v úvodu bych rád řekl, že mě situace nastalá po rozsudcích Krajského soudu v Brně a v navazujících rozhodnutích Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nijak netěší. Je to právní realita, vůči které se Ministerstvo dopravy staví čelem.

Ve své řeči se vyjádřím k celé záležitosti, přičemž bych chtěl hned v úvodu všechny poslance a paní poslankyně ubezpečit, včetně veřejnosti, že spuštění nového systému elektronického mýta k 1. prosinci 2019 není nikterak ohroženo, stejně tak jako není ohrožen výběr mýtného. Na srdci mám samozřejmě i naše dopravce a všechny dopravce prosím, aby si měnili palubní jednotky. Je čas a čas kvapí.

Tak co se přihodilo, jaký byl sled událostí? Dne 20. září 2018 bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže - dále o tomto úřadu budu hovořit jako o úřadu - rozhodnuto při přezkumu mýtné zakázky tak, že jednotlivá správní řízení byla zastavena a návrhy konsorcia Kapsch coby v soutěži neúspěšného uchazeče byly zamítnuty. Pro úplnost jen připomenu, že se jednalo o několik správních řízení, která měla rozdílný okruh účastníků. Jedno z těchto řízení mělo jen jediného účastníka, zadavatele, kterým byla Česká republika, Ministerstvo dopravy. A právě v tomto řízení bylo úřadem nařízeno předběžné opatření zakazující podepisovat smlouvu s vítězným uchazečem.

Protože se jednalo o procesní vývoj, Ministerstvo dopravy se vzdalo práva podat rozklad, přičemž podle názoru Ministerstva dopravy tím rozhodnutí v této části nabylo právní moci, s čímž správní řád spojoval důsledek zániku předběžného opatření. Na tomto místě a v této souvislosti musím poukázat na to, že se nejednalo tehdy jen o názor Ministerstva dopravy. Stejný názor měl i samotný úřad, to znamená Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dokonce bylo téhož dne Ministerstvu dopravy ze strany úřadu potvrzeno nabytí právní moci příslušného výroku a zaslána takzvaná doložka právní moci, úřední dokument.

Až následné rozhodnutí Krajského soudu v Brně přibližně tři čtvrtě roku poté na věc vneslo zcela jiný pohled, jiný právní pohled, a sice konstatování, že předmětný výrok, rozhodnutí úřadu, o kterém se zde bavíme a jehož právní moc byla ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže potvrzena, nemohl nabýt právní moci dříve než výroky ostatní. To v důsledku znamená, že v době, kdy Ministerstvo dopravy podepisovalo mýtnou smlouvu, dle Krajského soudu v Brně stále platilo předběžné opatření zakazující podepsat. Čili takový byl názor Krajského soudu v Brně. A v tomto, přesně v tomto je jádro dnešní situace, dnešního problému.

Ministerstvo dopravy samozřejmě podalo proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti Ministerstva dopravy, jakož i o kasačních stížnostech ostatních účastníků řízení je však na rozhodnutí Krajského soudu v Brně nutno hledět jako na rozhodnutí existující.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže byl v rozsudku Krajského soudu v Brně zavázán právním názorem krajského soudu, že mýtná smlouva byla uzavřena v době, kdy mělo platit předmětné předběžné opatření. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tak nezbylo, než věc posuzovat s přihlédnutím k tomuto právnímu názoru Krajského soudu v Brně, byť s ním sám Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasil a pokračoval v řízení o zákazu plnění smlouvy, které iniciovalo konsorcium Kapsch.

V tomto obnoveném řízení stát prostřednictvím Ministerstva dopravy prokazuje jednak existenci důvodů hodných zvláštního zřetele spojených s veřejným zájmem vyžadujících pokračování v plnění mýtné smlouvy a současně skutečnost, že lhůta dvanácti měsíců nepostačuje pro to, aby veřejný zájem byl chráněn. Jak všichni víme, v rámci tohoto řízení vydal v minulých dnech Úřad pro ochranu hospodářské soutěže své prvostupňové rozhodnutí, ve kterém konstatoval, že Ministerstvo dopravy... bylo prokázáno, že zde existují důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem vyžadujícím pokračování plnění mýtné smlouvy. Současně však úřad v prvoinstančním rozhodnutí zastává názor, že není jednoznačné, že by ve lhůtě dvanácti měsíců nebylo možné předmětný veřejný zájem ochránit. To je jinými slovy, že je v uvedené lhůtě možné zajistit výběr mýta jinak, jinými prostředky.

A nyní k samotnému hodnocení situace. S názorem, že je možné zajistit alternativním způsobem výběr mýta ve lhůtě dvanácti měsíců, nemohu souhlasit. Již jen z prosté sumarizace průběhu posledního zadávacího řízení vyplývá následující. Příprava samotného zadávacího řízení trvala šest měsíců. Zadávací řízení, na jehož základě byla uzavřena mýtná smlouva s konsorciem CzechToll a SkyToll, samotné trvalo patnáct měsíců. Po podpisu smlouvy byla ihned zahájena implementace mýtného systému, která má trvat čtrnáct měsíců.

Z uvedeného je tedy zcela zřejmé, že ve lhůtě dvanácti měsíců se provoz mýtného systému zabezpečit zkrátka nedá. Podotýkám, že nutnost zajištění odborných kapacit pro přípravu zadávacích podmínek mýtného tendru již do uvedeného výčtu ani nezmiňuji. Jen možná kouzelník by uměl vetknout záležitost trvající 35 a více měsíců do lhůty ne delší než dvanáct měsíců. Jako ministr dopravy nejsem kouzelník, toto neumím a neznám nikoho, kdo by toto skutečně dokázal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP