Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
39Novela z. - trestní zákoník
40Novela ústav. z. - Ústava ČR
69Novela z. o majetku České republiky
73Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
85Novela z. o nemocenském pojištění
111N.z. o celostátním referendu
126N.z. o zálohovaném výživném
162Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
191Novela z. o dráhách
200Novela z. o prodejní době
207Novela z. o obchodních korporacích
214Novela z. - trestní zákoník
220Vl.n.z. - nominační zákon
230Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
247Novela z. - živnostenský zákon
256Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.
278Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích
286Novela z. o místních poplatcích
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
301Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy
309Novela z. - školský zákon
320Novela z. - občanský soudní řád
321Novela z. - stavební zákon
326Vl.n.z. o dráhách
330Novela z. o pozemních komunikacích
333Novela z. o nemocenském pojištění
337Novela z. o státním zastupitelství
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
352Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
359Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
360Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
364Novela z. o pohonných hmotách
374Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
390Novela ústav. z. - Ústava ČR
391Vl.n.z. o realitním zprostředkování
395Vl.n.z. o územně správním členění státu
398Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
400Novela z. - autorský zákon
402Novela z. - autorský zákon
408Novela z. o lesích (lesní zákon)
411Novela z. - občanský zákoník
412Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení
413Novela z. o hospodaření energií
420Novela z. o elektronických komunikacích
424Novela z. - antidiskriminační zákon
431Novela z. o silniční dopravě
435Novela z. - veterinární zákon
447N.z. o právu na digitální služby
448Novela z. o základních registrech
451Vl.n.z. o náhradě újmy způs.povinným očkováním
453Novela z. - trestní zákoník
454Novela z. o rostlinolékařské péči
456Novela z. - občanský zákoník
463Novela z. o zaměstnanosti
483Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů
485Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací
490Novela z. o státní sociální podpoře
509Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní
565Vl.n.z. o lobbování
605Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2020
630Novela z. o soudech a soudcích


ISP (příhlásit)